Kontakt
Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Přiznání místního poplatku z komunálního odpadu. Ukončení místního poplatku z komunálního odpadu.
V jakém případě ve věci jednat Přihlášení fyzické osoby ve městě Nový Jičín. Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti na území města Nový Jičín.
Charakteristika úkonu Poplatník je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů vznik/zánik své poplatkové povinnosti.

Ohlášení
Tiskopis:
Ohlášení k místnímu poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt.
Ohlášení k místnímu poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci ve vlastnictví nemovitost.

Odhlášení
Tiskopis:
Odhlášení z místního poplatku – například odstěhování s trvalým pobytem v jiném městě nebo obci, úmrtí.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Osvobození
1)Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

  • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

  • umístěna do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

  •  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

  •  umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

  •  na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2) Po ohlášení skutečností budou od poplatku osvobozeny fyzické osoby, které mají v obci pobyt a současně jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, a to za stavbu určenou k individuální rekreaci.

3) Po prokázání skutečností zakládajících nárok na osvobození poplatku budou od poplatku osvobozeny fyzické osoby:
•pobývající alespoň 90 po sobě jdoucích dnů v příslušném kalendářním roce v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v odstavci 1) nebo v nemocnici, a to v poměrné výši poplatku za každý kalendářní rok, nebo
•pobývající alespoň 180 po sobě jdoucích dnů v příslušném kalendářním roce mimo území České republiky, a to v poměrné výši poplatku za každý kalendářní rok.

Přeplatek
Přeplatek se vrací na základě písemné žádosti. Pokud poplatník zemřel na základě usnesení soudu o dědickém řízení + žádosti o vrácení přeplatku.

Prominutí
Na žádost poplatníka: Správce daně může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit .
Při mimořádných událostech: Správce daně může z moci úřední poplatek nebo příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Rozhodnutím se promíjí všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje správce daně vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Výsledek úkonu Vznik povinnosti hradit místní poplatek.
Kdy věc řešit Po přihlášení v obci, úmrtí, narození, nebo nabytí nemovité věci do vlastnictví poplatníka a to dle platné obecně závazné vyhlášky .
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Ohlášení, odhlášení, osvobození, úlevy, přeplatek, prominutí atd., pro komunikaci s úřední osobou elektronicky je nutno doložit elektronický podpis v e-mailové komunikaci, případně zprávu zaslat datovou schránkou.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Ohlášení, odhlášení, osvobození, úlevy, přeplatek, prominutí atd., komunikovat s úřední osobou je možno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Datovou schránkou městského úřadu : ywmb4nc, e-mailem na podatelnu městského úřadu: e-podatelna@novyjicin.cz se zaručeným elektronickým podpisem, případně e-mailem na správce poplatku: ivana.langerova@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobně na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1, na finančním odboru, v kanceláři č. 107. Případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 17:00 hod., úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00 hod. (polední pauza: 11:00 – 12:00 hod.), pátek je úřad je uzavřen.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Za uvedené úkony není vyžadován poplatek.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za uvedené úkony není vyžadován poplatek.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Výše poplatku činí i v tomto roce 600 Kč na osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30.6. běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou, QR kódem nebo na pokladně města (Divadelní 1, Nový Jičín).
Opravné prostředky Opravným prostředkem v řízení je odvolání, které je možno podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí.
Časté dotazy Proč musím platit v Praze i v Novém Jičíně? Odpověď: Poplatníkem je fyzická osoba, která je přihlášena v obci. V obecně závazné přihlášce neosvobozujeme poplatníky, kteří jsou přihlášeni v Novém Jičíně, ale skutečně bydlí mimo území města, ale v rámci České republiky.
Sankce Sankce se v uvedených případech neukládají.
Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
Oblast Místní poplatky
Klíčová slova Odpad, poplatník, ohlášení, poplatek.
Počátek platnosti popisu úkonu 20.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu neuvádí se
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ne