Kontakt
16.5.2023

Od úterý 16. května do 4. června 2023 se můžete zapojit do ankety, jejímž cílem je vybrat vítězné Projekty pro Nový Jičín 2023. Každý hlasující má 2 hlasy, které je možné dát oba jednomu návrhu nebo je rozdělit mezi dva po jednom hlase. Na projekty je v letošním roce vyhrazeno 400 tisíc korun, přičemž cena za jeden projekt nesmí přesáhnout 200 tisíc. Podle výsledků hlasování bude podpořeno tolik projektů, kolik se jich svými náklady vejde do částky 400 tisíc korun.

Do výzvy Projekty pro Nový Jičín 2023 byly přihlášeny celkem 4 náměty na zkvalitnění života v Novém Jičíně. Návrhy prošly formálním hodnocením, hodnocením ze strany příslušných odborů a následně byly ve spolupráci s předkladateli projektů dle potřeby upraveny tak, aby byly v případě schválení realizovatelné. Předkladatelé 2. května své projekty prezentovali na Veřejném projednání Komise Zdravého města a MA21. Z důvodu nereálného rozpočtu, nedostačujících informací a informace, že se záměrem vybudování hřiště v této  lokalitě město již počítá se Komise Zdravého města a MA21 rozhodla vyřadit projekt  Workoutové hřiště pro Žilinu. Zbývající 3 projekty postoupily do finálního hlasování, ve kterém veřejnost rozhodne, které projekty budou realizovány.

V anketě, která probíhá zde, můžete hlasovat pro tyto projekty:

Anketa probíhá zde: https://www.munipolis.cz/app/anketa/projekty-pro-novy-jicin-2023.

Přílohy:

Název projektu: Rodinné hřiště – Fotbalové hřiště TJ Sokol Žilina

Zkrácený popis projektu (anotace):

Účelem realizace je zatraktivnění areálu Fotbalového hřiště TJ Sokol Žilina pro návštěvníky – veřejnost i pro členy TJ. Instalací prvků budou vhodně a tematicky rozšířeny možnosti volnočasových aktivit v atraktivní výletní destinaci, která se nachází v blízkosti restaurace Na Lamberku. Zamýšlené prvky nabídnou možnost zábavy a rozvoje motorických dovedností pro děti a mládež, případně možnost sportovního vyžití, odpočinku a relaxace pro dospělé z řad veřejnosti, zároveň však mohou tělocvičné prvky sloužit k fyzické přípravě sportovců z TJ Sokol Žilina. Výhodou takto koncipovaného hřiště je, že nabízí možnost aktivního trávení volného času pro rodiče i děti zároveň.

Lokalizace:

Lokalita Lamberk, plocha pod hrází rybníku mezi ulicemi Šturzova a U hřiště, parcela č. 106/1 Jaký problém projekt řeší:

Lokalita je mezi občany velmi oblíbená, avšak nenachází se zde, kromě fotbalového hřiště, žádné další možnosti sportovního vyžití pro děti, rodiče, či širokou veřejnost. Postavením hřiště by se celé místo zatraktivnilo a především by rozptýlilo početné skupiny návštěvníků v areálů, kteří nyní výhradně využívají hrací plochu fotbalového hřiště. Hrací plocha je poté nadměrně zatížena a není možné ji udržovat v dobrém stavu.

Co je cílem projektu (zamýšlený stav):

Cílem  je  vybudovat kombinované  workoutové  a  dětské  hřiště  pro  rodiny,  členy  spolku  a  širokou veřejnost.

Celkové náklady projektu:

197 394 Kč vč. DPH

Fotografie (vizualizace):

Viz příloha

Kontrola formálních náležitostí

 

Dodáno v termínu

A

Oprávněný předkladatel

A 

Místo realizace na území města/v budově v majetku města

A

Min. počet podporovatelů

A

Zpracovaný rozpočet

A

Fotografie/vizualizace

A

Soulad s výzvou (komentář)

Vše ok, záměr konzultován předkladatelem předem. Rozpočet přímo sestaven firmou Hybaj. Prvky by byly hlavně přínosem při fotbalovém tréninku. 


