Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o koncesi pro právnické osoby.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že žadatel hodlá podnikat dle živnostenského zákona v živnosti koncesované. Živností je ve smyslu § 2 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“) se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.
Charakteristika úkonuÚkon žádost o koncesi je iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele. Žadatel požádá o zvolené živnostenské oprávnění (koncesi) a prokáže splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro vznik živnostenského oprávnění. Za právnickou osobu jedná osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např.: jednatel společnosti, předseda představenstva), případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci. Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
•Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
•Bezúhonnost
• Zvláštní podmínky
Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

Je-li vyžadována odborná způsobilost jako zvláštní podmínka provozování živnosti, musí právnická osoba ustanovit odpovědného zástupce, který tuto podmínku splňuje.

U podnikatele (odpovědný zástupce viz § 11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona, kde je rovněž stanovena požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost, podmínky provozování živnosti a orgány státní správy, které se vyjadřují k žádosti o koncesi.

Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti: osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen pracovněprávní vztah).

Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonů těchto činností konaných  v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonů odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Výsledek úkonuRozhodnutí o udělení koncese, Výpis z živnostenského rejstříku.
Kdy věc řešitŽivnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.
Není-li splněna některá z uvedených podmínek nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný k vydání stanoviska podle přílohy č. 3 živnostenského zákona, živnostenský úřad žádost zamítne.
Právo provozovat koncesovanou živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky• Prokázání totožnosti – svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky, pokud živnost žádáte prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům), nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
• Jste-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ (ne starší 3 měsíců). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u zahraniční právnické osoby není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ (ne starší 3 měsíců).
• Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
• Je-li odpovědný zástupce občanem jiného než výše uvedených států a nemá povolen trvalý pobyt na území ČR, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
• Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsaná do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden, zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí, doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba  se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo nebo v nichž  je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu  nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla souhlasí.
• Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
• Případně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, doklady nezbytné pro zaujetí stanoviska  příslušného orgánu státní správy.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
Po doručení ohlášení živosti bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu jednající osobu ve věci sdělení čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku ve výši 800,- Kč – za vstup do podnikání – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
ve výši 400,- Kč při ohlášení další živnosti – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky• Platný průkaz totožnosti jednajících osob.
• Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
• Je-li odpovědný zástupce občanem jiného než výše uvedených států a nemá povolen trvalý pobyt na území ČR, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
• Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsaná do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden, zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí, doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo nebo v nichž je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla souhlasí.
• Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
Případně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, doklady nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyAplikace pro využití elektronického podání je dostupná na http://www.rzp.cz/, nebo přes Portál občana. Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do informačního systému registru živnostenského podnikání pro vybraný živnostenský úřad, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do datové schránky vybraného úřadu, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní a má aktivovanou datovou schránku. Podání lze také zaslat prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem.
Pozn.: Nemá-li aktivní datovou schránku ani kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) webovou aplikaci JRF může ohlašovatel využít k vyplnění a vytisknutí svého podání a jeho následného odeslání prostřednictvím pošty.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatU jakéhokoliv živnostenského úřadu v České republice osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby či poštou. Za právnickou osobu jedná osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např.: jednatel společnosti, předseda představenstva).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNa elektronická podání učiněná prostřednictvím aplikace JRF (přes portál občana nebo www.rzp.cz) živnostenský úřad poskytne slevu ve výši 20 % dle zákona o správních poplatcích.
• 800  Kč správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
• 400  Kč správní poplatek za přijetí další žádosti o koncesi
Pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se vybírá jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při podání žádosti, poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), popřípadě bezhotovostní platbou nebo hotově na pokladně úřadu (Divadelní 139/1, Nový Jičín).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky• 1 000  Kč správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
• 500  Kč správní poplatek za přijetí další žádosti o koncesi
• 50  Kč za přijetí podání kontaktním místem (Czech POINT), je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedených správních poplatků.
Pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se vybírá jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při podání žádosti, poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), popřípadě bezhotovostní platbou nebo hotově na pokladně úřadu (Divadelní 139/1, Nový Jičín).
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení.
Opravné prostředkyV případě, že živnostenský úřad žádost o koncesi zamítne, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání. Podat odvolání lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.
Časté dotazyNejčastější dotazy včetně odpovědí najedete na webových stránkách Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ.
SankcePorušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 62 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastPodnikání.
Klíčová slovaŽádost, koncese, podnikání.
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.