Informace o stavu městských financí uložených ve Sberbank

Město Nový Jičín má u Sberbank zřízeny dva účty, běžný a spořící, od dubna roku 2020. Uloženo je na nich 100 milionů 800 tisíc korun. Garant Odboru finančního, místostarosta Václav Dobrozemský, který by měl s penězi města nakládat s péčí řádného hospodáře, rozhodl uložit tyto peníze do Sberbank na základě nejvýhodnější nabídky.  Jednalo se o volné peníze uložené ke zhodnocování. V tuto chvíli tedy jejich ztráta neohrožuje běžný chod města a nehrozí mu žádné riziko ani z hlediska provozního ani investičního. Město má dostatek finančních prostředků na svých účtech a neplánuje omezovat realizaci započatých investičních akcí, ani těch plánovaných. „Akce, které byly zastaveny, byly zastaveny buď z důvodů vysoké ceny v rámci veřejné zakázky, jako např. v případě revitalizace střediska Veřejné zeleně Technických služeb, nebo nebyl dosažen takový stav připravenosti, aby se akce dala realizovat, což jsou případy prodlev při projekční přípravě, inženýrské činnosti, povolovacích řízeních či nutnosti provedení stavební připravenosti – realizace přeložek inženýrských sítí. Úspory na těchto akcích dosáhnou částky 44 milionů korun,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský.

Dle zákona č. 250/2000 Sb. si město nechalo zpracovat finanční analýzu o cashflow Nového Jičína „Střednědobý výhled rozpočtu Nového Jičína s analýzou financí a ratingem“ s cílem prokázat, že město je schopno dostát svým dosavadním závazkům. Podle výsledku této analýzy je finanční kondice města navzdory nepříznivým vnějším podmínkám (úbytek obyvatel města, inflace, covid) stabilní, finanční politika zaměřená na investice a opravy výborná, a přístup k zajištění financí do svého majetku „fenomenální“. Zpráva rovněž obsahuje návrh doporučení, jak řešit likviditu rozpočtu, sestavených na základě závěrů finanční analýzy.

Byla jmenována likvidátorka, která má určit, zda banka Sberbank půjde do likvidace nebo do insolvence, což však může zabrat i několik měsíců. Vedení města se proto rozhodlo i na základě doporučení výše zmíněné finanční analýzy řešit nemožnost disponovat s financemi uloženými u Sberbank úvěrem do výše 50 milionů korun. Nejedná se o klasický úvěr, ale o kontokorentní úvěr s minimální úrokovou sazbou, ze kterého bude město moci dle potřeby čerpat. V případě nečerpání úvěru bude bankou účtován roční poplatek za rezervaci zdrojů ve výši 0,1 % z nečerpané části úvěru. Kombinací provedených úspor a přijetí kontokorentního úvěru bude zajištěna likvidita rozpočtu města.

V podobné situaci jako Nový Jičín se nachází více jak 200 obcí, měst a krajů v České republice, které ovlivnilo rozhodnutí ČNB odejmout licenci bance Sberbank v reakci na odliv vkladů po napadení Ukrajiny Ruskem. Zástupci města jsou přesvědčeni o brzkém uvolnění finančních prostředků všem veřejnoprávním korporacím z této bankovní instituce.