Pomoc při sociálním začlenění osobám při návratu z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy

03. Pojmenování (název) životní situace

Pomoc při sociálním začlenění osobám při návratu z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy.

04. Základní informace k životní situaci

U osob propuštěných z výkonu trestu nebo ústavní a ochranné výchovy může dojít k ohrožení sociálním vyloučením. Tyto osoby mají možnost se obrátit dle místa svého pobytu na Městský úřad  v Novém Jičíně, odbor sociálních věcí, ul. Divadelní 1 a navštívit sociálního kurátora. Zde jim bude poskytnuto základní i odborné poradenství a pomoc při řešení jejich sociální situace (bydlení, finanční zabezpečení, zdravotní péče, doklady).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý klient, který potřebuje pomoc, rodinný příslušník klienta.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý klient by měl po návratu z výkonu trestu nebo ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy navštívit sociálního kurátora. Objasní mu svou životní situaci a domluví se na spolupráci a na řešení konkrétních problémů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Spolupráce s klientem může být již navázána po dobu výkonu trestu, dle potřeb a zájmu samotného klienta. Po návratu z výkonu trestu odnětí svobody se začíná situace klienta řešit sepsáním protokolu, který nastíní jeho minulou i dosavadní situaci. S klientem se vypracuje individuální plán postupu při řešení jeho konkrétních problémů, na plnění tohoto plánu musí klient aktivně spolupracovat.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu, na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními kurátory, na odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví, a to v úřední dny nebo i mimo pracovní dobu v akutních situacích.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz,
  • doklad o propuštění z výkonu trestu,
  • doklad o evidenci na úřadu práce.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou nutné žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Práce s každým klientem je velmi individuální, nelze blíže určit lhůtu pro vyřízení. Finanční pomoc formou poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci či jiných dávek pomoci v hmotné nouzi  se snažíme řešit ve spolupráci s Úřadem práce ČR.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Mohou to být rodinní příslušníci – rodiče, partneři, děti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Postupuje se individuálně dle potřeb klienta. Prioritou pro klienta je mít v pořádku doklady totožnosti a pokud nepracuje, tak se zaevidovat na úřadu práce. Klient by se měl aktivně sám podílet na svém začleňování do společnosti. Spolupráce s kurátorem je založena na bázi dobrovolnosti a ochoty podílet se na spolupráci ze strany samotného  klienta.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k citlivosti osobních údajů je lépe využít osobní kontakt s pracovníkem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, kdy si klient nevyřídí platný občanský průkaz nebo se nezaeviduje na úřadě práce, nemusí mu být finanční pomoc přiznána.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastěji se klienti dotazují na finanční pomoc a možnost získat bydlení.

22. Další informace

Jsou k dispozici během pracovní doby u sociálních pracovníků oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

V Občanské poradně Centra pro zdravotně postižené MSK, o. p. s., pobočka Nový Jičín na ul. Sokolovská 9 a v Centru psychologické pomoci Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v Novém Jičíně na ul. Štefánikova 7, ÚP ČR, KoP Nový Jičín, Msgr. Šrámka 8, pobočka Tyršova 5.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví.

26. Kontaktní osoba

Bc. Loskotová Šárka, vedoucí oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor sociálních věcí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace