Kontakt
19.4.2022

Na podzim vedlo město jednání s Národním památkovým ústavem (NPÚ) o možnosti umístit na náměstí stromy. Důvodem bylo poskytnout více stínu, vytvořit lepší mikroklima a také zlepšit zachytávání prachových částic. Přestože podněty přicházely jak od občanů, tak od odborníků, souhlas město tehdy nezískalo (viz tisková zpráva z 13.12.2021). Na dalším jednání, které se uskutečnilo v březnu tohoto roku i za účasti autorů projektu na rekonstrukci náměstí z roku 2009, se však podařilo dosáhnout průlomu a NPÚ nakonec umístění stromů v centru města předběžně odsouhlasil.

Město po neúspěšných jednáních z konce loňského roku počítalo s tím, že namísto pevně zasazených stromů zasadí stromy do nově pořízených velkých květináčů, které by umožnily alespoň částečný růst kořenového systému tak, aby stromy mohly co nejvíce plnit požadovanou funkci. „Tyto stromy by však nikdy nedosáhly takových rozměrů a kvality, jako stromy pevně zasazené do země, kde mají kořeny možnost volně růst. Proto jsme spolu s autory projektu rekonstrukce náměstí architekty Pekárem a Holánem ještě jednou požádali pracovníky NPÚ o zvážení našich argumentů. Ti své stanovisko přehodnotili a s umístěním stromů nakonec souhlasili,“ vysvětlil místostarosta Ondřej Syrovátka. „Rád bych tímto poděkoval NPÚ za vstřícnost a ochotu nahlédnout na ochranu památek i z pohledu lidí, kteří je užívají k běžnému životu. Samotný projekt a výsadbu budeme s NPÚ průběžně konzultovat,“ doplnil Syrovátka.

Stanovisko se změnilo i díky postupně se měnícímu pohledu na modrozelenou infrastrukturu, čili na zeleň a vodní prvky. „Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži vydalo novou metodiku k modrozelené infrastruktuře, která více podporuje umísťování zeleně do center měst, a na jejím základě se nyní přikláním k vydání kladného stanoviska. Musí však být splněny určité podmínky, jako zajištění dostatečného a kvalitního prostoru pro nové dřeviny, např. užitím prokořenitelných buněk. Před samotným osazením dřevin je nutno počítat s provedením archeologického výzkumu,“ popsala pracovnice památkové péče NPÚ Mgr. Andrea Miczková. „Jediné místo, které k umístění stromů na náměstí připadá v úvahu, je prostor okolo morového sloupu, kde již stromy v minulosti stály, nesmí však být v kolizi s mariánským sloupem a průhledy na jednotlivé části náměstí,“ doplnila Miczková.

Protože se jedná o městskou památkovou rezervaci, bude nutné pro výsadbu stromů zpracovat i projekt. Letos tak město vyhradilo finance na zpracování projektu a k samotné realizaci dojde příští rok.