Kontakt
Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Kácení dřevin rostoucích mimo les.
V jakém případě ve věci jednat Žadatel – vlastník, popř. spoluvlastníci, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.
Charakteristika úkonu Dřevina rostoucí mimo les je strom nebo zapojený porost rostoucí ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků pozemku, na kterém rostou. Dřeviny jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu s přihlédnutí k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Výsledek úkonu Správní rozhodnutí orgánu ochrany přírody o kácení dřevin rostoucích mimo les.
Kdy věc řešit Podáním písemné žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Vedle vyplněné žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, doloží žadatel vlastnický, nájemní nebo uživatelský vztah k danému pozemku, situační zákres dřevin včetně stručného popisu jejich umístění. Nechá-li se žadatel zatupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění. (viz sekce Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ochrana přírody a krajiny).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Stejné podklady jako v bodě 7.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky adresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Bez poplatku
Opravné prostředky Proti rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí (podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1, § 85 odst.1, § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Časté dotazy 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit.  Na odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti s příslušnými pracovníky, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách. 2. Jaké doklady je nutné mít s sebou. Žádost s přílohami (doložení vlastnického, nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemku. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.). Situační zákres včetně stručného popisu dřevin. 3. Kde je formulář k dispozici. Na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ochrana přírody a krajiny nebo na Městském úřadě Nový Jičín, odboru životního prostředí. 4. Jaké jsou lhůty pro vyřízení. Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno dnem podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti včetně potřebných příloh, dostačující k posouzení věci. 5. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace. Dle správního řádu a dle zákona o ochraně přírody a krajiny. 6. Kdy zažádat o povolení ke kácení? Povolení je třeba ke kácení všech stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším jak 80 cm (včetně) a zapojených porostů o souvislé ploše větší než 40 m2 (včetně). Povolení je třeba i pro stromy s obvodem menším než 80 cm a zapojených porostů o souvislé ploše menší než 40 m2 jsou-li součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí. 7. Musí se žádat o povolení i pro ovocné dřeviny?  O ovocné dřeviny není třeba žádat, rostou-li tyto na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. 8. Co dělat, když je dřevina součástí významného krajinného prvku (např. břehového porostu vodního toku)? Před podáním žádosti o povolení kácení dřeviny je nutno si vyžádat udělení závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 9. Kdy s může kácet? Kácení je možno provést pouze v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (zpravidla od 01.října do 31.března kalendářního roku).
Sankce Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les a do výše 1 milionu korun právnické a podnikající fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les.
Působnost Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.
Oblast Ochrana přírody a krajiny.
Klíčová slova Kácení dřevin, žádost, náhradní výsadba, vegetační klid
Počátek platnosti popisu úkonu 21.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu Po dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Úkon se vede v agendovém  informačním systému.