Kácení dřevin rostoucích mimo les

03. Pojmenování (název) životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les.

04. Základní informace k životní situaci

Dřevina rostoucí mimo les je strom nebo keř rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků pozemku, na kterém rostou.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu s přihlédnutím k jejich zdravotního stavu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém rostou.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les jsou uvedeny ve formuláři, viz bod č. 11.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les (osobně nebo poštovní přepravou) nebo prostřednictvím datové schránky.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným orgánem ochrany přírody je místně příslušný obecní úřad. V Novém Jičíně tedy na Městském úřadě, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, v oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti, s příslušnými pracovníky a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Parcelní číslo, katastrální území, situační plánek s lokalizací a zákresem předmětných dřevin (např. geometrický plán) a zdůvodnění žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti je k dispozici přímo na odboru životního prostředí.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není předepsán správní ani jiný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti dostačující k posouzení věci.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle správního řádu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)
18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení je oprávněn podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u odboru ŽP Městského úřadu Nový Jičín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20.000 Kč fyzické osobě a do výše 1 milionu právnické osobě nebo fyzické při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.

21. Nejčastější dotazy

Kdy se musí žádat o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les?
Povolení je třeba ke kácení všech stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším jak 80 cm (včetně) a zapojených porostů o souvislé ploše větší než 40 m2 (včetně). Povolení je třeba i pro stromy s obvodem menším než 80 cm  a zapojených porostů o souvislé ploše menší než 40 m2 jsou-li součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí. Povolení není třeba pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Musí se žádat o ovocné stromy?
Viz odpověď na 1. otázku, přičemž není třeba povolení pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let.

Co dělat, je-li dřevina součástí významného krajinného prvku (např. břehového porostu vodního toku)?
Před podáním žádosti o povolení kácení dřeviny je nutno si vyžádat udělení závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Kdy se může kácet?
V období vegetačního klidu, přičemž obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny – zpravidla od 01.10. do 31.03.

22. Další informace

Poskytnou pracovníci přímo na odboru životního prostředí, v oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozhodnutí orgánu ochrany přírody může být vyžadováno jako jeden z podkladů pro rozhodnutí stavebního úřadu v územním nebo stavebním řízení.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

26. Kontaktní osoba

Ing. Helena Janoušková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.03.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu

V závislosti na platnosti použitých právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace