Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Hodslavice

Návrh:
Textová část
pdf 0 Úvodní strana OOP změny č. 5 (pdf, 68 KB)
pdf I.0 Změna č. 5 UPSU Hodslavice text (pdf, 66 KB)
Grafická část
pdf I.1 Hlavní výkres 1:2000 (pdf, 450 KB)
pdf I.1 Hlavní výkres 1:5000 (pdf, 440 KB)
pdf I.1 Komplexní urbanistický návrh (pdf, 692 KB)
pdf I.2 Dopravní řešení (pdf, 459 KB)
pdf I.3 Zásobování plynem (pdf, 448 KB)
pdf I.4 Zásobování vodou (pdf, 444 KB)
pdf I.5 Odkanalizování (pdf, 434 KB)
pdf I.6 Legenda (pdf, 448 KB)
Odůvodnění:
Textová část
pdf II.0 Odůvodnění Změny č. 5 Hodslavice (pdf, 111 KB)
pdf II.01 Odůvodnění pořizovatele Změny č. 5 Hodslavice (pdf, 242 KB)
Grafická část
pdf II.1 Koordinační výkres (pdf, 756 KB)
pdf II.2a Širší vztahy ZUR MSK (pdf, 960 KB)
pdf II.2b Širší vztahy UPNSU Hodslavice (pdf, 926 KB)
pdf II.3 Vyhodnocení záboru ZPF (pdf, 715 KB)
pdf II.4 Legenda odůvodnění (pdf, 498 KB)
Poučení:
pdf III. Poučení (pdf, 137 KB)