Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZábor veřejného prostranství, zvláštní užívání veřejného prostranství.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že žadatel (fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba) hodlá uskutečnit zvláštní užívání veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Nový Jičín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.8/2023. Ohlášení se učiní na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě.
Charakteristika úkonuOhlášení užívání veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Nový Jičín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 8/2023. Ohlašovatel uplatní své právo podat ohlášení.
Výsledek úkonuPrávo užívat veřejné prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Nový Jičín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 8/2023.
Kdy věc řešitOhlášení podat nejpozději 15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství  v případě, že užívání veřejného prostranství bude po dobu kratší než 5 dnů, je třeba splnit ohlašovací povinnost nejméně 3 dny před zahájením užíváním veřejného prostranství .
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyProkázat totožnost ohlašovatele prostřednictvím datové schránky (či e-mailem se zaručeným el. podpisem). Pokud je ohlášení  zasíláno prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce či e-mailem se zaručeným el. podpisem), musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Přiložit ohlášení k užívání veřejného prostranství (formuláře naleznete na www.novyjicin.cz  – žádosti a formuláře – Obecní živnostenský úřad). Dále předložit rozhodnutí Odboru dopravy (je-li potřeba) a stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu (je-li potřeba).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyProkázat totožnost žadatele dokladem totožnosti. Pokud žádost podáváte prostřednictvím zmocněnce , pak se prokáže dokladem totožnosti a musí předložit přílohou plnou moc. U plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen. Přiložit ohlášení k užívání veřejného prostranství (formuláře naleznete na www.novyjicin.cz – žádosti a formuláře – Obecní živnostenský úřad). Dále předložit rozhodnutí Odboru dopravy (je-li potřeba) a stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu (je-li potřeba).
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyZasláním ohlášení zvláštního užívání  veřejného prostranství  do datové schránky města Nového Jičína či na adresu elektronické podatelny e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOhlášení zvláštního užívání veřejného prostranství lze podat osobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8 či  zaslat poštou na adresu Městského úřadu (ev. doručit  na podatelnu Městského úřadu).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyVýše poplatku je stanovena v Obecně závazné vyhlášce města Nový Jičín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.8/2023 v Čl. 5.
Poplatek lze uhradit bezhotovostní platbou na účet města Nového Jičína, variabilní symbol bude sdělen pracovníkem Obecního živnostenského úřadu.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVýše poplatku je stanovena v Obecně závazné vyhlášce města Nový Jičín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.8/2023 v Čl. 5.
Poplatek lze uhradit na pokladně MěÚ Nový Jičín, u pracovníka Obecního živnostenského úřadu, popřípadě bezhotovostní platbou na účet města Nového Jičína. Podrobnosti sdělí pracovníci Městského úřadu Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu0 Kč.
Opravné prostředky V případě vydání platebního výměru lze podat odvolání u Krajského úřadu, Odbor právní a organizační, prostřednictvím zdejšího úřadu.
Časté dotazyJak postupovat při ohlášení reklamního zařízení či restaurační zahrádky? Kontaktovat Městský úřad Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad a projednat požadovaný zábor veřejného prostranství.
SankceDle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. ( § 11 odst. 1 a 3).
PůsobnostStátní správa vykonávána v přenesené působnosti.
OblastZábory veřejného prostranství.
Klíčová slovaRestaurační zahrádka, prodej, reklama.
Počátek platnosti popisu úkonu21.04.2022
Konec platnosti popisu úkonu – – –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuNe.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.