Kontakt

Městský úřad Nový Jičín jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu registruje přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR pro senátní volební obvod č. 67

Termín voleb do senátního obvodu č. 67 byl prezidentem republiky vyhlášen: pátek 23. září 2022 (14 – 22 h) a sobotu 24. září 2022 (8 – 14 h). Případné II. kolo voleb se uskuteční následující týden pátek 30. září 2022 (14 – 22 h) a sobotu 1. října 2022 (8 – 14 h).

Seznam obcí volebního obvodu č. 67 – Nový Jičín

Seznam obcí

Kontakt:

Ing. Renáta Kelnarová, tel. 556 768 210, e-mail:renata.kelnarova@novyjicin.cz


Kdo může volit:

  • státní občan České republiky, který
  • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let (ve II. kole voleb  1.10.2022) a
  • je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, patřící do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do senátu

Cizinci do senátu nehlasují.


Voličské průkazy:

Voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR opravňuje voliče k hlasování ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a volič má trvalý pobyt v obci patřící do tohoto volebního obvodu.

Volič, který nebydlí na území České republiky, je zapsán ve zvláštním seznamu voličů v zahraničí a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR voliči s trvalým pobytem v Novém Jičíně vydá na jeho žádost voličský průkaz Městský úřad v Novém Jičíně.

O vydání voličského průkazu lze žádat městský úřad podle místa trvalého pobytu voliče podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 16.9.2022 (pátek) a to:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 21. září  2022 (středa) do 16.00 hodin, pro druhé kolo voleb do 28.9.2022 do 16:00 hod.

Vydat voličský průkaz pro volby do Senátu je možné nejdříve od 8. 9. 2022

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu