Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOhlášení živnosti fyzickou osobou
V jakém případě ve věci jednatV případě, že ohlašovatel hodlá podnikat dle živnostenského zákona v živnosti ohlašovací. Živností je ve smyslu § 2 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Ohlašovací živnosti jsou takové, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení (dále se dělí na živnosti volné, řemeslné a vázané).
Charakteristika úkonuÚkon ohlášení je iniciován v souvislosti s uplatněním práva ohlašovatele. Ohlašovatel ohlásí zvolené živnostenské oprávnění a prokáže splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro vznik živnostenského oprávnění. Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
• Bezúhonnost
• Zvláštní podmínky

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

Pokud fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, musí ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje.

U podnikatele (odpovědný zástupce viz § 11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Živnost volná a obory činností, které náleží do živností volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je stanovena v § 21 a § 22 živnostenského zákona.

Živnosti vázané jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona, kde je rovněž stanovena požadovaná odborná způsobilost.

Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti: osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen pracovněprávní vztah).

Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonů těchto činností konaných  v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonů odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Výsledek úkonuVznik práva podnikat v ohlášené živnosti a vydání výpisu z živnostenského rejstříku.
Kdy věc řešitPřed zahájením podnikání ve zvolené živnosti. V případě splnění všech podmínek stanovených živnostenským zákonem vzniká ohlašovateli právo podnikat v den ohlášení a do pěti pracovních dnů ode dne ohlášení vydá živnostenský úřad výpis z živnostenského rejstříku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky• Prokázání totožnosti – svou totožnost prokazujete prostřednictvím své datové schránky, pokud živnost ohlašujete prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce), musí být v datové schránce přílohou plná moc, u plné moci udělené k určitému úkonu (k ohlášení živnosti a souvisejícím úkonům) nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
• Doklad prokazující bezúhonnost
– pokud jste občan České republiky nebo máte na území ČR trvalý pobyt, bezúhonnost podle § 6 živnostenského zákona splňovat musíte, ale Rejstřík trestů si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat,
– pokud jste občanem členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, předkládáte Rejstřík trestů: z členského státu, jehož jste občanem nebo z členského státu posledního pobytu, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika (jste dobrovolně přihlášeni k pobytu na území ČR, nebo máte platnou nájemní smlouvu na bydlení, nebo pracovní smlouvu) bezúhonnost splňovat musíte, ale Rejstřík trestů si živnostenský úřad vyžádá sám, tudíž jej nemusíte předkládat,
– pokud jste občanem „třetí země“ (občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) předložíte Rejstřík trestů vydaný státem, jehož jste občanem, tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce a současně musí být opatřen překladem do českého jazyka provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků,
– pokud se na Vás vztahuje povinnost předložit Rejstřík trestů, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi.
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, nebo jeho odpovědného zástupce, je-li zákonem vyžadována.
• Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona (zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR…) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu.
• Pokud zřizuje odštěpný závod, též doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky a doklady o jeho provozování (doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU).
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu (zřizuje-li odštěpný závod, tyto doklady též k odštěpnému závodu). Pokud se na Vás vztahuje povinnost prokázat právní důvod k užívání prostor, musíte do datové schránky přiložit jeho autorizovanou konverzi.
• Doklad o zaplacení správního poplatku
Po doručení ohlášení živosti Vás bude kontaktovat pracovník živnostenského úřadu se sdělením čísla účtu a variabilního symbolu pro zaplacení správního poplatku ve výši 800,- Kč – za vstup do podnikání – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností
ve výši 400,- Kč při ohlášení další živnosti – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností.
• Všechny doklady, pokud nejsou vydány v českém jazyce, musí být předloženy včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky• Platný průkaz totožnosti.
• Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce je-li státním příslušníkem členského státu Evropské unie.
• Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, nebo jeho odpovědného zástupce, je-li zákonem vyžadována.
• Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona (zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR…) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu.
• Pokud zřizuje odštěpný závod, též doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky a doklady o jeho provozování (doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU).
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu (zřizuje-li odštěpný závod, tyto doklady též k odštěpnému závodu).
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyAplikace pro využití elektronického podání je dostupná na http://www.rzp.cz/, nebo přes Portál občana.
Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do informačního systému registru živnostenského podnikání pro vybraný živnostenský úřad, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
Elektronické podání může ohlašovatel zaslat přímo do datové schránky vybraného úřadu, podmínkou pro využití tohoto způsobu podání je, že vlastní a má aktivovanou datovou schránku. Podání lze také zaslat prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem.
Pozn.: Nemá-li aktivní datovou schránku ani kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) webovou aplikaci JRF může ohlašovatel využít k vyplnění a vytisknutí svého podání a jeho následného odeslání prostřednictvím pošty.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatU jakéhokoliv živnostenského úřadu v České republice osobně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby či poštou.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyNa elektronická podání učiněná prostřednictvím aplikace JRF (přes portál občana nebo www.rzp.cz) živnostenský úřad poskytne slevu ve výši 20 % dle zákona o správních poplatcích.
• 800 Kč – za vstup do podnikání – první ohlášení –  bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost, nebo zda je současně ohlašováno více živností,
• 400 Kč při ohlášení další živnosti – bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností. Pokud bylo ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se vybírá jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při ohlášení, poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), popřípadě bezhotovostní platbou nebo hotově na pokladně úřadu (Divadelní ul. č. 139/1  Nový Jičín).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky• 1 000 Kč správní poplatek za přijetí ohlášení při vstupu do živnostenského podnikání
• 500 Kč správní poplatek za přijetí dalšího ohlášení bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností.
• 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem (Czech POINT), je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedených správních poplatků. Pokud bylo ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se vybírá jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
Poplatek je splatný při ohlášení, poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), popřípadě bezhotovostní platbou nebo hotově na pokladně úřadu (Divadelní ul. č. 139/1  Nový Jičín).
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuNení.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ohlašovateli. Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
Časté dotazyNejčastější dotazy včetně odpovědí najdete na webových stránkách  Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ.
SankcePorušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokut uvedených v § 61 a § 62 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
OblastPodnikání
Klíčová slovaPodnikání, živnost, ohlášení, podnikatel.
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.