Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZápis do evidence zemědělského podnikatele.
V jakém případě ve věci jednat

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Fyzická osoba, provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající rostlinné výrobky  a nezpracované živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

Činnosti, které jsou zemědělskou výrobou, jsou uvedeny v § 2e odst. 3 zákona o zemědělství.

Charakteristika úkonuÚkon žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele je iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele. Právní úprava: zákon  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek úkonuVydání Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
Kdy věc řešitSplňuje-li žadatel podmínky podle zákona o zemědělství, zapíše jej obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30 dnů od podání žádosti do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení. Předpokládané datum zahájení zemědělské výroby je při splnění všech stanovených podmínek nejdříve dnem podání žádosti.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyProkázání totožnosti – svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc u plné moci udělené k určitému úkonu (k žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
• Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsaná do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky•Platný průkaz totožnosti.
•Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsaná do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyNa Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8.
Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin.cz
Datová schránka města Nový Jičín: identifikátor datové schránky: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatNa Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8 písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele zaslaným poštou nebo podáním učiněným osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky• 1 000 Kč správní poplatek – zápis zemědělského podnikatele do evidence ( položka 6a) zák. č. 634/2004 Sb.)
• 500 Kč správní poplatek – změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci – neidentifikační údaje (položka 6b) zák. č. 634/2004 Sb.)
• 100 Kč správní poplatek – změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele (položka 6c) zák. č. 634/2004 Sb.). Předmětem poplatku není změna identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 

Poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8), popřípadě  bezhotovostní platbou nebo hotově na pokladně úřadu (Divadelní ul. 139/1, Nový Jičín).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky• 1 000 Kč správní poplatek – zápis zemědělského podnikatele do evidence ( položka 6a) zák. č. 634/2004 Sb.)
• 500 Kč správní poplatek – změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci – neidentifikační údaje (položka 6b) zák. č. 634/2004 Sb.)
• 100 Kč správní poplatek – změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele (položka 6c) zák. č. 634/2004 Sb.). Předmětem poplatku není změna identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 

Poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8), popřípadě  bezhotovostní platbou nebo hotově na pokladně úřadu (Divadelní ul. 139/1, Nový Jičín).

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení.
Opravné prostředkyNa řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou vydání kladného osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
Časté dotazy 
Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nesprávné údaje v žádosti o zápis do evidence nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele. Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastPodnikání
Klíčová slovaPodnikání, podnikatel, zemědělství, žádost
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.