Kontakt

03. Název služby (životní situace):

Volba přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně

04. Základní informace ke službě (životní situaci):

Přísedící okresního soudu volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu, kde občan trvale bydlí nebo pracuje. V případě Okresního soudu v Novém Jičíně  je to mj. Zastupitelstvo města Nový Jičín, na jehož území občan bydlí nebo pracuje.

Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Kandidovat na funkci přísedícího může občan České republiky:

 • který je plně svéprávný a bezúhonný,
 • jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude řádně zastávat,
 • splňuje podmínky podle zvláštního zákona (lustrační zákon)
 • který v den ustanovení do funkce přísedícího okresního soudu dosáhne věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením do této funkce.

POZN: Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Občan, který kandiduje na funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně:

 • vyplní formulář „Návrh člena Zastupitelstva města  na volbu občana – kandidáta na funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně“, který si sám nechá členem Zastupitelstva města potvrdit. Občan musí mít na území města Nový Jičín trvalý pobyt nebo na území města  pracovat.

POZN:   Seznam členů Zastupitelstva města je včetně kontaktů na jednotlivé členy Zastupitelstva města (kteří s uveřejněním kontaktu souhlasili) , zveřejněn na webových stránkách města www.novyjicin.cz, v části „Samospráva, „Zastupitelstvo města“.

 • K vyplněnému formuláři občan přiloží:
  • čestné prohlášení podle lustračního zákona (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971),
  • prohlášení dle zákona o soudech a soudcích,
  • dotazník pro osobní údaje občana,
  • lustrační osvědčení (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971)
  • aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 1 měsíc), který si nechá vyhotovit na vlastní náklady (Poznámka:   Výpis lze pořídit rovněž přímo na městském úřadu (pracoviště Divadelní 1, Nový Jičín ) za úhradu (je zde pracoviště CzechPoint).

Vyplněný formulář včetně jeho požadovaných příloh odevzdá občan osobně na městský úřad ,kde budou údaje ověřeny dle platného občanského průkazu.

Městský úřad si vyžádá následně zprávu o bezúhonnosti občana z místa jeho trvalého bydliště a poté předloží podkladové materiály okresnímu soudu k vyjádření.

Pokud vydá okresní soud kladné vyjádření, zpracuje městský úřad materiál k volbě přísedících okresního soudu, který bude projednán v orgánech města.

Po provedené volbě je občan přípisem starosty města informován o zvolení do funkce přísedícího, kterým se však stane až po složení slibu. Složení slibu a přidělení k soudci je již v kompetenci okresního soudu. Složení slibu se neopakuje, byl-li přísedící zvolen znovu. V takovém případě vykonává přísedící svou funkci ode dne následujícího po opětovném zvolení.

07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním vyplněného formuláře včetně všech jeho požadovaných příloh na Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, kanc. č. 09, mezipatro, budova radnice, Masarykovo nám.1/1, JUDr.Veličková Dagmar nebo Diana Bártková, DiS. K vyplněným formulářům je nutné přiložit také aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 1 měsíc) a lustrační osvědčení (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971).

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad Nový Jičín

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor kancelář vedení města, budova Radnice, Masarykovo nám.1/1, mezipatro, kanc. č. 09,

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K řádně vyplněnému formuláři „Návrh člena zastupitelstva města  na volbu občana – kandidáta na funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně “ občan:

 • přiloží čestné prohlášení podle lustračního zákona (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971),
 • prohlášení dle zákona o soudech a soudcích
 • dotazník pro osobní údaje občana,
 • přiloží lustrační osvědčení (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971),
 • doloží aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 1 měsíc),
 • předloží platný občanský průkaz k ověření osobních údajů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Člen Zastupitelstva města Nový Jičín.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“)
 • Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů – tzv. lustrační zákon

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Přísedící, který funkci přísedícího vykonává, přináleží náhrady za výkon této společenské funkce (§ 93 zákona o soudech a soudcích), a to přísedícím, kteří:

 • jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, přísluší za dobu, po kterou vykonávají funkci přísedícího nebo plní jiné povinnosti spojené s touto funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy je povinen poskytovat stát.
 • nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí stát. Způsob a výši náhrady stanoví ministerstvo vyhláškou.

Dále stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí. Způsob náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou.

Přísedícím přísluší mimo náhrady podle předchozích odstavců za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto paušální náhradu vyplácí stát ve výši, kterou určí ministerstvo vyhláškou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

11.08.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:

11.08.2021

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Pokud bude občan na funkci přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně kandidovat z titulu  výkonu práce v Novém Jičíně, je povinen tuto skutečnost prokázat, např. pracovní smlouvou.