Žádost o koncesi pro fyzické osoby

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o koncesi pro fyzické osoby.

04. Základní informace k životní situaci

Živností je ve smyslu § 2 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“) se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjekty oprávněné k podání žádosti o koncesi jsou fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. Dále fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (dále jen zahraniční osoba).

Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona (zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Fyzická osoba může být v řízení před živnostenským úřadem zastoupena zástupcem. Zástupce jedná v rozsahu plné moci udělené písemně nebo ústně do protokolu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Všeobecné podmínky:

 • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 • Bezúhonnost.

Zvláštní podmínky
Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k zák. č. 455/1991 Sb. nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Pokud fyzická osoba nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, musí ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci.

U podnikatele (odpovědný zástupce viz § 11 odst. 3 ŽZ) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (například soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádosti o udělení koncese se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – JRF (Jednotný registrační formulář). Podání lze učinit osobně (pracovník živnostenského úřadu vyplní s klientem na místě elektronickou formu ohlášení), písemně nebo elektronicky. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINTu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o udělení koncese lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ) v České republice – centrálního registračního místa (CRM). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky oddělení registrace Obecního živnostenského úřadu na Městském úřadě v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1/1, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8, kanceláře č. 21, 23, 24 v úředních dnech a hodinách: Anna Prudičová, tel. 556 768 310; Michaela Machová, DiS., tel. 556 768 245; Kateřina Uvizlová, DiS., tel. 556 768 245; Bc. Jitka Večeřová, tel. 556 768 246.

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 08:00-11:00 12:00-17:00
Úterý 08:00-11:00 12:00-15:00
Středa 08:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek 08:00-11:00 12:00-15:00
Pátek ZAVŘENO

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Platný průkaz totožnosti.
 • Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce je-li státním příslušníkem členského státu Evropské unie.
 • Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
 • Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce, je-li zákonem vyžadována.
 • Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona  (zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR…) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující  udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím odštěpného závodu.
  Pokud zřizuje odštěpný závod, též doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky a doklady o jeho provozování (doklad o provozování  závodu nedokládá občan členského státu EU) .
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu (zřizuje-li odštěpný závod, doklady k tomuto odštěpnému závodu).
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby“ (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadě podání i k dalším úřadům, a to ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a k úřadu práce (oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení). Na obecním živnostenském úřadě je možné podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené pro finanční úřad. Podání určené finančnímu úřadu je nutno učinit na formuláři Ministerstva financí. Formuláře lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular. Lze využít „asistovaného podání“, kdy pracovník obecního živnostenského úřadu s klientem na místě vyplní elektronickou formu „Jednotného registračního formuláře“ (JRF).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 1 000 Kč správní poplatek za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání.
 • 500 Kč správní poplatek za přijetí další žádosti o koncesi.
 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem (Czech POINT), je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedených správních poplatků.

Pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se vybírá jen jednou rovněž pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

Poplatek je splatný při podání žádosti, poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na živnostenském úřadu (Divadelní ul. č. 849/8, Nový Jičín), nebo bezhotovostní platbou na pokladně úřadu (Divadelní 139/1, Nový Jičín).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Není-li splněna některá z uvedených podmínek nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný k vydání stanoviska podle přílohy č. 3 živnostenského zákona, živnostenský úřad žádost zamítne.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Registrační povinnosti fyzické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit současně s podáním na živnostenském úřadě.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin-town.cz.
Datová schránka města Nový Jičín: identifikátor datové schránky: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 278/2008Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

18. Jaké jsou související předpisy

Živnostenský zákon je těsně spjat s dalšími zákony a právními předpisy, zejména:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že živnostenský úřad žádost o koncesi zamítne, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání. Podat odvolání lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 62 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy včetně odpovědí najdete na www stránkách Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ (https://www.msk.cz/podnikani/listarna.html).

22. Další informace

Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Živnostenský rejstřík (www.rzp.cz)
Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)
České soudnictví (www.justice.cz)
Administrativní registr ekonomických subjektů (wwwinfo.mfcr.cz)
Státní správa (www.statnisprava.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad – oddělení registrace.

26. Kontaktní osoba

Bc. Ing. Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Michaela Machová, DiS., Kateřina Uvizlová, DiS., Anna Prudičová, Bc. Jitka Večeřová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice živnostenského podnikání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace