Ohlášení, odhlášení, osvobození, úlevy, přeplatek, prominutí atd. – k místnímu poplatku za komunální odpad

03. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení, odhlášení, osvobození, úlevy, přeplatek, prominutí atd. – k místnímu poplatku za komunální odpad.

04. Základní informace k životní situaci

Ohlášení:
Tiskopis:
Ohlášení k místnímu poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt.
Ohlášení k místnímu poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci ve vlastnictví nemovitost.

Odhlášení:
Tiskopis: 
Odhlášení z místního poplatku – například odstěhování s trvalým pobytem v jiném městě nebo obci, úmrtí.

Poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Osvobození:
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle bodu 04 písm. a), která je:

  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2) Po ohlášení skutečností podle bodu 04 písm. b) budou od poplatku osvobozeny fyzické osoby, které mají v obci pobyt a současně jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, a to za stavbu určenou k individuální rekreaci.

3) Po prokázání skutečností zakládajících nárok na osvobození poplatku budou od poplatku osvobozeny fyzické osoby:

  • pobývající alespoň 90 po sobě jdoucích dnů v příslušném kalendářním roce v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v odstavci 1 nebo v nemocnici, a to v poměrné výši poplatku za každý kalendářní rok, nebo
  • pobývající alespoň 180 po sobě jdoucích dnů v příslušném kalendářním roce mimo území České republiky, ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, a to v poměrné výši poplatku za každý kalendářní rok.

Přeplatek:
Přeplatek se vrací na základě písemné žádosti. Pokud poplatník zemřel na základě usnesení soudu o dědickém řízení + žádosti o vrácení přeplatku.

Prominutí:
Na žádost poplatníka: Správce daně může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit (§ 16a zákona o místních poplatcích).
Při mimořádných událostech: Správce daně může z moci úřední poplatek nebo příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Rozhodnutím se promíjí všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje správce daně vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý poplatník, kterého se daná situace týká. Za zemřelé jednají dědicové, za narozené děti jejich rodiče.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nejlépe osobně na odboru finančním Městského úřadu Nový Jičín nebo podáním písemného ohlášení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na finančním odboru, v kanceláři č. 107.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu, usnesení o dědickém řízení (pokud žádá o vrácení přeplatku za zemřelou osobu), doklad o pobytu v zahraničí, ve výkonu trestu apod., pokud chce být osvobozen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení, odhlášení. K dispozici jsou v kanceláři č. 107 – finanční odbor, nebo na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor finanční (komunální odpady).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jedná se o místní  poplatek a lze jej uhradit na pokladnách města, složenkou nebo bankovním příkazem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní k ohlášení poplatkové povinnosti
15 dní k odhlášení poplatkové povinnosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud chce být poplatník osvobozen, musí doložit písemný doklad dokládající danou skutečnost.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail:
ilangerova@novyjicin-town.cz
strakova@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

18. Jaké jsou související předpisy

Na rok 2020 – Obecně závazná vyhláška města č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti, navýšení sankce platebním výměrem za nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši (navýšení až na trojnásobek).

21. Nejčastější dotazy

Proč musím platit v Praze i v Novém Jičíně?
Odpověď: Poplatníkem je fyzická osoba, která je přihlášená v obci. V obecně závazné vyhlášce města neosvobozujeme poplatníky, kteří jsou přihlášeni v Novém Jičíně, ale skutečně bydlí mimo území města, ale v rámci území České republiky.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Telefonicky: 556 768 215, e-mailem: ilangerova@novyjicin-town.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor finanční.

26. Kontaktní osoba

Ivana Langerová – tel. 556 768 215, e-mail: ilangerova@novyjicin-town.cz
Ing. Jarmila Straková – tel. 556 768 213, e-mail: strakova@novyjicin-town.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Neurčitý.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace