Kontakt

Po příchodu do cizí země je potřeba zajistit především zázemí rodiny pro každodenní život, umožnit členům rodiny být spolu, odpočinout si a aklimatizovat se na nové prostředí. Je třeba neopomíjet, že děti byly vystaveny traumatizujícím událostem, jejichž zpracování vyžaduje v každém případě základní pocit bezpečí a často také odbornou pomoc.

Dříve než rodina začne řešit umístění dětí do kolektivu, je třeba zabezpečit jejich duševní pohodu a zdraví. Zájem dítěte je vždy na prvním místě.

V průběhu prvních měsíců je důležité děti postupně adaptovat na život v nové zemi. Pro psychickou pohodu děti je vhodné zajistit jim volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků, aktivně jim pomoci osvojit si základy českého jazyka formou přiměřenou jejich věku.

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

Jak již bylo vysvětleno výše, není potřeba řešit nástup do mateřské školy ihned, obecnou právní povinnost plnit předškolní vzdělávání je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinné předškolní vzdělávání.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do mateřské školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení povinného předškolního vzdělávání je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, potažmo spádové mateřské školy podle místa pobytu dítěte. Nicméně platí, že mateřská škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy dítě nepřijmout.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří mají v ČR právo pobývat na dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

Není potřeba řešit nástup do základní školy ihned, obecnou právní povinnost plnit školní docházku je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinnou školní docházku.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do základní školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení školní docházky je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, a spádové školy podle místa pobytu dítěte.

Nicméně platí, že základní škola nemusí mít pro přijetí tohoto žáka nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy žáka nepřijmout.

 

STŘEDNÍ ŠKOLY

Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň základní vzdělání. Uchazeči ze zahraničí prokazují oprávněnost pobytu, což “vízum za účelem strpění” (viz vzor v materiálu Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR), které je v současné době udělováno, umožňuje. Oprávněnost pobytu uchazeči dokládají nejpozději při zahájení vzdělávání.

Žák může být přijat do vyššího než prvního ročníku střední školy po posouzení dokladů z předchozího vzdělávání. Ředitel střední školy rozhodne, do kterého ročníku bude žák zařazen. Zařazení žáka do prvního ročníku není legislativně umožněno.

Pokud uchazeč podal přihlášku na střední školu a nepřiložil doklady o vzdělávání, je možné správní řízení přerušit. Situaci občanů Ukrajiny, kteří nemají doklady o vzdělávání, aktuálně s jinými dotčenými orgány řešíme.

Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, pokud předchozí vzdělání proběhlo v zahraničí. V takovém případě je zkouška nahrazena pohovorem. K nástupu do české základní školy v druhém pololetí školního roku 2021/2022 se v tomto případě nepřihlíží.

Přestup ze zahraniční střední školy do školy české není legislativně možný.

 

Aktuální informace podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde – https://www.edu.cz/ukrajina/

 

Městské kulturní středisko Nový Jičín

Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o. realizuje kurzy českého jazyka pro ukrajinské občany v tomto rozvrhu:
jednou týdně, vždy ve středu – 14:15 – 15:15, 15:30 – 16:30 a 16:45 – 17:45 / kurz pro dospělé
Kurzy jsou realizovány v učebně městské knihovny, Husova 2, Nový Jičín.
V případě zájmu o účasti v kurzech, pište paní Lence Domitrové na e-mail: domitrova@mksnj.cz nebo volejte na 733 165 448. Bez přihlášení nelze do kurzu přijít!
knihovna pomáhá (2)

Курс чешского языка для украинцев в Новом Йичне

– целевая группа: беженцы из Украины старше 18-ти лет (исключения в возрасте возможны)

– количество учеников: 4-15 человек
– количество уроков: 20 (1 урок = 45 минут)
– место: Гимназия Новый Йичин (Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50)
– периодичность: каждый четверг , 16:00-17:30 (всего 10 встеч)
– язык обучения: русский и чешский
– содержание курса: основы чешского языка (грамматика, коммуникационные ситуации, фразы, словарный запас, чтение и писание)

цена: бесплатно

Для записи в группу напишите или позвоните лектору: Мгр. Пётр Горак, mail: petr.horak@gnj.cz, телефон: +420731262651