Hodnocení příslušných odborů

Komentář: V procesu hodnocení se z nápadu občana stává návrh, který je ze strany města hodnocen a dále rozpracován. Předkladatel je součástí tohoto procesu. Cílem je tak posoudit kvalitu zpracování daného návrhu, navržený postup realizace a vyhodnotit přijatelnost projektu – v této fázi může po konzultaci s předkladatelem dojít k drobným úpravám projektu (např. je vybráno vhodnější místo realizace), ten by se však neměl příliš odklonit od původního záměru. Kontrolován je také rozpočet, k jehož úpravě může být předkladatel vyzván v případě, že bude rozpočet vyhodnocen zaměstnanci MěÚ jako podhodnocený/nadhodnocený.

Hodnocení by mělo obsahovat:

 • Odpovědi na tyto otázky:
  • Je to realizovatelné?
  • Je to prospěšné?
  • Je to inovativní?
 • V případě, že máte doporučení ke konkrétní úpravě projektu, který by napomohla jeho realizovatelnosti, uveďte jej prosím. Není cílem hledat překážky v realizaci, ale naopak způsob, jak projekty podpořit a upravit dle potřeby do podoby, aby bylo možné je realizovat.

Odbor (doplňte):

Odbor životního prostředí : Nemá námitek proti žádnému z předložených návrhů, protože neúměrný zásah do ŽP nelze  očekávat – obě hřiště v Žilině jsou umístěna na lokality, kde se nachází/nacházela hřiště resp. v těsném sousedství a v H.V. se jedná o umístění laviček. Nic z toho nevyžaduje odstranění vzrostlých stromů , likvidaci zeleně  nebo přemístění kontejnerových stání.

Odbor územního plánování a stavebního úřadu:

Z hlediska územního plánu Nový Jičín je pozemek parc. č. 106/1 v k. ú. Žilina u Nového Jičína součástí zastavěného území, plochy občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, jejímž primárním využitím jsou plochy pro sport – otevřená hřiště, sportoviště a stadiony. Kombinované workoutové a dětské hřiště je na předmětné části pozemky z hlediska územního plánu přípustné. 

Projekt  doporučujeme.  Umístěním  workoutového  a dětského  hřiště  zvýší  možnost  sportovně rekreační využití předmětné lokality.

Osadní výbor Žilina doporučuje realizovat projekty v tomto pořadí:

1)      Workoutové hřiště pro Žilinu, náhrada dětského hřiště, parc. č. 1602/1

2)      Rodinné hřiště – TJ Sokol Žilina, parc. č. 106/1

V případě projektu Rodinné hřiště – TJ Sokol Žilina OV doporučuje zařadit také cvičící prvky obdobné jako v projektu č. 1

Odbor rozvoje a investic:

Záměr  je  realizovatelný  a  prospěšný.  Cenový  odhad  je  přiměřený.  Záměr  není  inovativní. Doporučujeme zkoordinovat se záměrem města (OSM) na plánovanou výstavbu hřiště v této lokalitě. Doporučujeme volit pouze cvičební prvky, protože dětské herní prvky jsou u restaurace. 

Odbor správy majetku:

Na realizaci druhého hřiště u Hrušky to nemá vliv. OSM v letošním roce plánuje vybudovat workoutové hřiště v Žiline (Beskydská) a pokud to bude mít kladnou odezvu, na příští rok bude zařazen do rozpočtu Lamberk, ale plnohodnotné hřiště.


Název projektu: Revitalizace Hückelových vil I. – zahradní lavičky

Zkrácený popis projektu (anotace):

Záměrem je vybavení přírodního areálu v okolí vil Augusta a Johanna Hückelů typem tzv. zámeckých laviček (Schönbrunn) pro potřeby konání akcí a budoucího využití pro občany a návštěvníky města. Lavičky  z litinové  konstrukce  a  masivních  dřevěných  desek  by  byly  ukotveny  pomocí  patic  do asfaltového  případně  betonového  terénu.  Areál  je v majetku města  Nového  Jičína  a  investice  by pomohla akcím jako je Kouzelný den v Hückelových vilách (realizace Městské kulturní středisko Nový Jičín), Technotrasa (realizace Návštěvnické centrum Nový Jičín) a další, které v budoucnu pomohou oživit tuto nádhernou část jižního předměstí Nového Jičína.

Lokalizace:

Nový Jičín, Revoluční ulice, katastrální území Nový Jičín – Horní předměstí, číslo parcely areál – park 530/3, 521/2 ostatní plocha (výměra 10 260 + 27 337 m2), vlastník pozemků Město Nový Jičín.

