Kontakt

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o udělení záštity města, osobní záštity starosty města, osobní záštity místostarosty města.

Základní informace k životní situaci

Záštita je čestná pocta, je projevem nefinanční a morální podpory aktivity zaměřené zejména do oblasti sociální, kultury, sportu, volného času, vzdělávání apod. s významem nebo přínosem pro město Nový Jičín. Udělením záštity je vyjádřena skutečnost, že aktivita je považována za důležitou a hodnou pozornosti a zvyšuje její prestiž.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické osoby, fyzické osoby pořádající (organizující) aktivitu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Záštita je udělována aktivitám, které splňují následující podmínky:

a.  konají se zcela nebo částečně na území města Nový Jičín nebo jsou pořádány subjektem s bydlištěm nebo sídlem v Novém Jičíně (dále jen „město“).

b.  jsou konkrétně a časově ohraničené,

c.  jejich určení a zaměření je neziskové, charitativní či benefiční,

d.  jsou organizovány kýmkoliv, zejména však veřejně prospěšnými společnostmi, nadacemi, spolky apod.,

e.  aktivity jsou zaměřeny zejména do oblasti sociální, kultury, sportu, volného času, vzdělávání apod.

f.   žádost o udělení záštity je podána na předepsaném formuláři,

g.  žadatel nemá závazky vůči městu ani jeho příspěvkovým organizacím,

h.  v souvislosti s organizováním (pořádáním) aktivity jsou dodrženy všechny související právní předpisy.

Akce pod záštitou města Nový Jičín nesmí být spojeny s propagací politických stran a hnutí.

Udělení záštity se nelze domáhat. Udělením záštity nevzniká právo na bezplatné užívání veřejného prostranství ani na dotaci či dar z rozpočtu města. Žádost o užití znaku města při aktivitě se administruje samostatně. Podnikajícím subjektům je udělována záštita jen pro aktivity, jejichž výtěžek je určen z větší části na veřejně prospěšné účely. V zájmu města je, aby město a jeho starosta či místostarosta byli spojováni pouze s těmi aktivitami, které se slučují se zájmy města, neodporují zákonu a nepoškozují dobré jméno města, jeho starosty či místostarosty. Zejména z těchto důvodů má rada města, starosta nebo místostarosta právo udělenou záštitu odejmout. O odejmutí záštity je žadatel písemně vyrozuměn.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři. V případě, že žádost nebude splňovat předepsané náležitosti, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li žádost doplněna, bude na ni nahlíženo, jako by nebyla podána. V případě, že žadatel nebude splňovat podmínky pro udělení záštity, bude žádost písemně odmítnuta.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám,1/1, Nový Jičín. O udělení záštity města rozhoduje rada města, o udělení osobní záštity starosty města rozhoduje starosta města, o udělení osobní záštity místostarosty města rozhoduje příslušný místostarosta města.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o udělení záštity lze podat na podatelně MěÚ, Divadelní 1, Nový Jičín nebo na sekretariátu vedení města, budova radnice, Masarykovo nám.1/1, Nový Jičín ve dnech:
pondělí a středa 08:00 – 17:00 hod.
úterý a čtvrtek 08:00 – 14:00 hod.
pátek po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nutno použít předepsaný formulář žádosti, který je k dispozici na webu města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Udělení záštity není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

O žádosti bude rozhodnuto bezodkladně, v případě žádosti o udělení záštity města do 60 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: ywmb4nc

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Telefonicky: 556 768 314

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor kancelář vedení města

Kontaktní osoba

JUDr. Dagmar Veličková, dvelickova@novyjicin-town.cz, tel.: 556 768 314, Michaela Zetochová, tel.: 556 768 226

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

Je aktuální.