Kurz češtiny pro Ukrajince v Novém Jičíně

– cílová skupina: uprchlíci z Ukrajiny starší 18 let (výjimky ve věku jsou možné)

– počet studentů: 4-15 osob
– počet lekcí: 20 (1 lekce = 45 minut)
– místo: Gymnázium Nový Jičín (Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50)
– frekvence: každý čtvrtek, 16:00-17:30 (celkem 10 setkání)
– vyučovací jazyk: ruština a čeština
– obsah kurzu: základy českého jazyka (gramatika, komunikační situace, fráze, slovní zásoba, čtení a psaní)

cena: zdarma

Pro přihlášení do skupiny napište nebo zavolejte lektorovi: Mgr. Petr Horák, mail: petr.horak@gnj.cz , tel.: +420731262651

 

Středisko volného času Nový Jičín

SVČ Fokus nabízí zájmovou činnost pro ukrajinské děti a žáky, možnost kroužků i v dopoledních hodinách. Nabídka bude zveřejněna i na stránkách SVČ Fokus www.fokusnj.cz

Nabídka kroužků UK

SVČ F_možnost setkáváví občanů UK

 

 

 

SPORT

Děti ve věku 10 až 12 let (popřípadě i o něco mladší a o něco starší, ale tito pouze do tréninku) se mohou dostavit každé pondělky a středy od 16:00 na fotbalové tréninky do Bludovic, za které si případně budou moci zahrát i utkání. Více informací poskytne trenér mládeže místní TJ Sokol, Miroslav Blažek, 731 464 797, mi.blazek@email.cz.

 

bowling-orel-ukrajina

ОРЕЛЬ ЄДНОТА НОВИЙ ЇЦИН ЗАПРОШУЄ ВАС: Звертайтеся до гуртка дитячого обліку Тел.: +420 722 690 322 Електронна пошта: Vojtapetras@seznam.cz

 

RAZOM

Skupina dobrovolníků z Kralup vytvořila pro maminky a děti z Ukrajiny celostátní web https://razom.cz.  RAZOM znamená v ukrajinštině SPOLEČNĚ.

Jejich snahou je na jednom místě nabídnout volnočasové vyžití.

Příchozím dětem a jejich maminkám z Ukrajiny nabízí možnost se rychle a zdarma začlenit do volnočasových programů po celé republice. Na novém webu přináší v ukrajinském a českém jazyce nabídku různých sportovních, výtvarných, tanečních a jiných volnočasových aktivit. Web slouží jako rozcestník pro výběr programu podle lokality a data.

Vaše organizace, spolky, domy dětí a kdokoli další může své programy na tento web připojit snadno přes https://razom.cz/cs/pridat-se

Vše je zcela zdarma. Autoři děkují za sdílení a rozšiřování databáze všech nápomocných organizací, které se po celé republice podílejí na zapojení lidí z Ukrajiny do komunitního života v Čechách.

Šárka Kochmanová – kochmanova.sarka@seznam.cz, 733 788 843

Karolína Shipstead – karolina.shipstead@icloud.com, 604 115 928

Tomáš Hellebrand – email@hellish.cz

Hana Foitová – foitova@email.cz, 604 823 262

 

Desatero proti strachu, úzkosti a panice

Válečný konflikt na Ukrajině v nás vyvolává mnoho emocí. Mezi ty nejsilnější patří strach. Strach je náročná emoce. Prožívání strachu se proto snažíme bránit. Třeba tím, že o něm a o tom, co ho spouští, nemluvíme.

Cítit strach teď ale dává smysl. Cítit strach je v pořádku. Cítit strach není špatně. Přijměte proto, že se bojíte a čeho se bojíte. Mluvte o tom s někým, s kým se cítíte dobře. Sdílení pomáhá.

https://www.centrumlocika.cz/novinky/desatero-proti-strachu-uzkosti-a-panice

 

Jak mluvit s dětmi o válce?

Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. Vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před těmito událostmi

Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými událostmi. To, co říkáme našim dětem, závisí na jejich věku, otázkách, které kladou, a na našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už se cítíme ohledně toho, co se děje na Ukrajině jakkoliv, chceme povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si mírových řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy a obavami a důvěřovaly v to, že svět může být bezpečné místo.

https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce

 

Přílohy:
Vzdělávání ukrajinských dětí
Jak mluvit s dětmi o válce
Desatero proti strachu, úzkosti a panice