Jaký problém projekt řeší:

Areál  je  v současné  době  uzavřený,  plánuje  se  jeho  zpřístupnění  veřejnosti.  Projekt  řeší  absenci sedacích ploch pro účastníky různých kulturně-společenských projektů, včetně návštěv ze strany osob, které vstupují do budoucího řešení revitalizace a rekonstrukce areálu. Bohužel vzhledem k absenci fotografického  materiálu  není  možné  zjistit  původní  typ  laviček,  které  v rámci  lesních  cest  byly instalovány, zvolen byl historizující styl (litina + masiv dřevo) v bílé barvě, která odpovídá „zámeckým“ stylům a byly využívány.

Co je cílem projektu (zamýšlený stav):

Nové  historizující  lavičky  pro  areál  vil  Augusta  a  Johanna  Hückelů,  které  budou  k dispozici  pro plánované kulturní a společenské akce, a zvláště pak pro zpřístupnění areálu veřejnosti.

Lavičky by se daly přesunovat na různá místa dle možností, kotvit do země. Jejich využití by bylo multifunkční, finální podoba by byla projednána na komisi architektury a rozvoje města. Zároveň by bylo možné část z nich uskladnit provizorně ve vilách. Areál je střežen CCTV – kamerovým systémem s ostrahou ze strany Městské policie Nový Jičín.

Celkové náklady projektu:

167 000 Kč vč. DPH

Fotografie (vizualizace):

Viz příloha

Kontrola formálních náležitostí

 

Dodáno v termínu

A

Oprávněný předkladatel

A 

Místo realizace na území města/v budově v majetku města

A

Min. počet podporovatelů

A

Zpracovaný rozpočet

A

Fotografie/vizualizace

A

Soulad s výzvou (komentář)

Ano, záměr konzultován předkladatelem předem.

Hodnocení příslušných odborů

Komentář: V procesu hodnocení se z nápadu občana stává návrh, který je ze strany města hodnocen a dále rozpracován. Předkladatel je součástí tohoto procesu. Cílem je tak posoudit kvalitu zpracování daného návrhu, navržený postup realizace a vyhodnotit přijatelnost projektu – v této fázi může po konzultaci s předkladatelem dojít k drobným úpravám projektu (např. je vybráno vhodnější místo realizace), ten by se však neměl příliš odklonit od původního záměru. Kontrolován je také rozpočet, k jehož úpravě může být předkladatel vyzván v případě, že bude rozpočet vyhodnocen zaměstnanci MěÚ jako podhodnocený/nadhodnocený.

Hodnocení by mělo obsahovat:

 • Odpovědi na tyto otázky:
  • Je to realizovatelné?
  • Je to prospěšné?
  • Je to inovativní?
 • V případě, že máte doporučení ke konkrétní úpravě projektu, který by napomohla jeho realizovatelnosti, uveďte jej prosím. Není cílem hledat překážky v realizaci, ale naopak způsob, jak projekty podpořit a upravit dle potřeby do podoby, aby bylo možné je realizovat.

Odbor (doplňte): Odbor bytový:

OB spravuje pouze objekty HV. Podotýkáme, že výhledově by lavičky mohly být překážkou v rámci následných  rekonstrukcí  objektů  a  celého  areálu  v  souvislosti  s poptávaným  hydrogeologickým průzkumem spojeným s odvodněním HV, které bude realizováno v roce 2023.

Odbor životního prostředí : Nemá námitek proti žádnému z předložených návrhů, protože neúměrný zásah do ŽP nelze  očekávat – obě hřiště v Žilině jsou umístěna na lokality, kde se nachází/nacházela hřiště resp. v těsném sousedství a v H.V. se jedná o umístění laviček. Nic z toho nevyžaduje odstranění vzrostlých stromů , likvidaci zeleně  nebo přemístění kontejnerových stání.

Odbor územního plánování a stavebního řádu:

Záměr nepodléhá žádnému posouzení, jenž by bylo v kompetenci zdejšího odboru. Jedná se o mobiliář, který nepodléhá posouzení z hlediska územního plánu ani nevyžaduje opatření stavebního úřadu.  Rovněž nepodléhá posouzení orgánem státní památkové péče, jelikož zahrady Hückelových vil nejsou nemovitou kulturní památkou. 

