Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOdvolání proti správnímu rozhodnutí na úseku živnostenského podnikání a hazardních her (povolení, změna herního prostoru).
V jakém případě ve věci jednatV případě, že se chce účastník správního řízení odvolat proti vydanému rozhodnutí ve věci.
Charakteristika úkonuOdvolací řízení je upraveno ustanoveními § 81 – 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podle ustanovení § 81 odst. 1 a 2 proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Úkonje iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele. Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Podle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán, nestanoví-li zákon jinak. Úkonje iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele.
Výsledek úkonuZměna nebo zrušení původního rozhodnutí.
Kdy věc řešitOdvolání může být podáno pouze účastníkem řízení, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to k příslušnému správnímu orgánu, tj. orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyPodáním odvolání ve stanovené lhůtě. Odvolání nemá předepsanou formu. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako sídlo, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla. Prokázat totožnost žadatele prostřednictvím datové schránky (či e-mailem se zaručeným el. podpisem). Pokud žádost  zasíláte prostřednictvím zmocněnce (datové schránky zmocněnce či e-mailem se zaručeným el. podpisem), musí být v datové schránce přílohou plná moc u plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPodáním odvolání ve stanovené lhůtě. Odvolání nemá předepsanou formu. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V žádosti související s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako sídlo, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla. Prokázat totožnost žadatele dokladem totožnosti. Pokud žádost podáváte prostřednictvím zmocněnce, pak se prokáže dokladem totožnosti a musí předložit přílohou plná moc. U plné moci udělené k určitému úkonu, nemusí být podpis zmocnitele ověřen, u plné moci udělené pro neurčitý počet řízení, bez časového omezení (do budoucna) zde musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyZasláním odvolání proti správnímu rozhodnutí  do datové schránky města Nového Jičína či na adresu elektronické podatelny e-podatelna@novyjicin.cz.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOdvolání proti správnímu rozhodnutí  lze podat osobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8 (na úřadě, který ve věci rozhodoval v posledním stupni) či  zaslat poštou na adresu Městského úřadu (ev. doručit  na podatelnu Městského úřadu).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky0 Kč.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky0 Kč.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu0 Kč.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí o odvolání se dle ustanovení § 91 správního řádu nelze dále odvolat. Lze použít pouze prostředky k přezkoumání pravomocných rozhodnutí, jako např. podnět k přezkoumání řízení dle ustanovení § 94 a násl. správního řádu, případně návrh na obnovu řízení dle ustanovení § 100 správního řádu, za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek.
Časté dotazyKde mám podat odvolání proti správnímu rozhodnutí ?  U správního orgánu, který rozhodovat ve věci jako poslední.
Sankce 
PůsobnostStátní správa vykonávána v přenesené působnosti.
OblastSprávní právo
Klíčová slovaRozhodnutí, správní řízení
Počátek platnosti popisu úkonu16.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu – – –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuAgendový informační systém

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceObecní živnostenský úřad.