Kontakt

AKTUALITY A BĚŽÍCÍ LHŮTY

Pokyny a videopořad pro členy okrskových volebních komisí zde.

Informace o možnosti vyřízení voličských průkazů pro volby do Evropského parlamentu

Ode dne vyhlášení voleb je možné, aby volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádal o vydání voličského průkazu. Žádost se podává u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Voličské průkazy vydávají také zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštních seznamech voličů.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.

Voličům, kteří mají trvalý pobyt v Novém Jičíně, vydá voličský průkaz na jejich žádost Městský úřad Nový Jičín.

O vydání voličského průkazu lze požádat osobně na Ohlašovně městského úřadu na adrese Nový Jičín, Divadelní 1, v kanceláři č. 211, nejpozději do středy 05. 06. 2024 do 16 hodin.

Žádost lze Městskému úřadu v Novém Jičíně podat také písemně, a to v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče. Takto podaná žádost musí být zdejšímu úřadu doručena nejpozději v pátek 31. 05. 2024. Žádosti zasílejte poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín nebo do datové schránky města Nový Jičín: ywmb4nc.
Voličské průkazy se začnou vydávat od čtvrtku 23. 05. 2024. V případě ztráty, odcizení či zničení voličského průkazu nelze vydat duplikát tohoto dokladu. Voličský průkaz se musí ve volebním okrsku vždy odevzdat.

Kontaktní osoby: Kateřina Polochová, Dis. a Marta Štusková, tel. č. 556 768 209.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

 • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024 nebo
 • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič

 • požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,
 • je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,
 • požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu, že je ve věznici, nemocnici nebo podobném zařízení,
 • požádal o vydání voličského průkazu a ten mu byl vydán.

Vyhlášení voleb

Rozhodnutím prezidenta republiky zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb., byly vyhlášeny na dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu.

Kontaktní osoby Městského úřadu Nový Jičín pro volby:

Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí odboru správních agend  – tel. 556 768 210, 735 704 060, email: renata.kelnarova@novyjicin.cz

Kateřina Polochová DiS., referentka – tel. 556 768 209, email: katerina.polochova@novyjicin.cz

Marta Štusková, referentka – tel. 556 768 209, email: marta.stuskova@novyjicin.cz

Přehled termínů a lhůt je ke stažení na odkazu ZDE.

Všechny informace pro voliče, kandidáty i pro volební orgány najdete i na webu Ministerstva vnitra ČR.

Ve volbách do Evropského parlamentu mohou volit a kandidovat i občané EU žijící v České republice. Přehled práv spojených s občanstvím EU, včetně volebních práv, naleznete v Průvodci občanstvím EU kliknutím na následující odkaz.
In the European Parliament elections, EU citizens living in the Czech Republic can also vote and stand as candidates. An overview of the rights associated with EU citizenship, including voting rights, can be found in the Guide to EU citizenship, available in English and other EU languages in the following link.

Informace pro voliče

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:

 • občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 08. 06. 2024, dosáhl věku 18 let;
 • občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 08. 06. 2024, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (konec lhůty pro přihlášení k pobytu je den 24. 04. 2024)

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Seznam vytváří každý obecní úřad.

Informace o možnosti vyřízení voličských průkazů pro volby do Evropského parlamentu

Ode dne vyhlášení voleb je možné, aby volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádal o vydání voličského průkazu. Žádost se podává u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Voličské průkazy vydávají také zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštních seznamech voličů.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.

Voličům, kteří mají trvalý pobyt v Novém Jičíně, vydá voličský průkaz na jejich žádost Městský úřad Nový Jičín.

O vydání voličského průkazu lze požádat osobně na Ohlašovně městského úřadu na adrese Nový Jičín, Divadelní 1, v kanceláři č. 211, nejpozději do středy 05. 06. 2024 do 16 hodin.

Žádost lze Městskému úřadu v Novém Jičíně podat také písemně, a to v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče. Takto podaná žádost musí být zdejšímu úřadu doručena nejpozději v pátek 31. 05. 2024. Žádosti zasílejte poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín nebo do datové schránky města Nový Jičín: ywmb4nc.
Voličské průkazy se začnou vydávat od čtvrtku 23. 05. 2024. V případě ztráty, odcizení či zničení voličského průkazu nelze vydat duplikát tohoto dokladu. Voličský průkaz se musí ve volebním okrsku vždy odevzdat.

Kontaktní osoby: Kateřina Polochová, Dis. a Marta Štusková, tel. č. 556 768 209.

Informace pro cizince

Voličem může být osoba, která

 • má občanství jiného členského státu EU,
 • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,
 • má na území ČR pobyt (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu (osvědčení o registraci)),
 • pobyt má na území nejpozději 45 dnů přede dnem voleb.

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na obecním úřadě v místě Vašeho pobytu.

Pokud jste na území ČR v minulosti hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu, jste již veden v seznamu voličů a nemusíte činit nic dalšího.

Žádost o zápis do seznamu voličů

Požádat o zápis můžete pouze osobně. V případě pobytu na území města Nový Jičín podáváte žádost u Městského úřadu Nový Jičín, odboru správních agend, úseku evidence obyvatel, nejpozději do 28. 04. 2024 (neděle) do 16:00 hod. v úředních hodinách. Pro tyto účely jsou navíc stanoveny rozšířené úřední hodiny.

Neděle: 28. 04. 2024, 8-16 hodin.

Při žádosti musíte prokázat svou totožnost, a to zejména platným občanským průkazem domovského státu, cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, příp. i potvrzením o přechodném pobytu na území (osvědčením o registraci).

Žádost o zápis nebo přenesení údajů do seznamu voličů

 • Pokud jste již veden na území ČR jako volič pro volby do zastupitelstev obcí, pak požádejte úřad, aby Vaše údaje přenesl z dodatku seznamu voličů (sloužící pro obecní volby) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
 • Pokud nejste veden v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, podáváte novou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Obě žádosti jsou totožné, pouze důvod jejich podání se liší.

V žádosti je nutno uvést řadu informací, které slouží k tomu, aby Vás obecní úřad a i stát Vašeho původu mohly identifikovat. V žádosti musíte rovněž prohlásit, že budete hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území ČR.

Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě. Česká republika oznámí Vaši vůli hlasovat v ČR státu Vašeho původu, který Vás pro volby do Evropského parlamentu ze svého seznamu vyškrtne.

Jste-li jednou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, budete tam evidováni, dokud nepožádáte o vyškrtnutí nebo dokud budete splňovat nadále všechny zákonné podmínky. Když se například odstěhujete do jiné obce v rámci ČR, budete automaticky vedeni v seznamu voličů v nové obci. Pokud se odstěhujete z ČR úplně, nebudete nadále splňovat podmínku pobytu a budete ze seznamu vyškrtnuti.

Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí v Novém Jičíně

Ve smyslu zákona č. 62/2003 Sb., zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 08. 05. 2024) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 22 okrskových volebních komisí ve městě Nový Jičín.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů – jako je: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce města Nový Jičín, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat v pátek 17. 05. 2024 v sále v sále Krajské hygienické stanice, Štefánikova 1977/9, Nový Jičín v 08:00 hod.

Po tomto zasedání se od 09:00 hod. uskuteční školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování voleb. Toto školení je povinné pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí. Doporučujeme však, aby se tohoto školení zúčastnili všichni členové okrskových volebních komisí.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise.

Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Evropského parlamentu zvláštní odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise odměna ve výši 1 800 Kč.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

 V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí v poměru podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.