Odbor správy majetku: 

Za OSM nedoporučujeme k realizaci. Areál zahrad kolem Huckelových vil by měl být dle našeho názoru zpracován jako celek (zeleň, komunikace, mobiliář, apod.). Začít lavičkami nám nepřipadá jako vhodné, pokud nebude určeno, v jakém stylu se bude doplňovat mobiliář. Navíc se jedná o poměrně drahé lavičky. Za nás nám připadá jako vhodnější investovat do mobiliáře ve Smetanových sadech. Co se týká možnosti odpočinku, tak vzdušnou čarou cca 150 m od Huckelových vil je areál slunečních lázní, kde je dostatek ploch k odpočinku a sezení.

Odbor OŠK:

Projekt má za cíl zpříjemnit pobyt v areálu Hückelových vil, a to v oblasti kultury i péče o památky je velmi vítané. Při kulturních akcích jsou k sezení využívány zahradní pivní sety, které jsou vhodné především na asfaltové plochy. Navržené lavičky a jejich rozmístění v rámci celého areálu jsou ideální pro relaxaci a odpočinek při procházkách a návštěvě areálu. Během kulturních a společenských akcí umožní návštěvníkům prodloužit dobu zde strávenou, neboť na lavičkách mohou odpočívat a vyčkat např. na vystoupení oblíbeného interpreta.

Odbor rozvoje a investic: 

Záměr je realizovatelný a prospěšný. Cenový odhad je přiměřený. Záměr není inovativní. Vzhled laviček doporučujeme konzultovat s městským architektem. 


Název projektu: Sdílený polytechnický sklad pro školská a volnočasová zařízení pro děti

Zkrácený popis projektu (anotace):

Do centrálního skladu umístěného v dlouhodobě nevyužitých prostorách budovy Fojtství v Bludovicích bude svážen (osobou pověřenou provozem skladu a/nebo dodavateli) materiál, který je pro místní výrobce, prodejce či obyvatele města odpadním (ale čistým) materiálem (papírový a plastový obalový materiál, dřevěné odřezky, textilní odstřižky, kartonové trubky, lepicí materiál apod.), a odtud si jej mohou za dohodnutých podmínek odebírat místní mateřské a základní školy a volnočasová zařízení pro děti a využívat je v kreativních a polytechnických aktivitách dětí. V dalších prostorách Fojtství je rovněž možno realizovat další podpůrné aktivity pro polytechnické vzdělávání pedagogů (školení pedagogů, řemeslné dílny apod.). Inspirací je obdobný projekt, který byl s úspěchem realizován v létě 2022 v Mostě. Informace o něm přikládám v příloze.

Lokalizace:

Budova Fojtství, Bludovice 13, Nový Jičín parcela č. 121/1 Vlastníkem objektu je Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Jaký problém projekt řeší:

Polytechnická  pregramotnost  a  gramotnost  je  jednou  z  priorit  současného  školství,  ale  potřebné materiály pro jejich značný objem není možné ani estetické skladovat v učebnách. Mnohé vzdělávací a volnočasové  instituce  nemají  dostatek  vhodných  skladovacích  prostor  ani  finančních  zdrojů  pro materiály, které potřebují pro své kreativní a polytechnické činnosti, ani dostatek kontaktů a času pro hledání jejich dostupnějších variant. Zároveň mnozí výrobci, obchodníci i obyvatelé města řeší likvidaci svého odpadového materiálu. V kontejnerech, na separačním dvoře apod. se tedy ocitají věci, které jsou škol(k)ami draze kupovány. Kontakty mezi těmito oběma stranami jsou nahodilé a nedá se na nich dlouhodobě stavět. Pedagogové jednotlivých místních institucí nemají příležitost navzájem sdílet své zkušenosti v polytechnickém vzdělávání, ani využívat rad a pomoci odborníků z praxe.

Co je cílem projektu (zamýšlený stav):

Efektivní podpora polytechnického vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím sdíleného skladu materiálu, který mohou bezplatně využívat mateřské či základní školy a nejrůznější řemeslné či výtvarné kroužky pro své polytechnické a/nebo kreativní činnosti, navíc s možností v přilehlých prostorách pořádat společné aktivity podporující polytechnické vzdělávání dětí.

