Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOhlášení živnosti právnickou osobou.
V jakém případě ve věci jednatV případě, že ohlašovatel hodlá podnikat dle živnostenského zákona v živnosti ohlašovací. Živností je ve smyslu § 2 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Ohlašovací živnosti jsou takové, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení (dále se dělí na živnosti volné, řemeslné a vázané).
Charakteristika úkonuÚkon ohlášení je iniciován v souvislosti s uplatněním práva ohlašovatele. Ohlašovatel ohlásí zvolené živnostenské oprávnění a prokáže splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro vznik živnostenského oprávnění. Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
• Bezúhonnost
• Zvláštní podmínky
Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. U právnické osoby musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky odpovědný zástupce. Do funkce odpovědného zástupce se ustanovuje osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona; nelze-li ustanovit odpovědného zástupce z těchto osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. U právnické osoby (odpovědný zástupce viz § 11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Živnost volná a obory činností, které náleží do živností volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je stanovena v § 21 a § 22 živnostenského zákona.

Živnosti vázané jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona, kde je rovněž stanovena odborná způsobilost.

Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti: osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen pracovněprávní vztah).

Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonů těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonů odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Výsledek úkonuVznik práva podnikat v ohlášené živnosti a vydání výpisu z živnostenského rejstříku.
Kdy věc řešitPřed zahájením podnikání ve zvolené živnosti. V případě splnění všech podmínek stanovených živnostenským zákonem vzniká ohlašovateli právo podnikat v den ohlášení a do pěti pracovních dnů ode dne ohlášení vydá živnostenský úřad výpis z živnostenského rejstříku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky• Prokázání totožnosti jednajících osob – totožnost prokazujete prostřednictvím datové schránky právnické osoby
• Jste-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ (ne starší 3 měsíců). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u zahraniční právnické osoby není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ (ne starší 3 měsíců)- pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit Rejstřík trestů, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi,
• Je-li odpovědný zástupce občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i bezúhonnost.
• Je-li odpovědný zástupce občanem jiného než výše uvedených států a nemá-li povolen trvalý pobyt na území ČR, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje.
• Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsaná do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden, zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí, doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence nebo v nichž je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
Po doručení ohlášení živosti bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu jednající osobu ve věci sdělení čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku ve výši 800,- Kč – za vstup do podnikání – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
ve výši 400,- Kč při ohlášení další živnosti – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky• Platný průkaz totožnosti jednajících osob.
• Je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ (ne starší 3 měsíců). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u zahraniční právnické osoby není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ (ne starší 3 měsíců).
• Je-li odpovědný zástupce občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i bezúhonnost.
• Je-li odpovědný zástupce občanem jiného než výše uvedených států a nemá-li povolen trvalý pobyt na území ČR, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje.
• Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsaná do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden, zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí, doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence nebo v nichž je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby, není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyAplikace pro využití elektronického podání je dostupná na http://www.rzp.cz/ nebo přes Portál občana. Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do informačního systému registru živnostenského podnikání pro vybraný živnostenský úřad, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do datové schránky vybraného úřadu, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní a má aktivovanou datovou schránku. Podání lze také zaslat prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem.
Pozn.: Nemá-li aktivní datovou schránku ani kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) webovou aplikaci JRF může ohlašovatel využít k vyplnění a vytisknutí svého podání a jeho následného odeslání prostřednictvím pošty.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatU jakéhokoliv živnostenského úřadu v České republice osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby či poštou.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNa elektronická podání učiněná prostřednictvím aplikace JRF (přes portál občana nebo www.rzp.cz) živnostenský úřad poskytne slevu ve výši 20 % dle zákona o správních poplatcích. • 800 Kč – za vstup do podnikání – první ohlášení – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností,
• 400 Kč při ohlášení další živnosti – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností
Pokud bylo ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se vybírá jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při ohlášení, poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), popřípadě bezhotovostní platbou nebo na pokladně úřadu (Divadelní ul. č. 139/1 Nový Jičín).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky• 1 000 Kč správní poplatek za přijetí ohlášení při vstupu do živnostenského podnikání
• 500 Kč správní poplatek za přijetí dalšího ohlášení bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností.
• 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem (Czech POINT), je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedených správních poplatků. Pokud bylo ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se vybírá jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při ohlášení, poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), popřípadě bezhotovostní platbou nebo na pokladně úřadu (Divadelní ul. č. 139/1 Nový Jičín).
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení.
Opravné prostředkyNemá-li ohlášení všechny náležitosti, vyzve živnostenský úřad podnikatele (právnickou osobu) ve lhůtě 5 pracovních dnů k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, resp. rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, živnostenský úřad řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.
Časté dotazyNejčastější dotazy včetně odpovědí najdete na webových stránkách Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ.
SankcePorušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 62 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastPodnikání
Klíčová slovaPodnikání, živnost, ohlášení.
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.