Informace k uložení finančních prostředků města v bance Sberbank CZ

V souvislosti s událostmi kolem banky Sberbank CZ informujeme o záležitostech týkajících se města Nový Jičín.

Město Nový Jičín má u banky Sberbank CZ zřízeny od 28. 4. 2020 dva účty – běžný a spořící. K 28. 2. 2022 jsou zde uloženy finanční prostředky města ve výši 100,8 milionů korun.

Od nástupu nového vedení se město snaží, na rozdíl od vedení minulého, zhodnocovat volné finanční prostředky města a eliminovat devalvaci peněz vlivem inflace. Jsme přesvědčeni, že tento přístup je odpovědný, racionální a odpovídá naplňování zásady účelného a hospodárného nakládání s majetkem města.

Město k tomuto zhodnocování přistupuje konzervativně. Vždy se hledal nejvhodnější produkt typu spořící nebo termínovaný účet, který nabízí aktuální nejvyšší úrokovou sazbu, byl dostatečně operativní co se týče možnosti výpovědi a přesunu finančních prostředků zpět na běžný účet v případě aktuální potřeby, a bez účtování poplatků za transakce a správu účtu. Konečný produkt se vždy vybíral z více nabídek. Město nevkládalo finanční prostředky do žádných rizikových produktů nebo institucí. Naopak, o tom, že banka Sberbank CZ nabízela standardní bankovní produkty, svědčí i množství klientů z řad územních samosprávných celků, například Moravskoslezský kraj, kraj Vysočina, města Praha, Ostrava, Frýdek – Místek, Bruntál, Fulnek, Uničov, celá řada příspěvkových organizací zřizovaných kraji, městy nebo obcemi.

V roce 2019 byly volné prostředky deponovány na účtech u Raiffeisenbank. Celkový úrok za rok 2019 činil 212 174,12 Kč. V roce 2020 byly finanční prostředky deponovány u Sberbank CZ, přičemž za tento rok byly městu připsány úroky v celkové výši 1 069 618,09 Kč. S ohledem na vývoj úrokových sazeb byly finanční prostředky ponechány u této instituce i v roce 2021. Za rok 2021 byly městu připsány úroky v celkové výši 255 324,92 Kč. K 28. 2. 2022 pak výše úroků činí 361 814,40 Kč. Celkem tedy 1 898 931,53 Kč.

V důsledku překotného vývoje reposazby a jejího zvyšování Českou národní bankou v období říjen 2021 – únor 2022 měla rada města na březnové schůzi rozhodnout, na základě aktuálních nabídek pěti oslovených bankovních institucí, o uložení volných finančních prostředků města na další období.

V souvislosti s děním na Ukrajině, ekonomickými pohyby a snížením likvidity Sberbank CZ došlo dne 25. 2. 2022 k zablokování internetového bankovnictví a tudíž k nemožnosti provádět jakékoliv transkace. Situace je intenzivně řešena s manažerkou banky, která má město Nový Jičín na starosti. Následně došlo k zaslání žádosti o okamžité zaslání všech finančních prostředků na běžný účet města vedený u České národní banky e-mailem a datovou zprávou na ústředí banky. Dále byly zaslány žádosti na Komerční banku Praha, která má začít vyplácet vklady fyzických osob z Garančního systému finančního trhu, i na samotný Garanční fond. Situaci nadále monitorujeme. Do této záležitosti se vložil i Svaz měst a obcí, neboť stejná situace se týká, jak bylo výše uvedeno, i dalších územních samosprávných celků na území celé České republiky – od nejmenších obcí, přes města, statutární města až po kraje.

Podle stávající právní úpravy jsou vklady obcí a krajů pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku odpovídající 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek. Vzhledem k tomuto limitu se takové pojištění vztahuje pouze na nejmenší obce, nikoliv na středně velká nebo velká města či kraje. Z výše uvedeného vyplývá pro město Nový Jičín zákonná nemožnost pojištění jakéhokoliv vkladu u jakékoliv banky.

Na spořícím účtu Sberbank CZ byly alokovány volné finanční prostředky, které by ponecháním na běžných účtech, vzhledem k inflaci, ztrácely hodnotu. Město má však založeno více bankovních účtů. Prostřednictvím běžných účtů tak město nadále provádí běžné platby. Chod a provoz města a zajištění všech poskytovaných služeb a činností není ohroženo. Situací se intenzivně zabýváme a o aktuální situaci a vývoji budou průběžně informovány orgány města.