Celkové náklady projektu:

100 000 Kč vč. DPH

Fotografie (vizualizace):

Viz příloha

Kontrola formálních náležitostí

 

Dodáno v termínu

A

Oprávněný předkladatel

A 

Místo realizace na území města/v budově v majetku města

A

 

Min. počet podporovatelů

A

Zpracovaný rozpočet

A

Fotografie/vizualizace

A

Soulad s výzvou (komentář)

Ano, bude záležet zda bude zájem ze strany veřejnosti. 

Hodnocení příslušných odborů

Komentář: V procesu hodnocení se z nápadu občana stává návrh, který je ze strany města hodnocen a dále rozpracován. Předkladatel je součástí tohoto procesu. Cílem je tak posoudit kvalitu zpracování daného návrhu, navržený postup realizace a vyhodnotit přijatelnost projektu – v této fázi může po konzultaci s předkladatelem dojít k drobným úpravám projektu (např. je vybráno vhodnější místo realizace), ten by se však neměl příliš odklonit od původního záměru. Kontrolován je také rozpočet, k jehož úpravě může být předkladatel vyzván v případě, že bude rozpočet vyhodnocen zaměstnanci MěÚ jako podhodnocený/nadhodnocený.

Hodnocení by mělo obsahovat:

 • Odpovědi na tyto otázky:
  • Je to realizovatelné?
  • Je to prospěšné?
  • Je to inovativní?
 • V případě, že máte doporučení ke konkrétní úpravě projektu, který by napomohla jeho realizovatelnosti, uveďte jej prosím. Není cílem hledat překážky v realizaci, ale naopak způsob, jak projekty podpořit a upravit dle potřeby do podoby, aby bylo možné je realizovat.

Odbor (doplňte):

Osadní výbor Bludovice: 

OV se záměrem souhlasí, je realizovatelný a prospěšný. Odbor bytový:

 • Je to realizovatelné? – ano
 • Je to prospěšné? – ano, bude záležet na zájmu cílové skupiny
 • Je to inovativní? – ano

Prostory jsou v současné době využívány pouze správcem objektu. Realizace bez nutnosti stavebních úprav. Prostory mohou být prospěšné pro navrhované využití.

OB podotýká, že v současné době je řešena Studie využitelnosti celého objektu s ohledem na jeho špatný  technický  stav.  Toto  využití  prostoru  je  tedy  pouze  přechodnou  záležitostí  než  dojde k rekonstrukci objektu.

Odbor územního plánování a stavebního řádu:

Z hlediska územního plánu Nový Jičín je stavba na pozemku st. 121/1 v k. ú. Bludovice u NJ součástí zastavěného území, plochy občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, jejímž primárním využitím jsou stavby pro obchod, stravování, ubytování a služby. Polytechnický sklad v části objektu je možný,  pokud  podlahová  plocha  tohoto  skladu  bude  menší  než  podlahová  plocha  zbývající  části objektu – tento požadavek souvisí s účelem užívání objektu, kdy účel užívání objektu musí být nadále veden tak, jak je uvedeno v katastru nemovitostí nebo může být změn, avšak pouze na účel, jenž bude v souladu v územním plánem. Změna v účelu užívání části stavby bude podléhat souhlasu stavebního úřadu.

Projekt doporučujeme pouze pod podmínkou splnění výše uvedené podmínky. Odbor OŠKS:

Polytechnický sklad pro školská a volnočasová zařízení pro děti je dobrá myšlenka, kterou zajisté ocení tato zařízení. Důležité je ovšem správné skladování a zároveň nabízet materiál, který splňuje přísné hygienické podmínky. V rámci projektu vidíme jako prioritní navázat spolupráci s firmami, které by mohly  zmiňovaný  materiál  nabídnout,  popř.  dodávat  v relativně  pravidelných obdobích.  Umístění skladu v místní části Bludovice je pro školská a volnočasová zařízení relativně vzdálená a je zapotřebí automobilová doprava. Otázka je také tzv. správcovství – komunikace s firmami, odběrateli včetně provozu skladu, a to se nám zdá ekonomicky nevýhodné.

Odbor rozvoje a investic: 

Záměr je realizovatelný. Záměr je inovativní. Cenový odhad je podhodnocený, co se týče nezbytných stavebních prací. V záměru není popsána představa o pozici „osoby pověřené provozem skladu“, jejím financování a zakotvení v rámci provozu příspěvkových organizací města a soukromých školských a volnočasových zařízení. Doporučujeme spíše zvážit, jako jedno z budoucích možných využití budovy po její celkové rekonstrukci.