Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPronájem obecního bytu
V jakém případě ve věci jednatPlně svéprávná fyzická osoba, ale i osoba s omezenou svéprávností (a to buď sama nebo prostřednictvím opatrovníka), která nemá dluhy ani jiné nesplněné závazky vůči městu minimálně po dobu 6 měsíců před podáním žádosti a má ke dni podání žádosti o přidělení bytu trvalý pobyt v Novém Jičíně (adresa trvalého pobytu nesmí být shodná s úřední adresou) a prokazatelně žije na území města Nový Jičín nepřetržitě alespoň 3 roky (tato podmínka neplatí pro účast v nabídkovém řízení).
Charakteristika úkonuProces vedoucí k uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, ať už na základě podané žádosti či jako výsledek proběhlého nabídkového řízení.
Výsledek úkonuUzavření nájemní smlouvy k bytu.
Kdy věc řešitV případě bytové nouze.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPísemná žádost o přidělení bytu
Nabídku na zveřejněné nabídkové řízení lze provést pouze písemně v uzavřené a řádně označené obálce.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyDoklad totožnosti
Písemná žádost o přidělení bytu
nebo nabídka na zveřejněné nabídkové řízení (zde neplatí podmínka trvalého pobytu na území města Nový Jičín).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatovou schránkou či emailem (e-podatelna@novyjicin.cz) na adresu Městského úřadu Nový Jičín
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatMěstský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, podatelna nebo odbor bytový kancelář.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuVýše nájemného je dána Směrnicí o hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín
Opravné prostředkyBez opravných prostředků
Časté dotazyVlastní postup při podání žádosti a přidělení bytu.
Výše ceny nájmu a zálohových plateb za služby.
Opravy a úpravy  bytu.
Výpovědní lhůta v nájemní smlouvě.
SankceVyřazení žádosti žadatele ze seznamu žadatelů o přidělení bytu nebo z pořadníku o byt.
Odložení zařazení žadatele do pořadníku na byt.
Pozastavení uzavření nájemní smlouvy.
Stanovení omezujících podmínek při přidělení bytu (druh bytu, délka nájmu, velikostní kategorie bytu)
Přeřazení žadatele do pořadníku na sociální byty.
PůsobnostSamospráva
OblastNájemní právo
Klíčová slovažádost, žadatel, seznam žadatelů, pořadník, nabídkové řízení,
Počátek platnosti popisu úkonu19.12.2019
Konec platnosti popisu úkonuneurčito
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor bytový.