Odbor školství, kultury a sportu

(1)  Členění odboru:

 • Úsek školství a sportu
 • Úsek kultury a péče o památky

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úsek školství a sportu

V oblasti školství:

 • vykonává a zajišťuje samostatnou působnost města na úseku školství včetně odborné pomoci právnickým osobám na úseku školství,
 • vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města Nový Jičín a vymezuje školské obvody,
 • zpracovává návrh na zřízení a zrušení základních škol a mateřských škol, zařízení školního stravování a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, zpracovává koncepci školství ve městě a její aktualizaci,
 • podílí se na zřízení školských rad při základních školách v Novém Jičíně, spolupracuje se školskými radami a plní úkoly vyplývající z členství ve školských radách,
 • je odvětvovým odborem pro základní a mateřské školy a SVČ, jejichž zřizovatelem je město,
 • projednává s řediteli mateřských, základních škol a SVČ koncepci rozvoje,
 • zajišťuje úkoly spojené s aktualizací a optimalizací rejstříku škol a školských zařízení,
 • navrhuje zřizovací listiny včetně jejich změn a dodatků na úseku školství,
 • zpracovává stanoviska k investičním záměrům škol a školských zařízení,
 • připravuje a zpracovává podklady pro RM k vyřazení majetku PO dle platné zřizovací listiny,
 • provádí vyhodnocení dokončených staveb a s tím související změnu stavu účtu 042 – nedokončené investice,
 • vede evidenci a provádí inventarizaci nemovitého majetku školských organizací zřizovaných městem, dále movitého majetku ve vlastnictví města u soukromých škol – zařízení,
 • u školských organizací projednává opatření požadované Krajskou hygienickou stanicí a ostatními kontrolními orgány,
 • zajišťuje organizaci zápisu dětí do 1. tříd základních škol v souladu s OZV o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem,
 • zajišťuje organizaci zápisu dětí do mateřských škol v souladu s OZV o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem,
 • připravuje a organizuje porady ředitelů ZŠ, MŠ a SVČ,
 • sleduje a vyhodnocuje inspekční zprávy a návrhy závěrů k městu, k řediteli školy,
 • zajišťuje a organizuje společenské a sportovní akce na úseku školství (vyhodnocení nejlepšího žáka a učitele, mezinárodní olympiáda, apod.),
 • předkládá RM návrh odměn ředitelů mateřských škol, základních škol a ředitele SVČ dle zpracovaných zásad,
 • organizuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele základních a mateřských škol a ředitele SVČ, jejichž zřizovatelem je město,
 • zajišťuje zveřejnění konkurzního řízení na úřední desce, na internetových stránkách města, v denním tisku,
 • provádí sběr a vede evidenci uchazečů o zaměstnání základních a mateřských škol a SVČ a zasílá žádosti na všechna zařízení v ORP Nový Jičín,
 • provádí kontrolu náležitostí výroční zprávy o činnosti za uplynulý školní rok a zhodnocení činnosti škol a školských zařízení,
 • zpracovává žádosti o výjimky z počtu žáků na ZŠ a MŠ v Novém Jičíně pro jednání v orgánech města,
 • metodicky a finančně zajišťuje požadavky škol – zařízení, které se zapojily do vyhlašovaných výzev evropských fondů, KÚ a různými ministerstvy.

V oblasti  sportu:

 • zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje sportu,
 • spolupracuje se sportovními a jinými organizacemi působícími na území města Nový Jičín,
 • zpracovává koncepci rozvoje sportu ve městě a její aktualizaci,
 • vede operativní evidenci platebních poukazů, provádí fakturaci a likvidaci faktur v rámci OŠKS v oblasti sportu,
 • spolupracuje se sportovními zařízeními ve městě a podílí se na přípravě sportovních akcí pořádaných městem a jeho místních částí; pořadatelská a organizační činnost při pořádání poháru starosty a řady dalších sportovních akcí,
 • zajišťuje a organizuje společenské akce na úseku sportu (vyhodnocení nejlepších sportovců města), zpracovává harmonogram sportovních a společenských akcí na území města Nový Jičín a podílí se na přípravě Kalendáře akcí města,
 • provádí administrativní kontrolu na úseku sportu a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory v působnosti odboru, dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • zajišťuje dotační řízení města Nový Jičín, týkající se sportovní oblasti,
 • vyhlašuje dotační řízení, podílí se na zpracování směrnice o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín a zpracovává podklady pro vyhlášení Programů Města týkající se oblasti sportu včetně přípravy formulářů,
 • zveřejňuje Programy Města k poskytování dotací z rozpočtu města týkající se oblasti sportu na úřední desce, na webových stránkách města,
 • spolupracuje a zajišťuje metodickou pomoc žadatelům o dotaci, především při rozčleňování do jednotlivých Programů a Podprogramů a objasňování účelovosti použití přidělených finančních prostředků, upozorňuje všechny žadatele o dotaci  na možnost čerpání dotací v rámci Moravskoslezského kraje,
 • eviduje a zpracovává došlé žádosti o dotaci v oblasti sportu, kontroluje náležitosti, rozhoduje o formální a věcné správnosti,
 • zasílá finanční prostředky příjemcům dotací formou platebních poukazů,
 • s žadateli, kterým byl schválena dotace nebo dar na ORJ 441 v oblasti sportu uzavírá smlouvy, v průběhu roku uzavírá dodatky ke smlouvám, sleduje správnost a účelovost využití poskytnutých finančních prostředků, sestavuje platební kalendáře.

Úsek kultury a péče o památky

V oblasti kultury:

 • zabezpečuje činnosti na úseku rozvoje kultury,
 • spolupracuje s kulturními a jinými organizacemi, působícími na území města Nový Jičín,
 • zpracovává návrh na zřízení a zrušení kulturních zařízení, jejichž zřizovatelem je město,
 • zpracovává koncepci kultury ve městě a její aktualizaci,
 • je odvětvovým odborem pro kulturní zařízení, jejichž zřizovatelem je město, a to Beskydské divadlo a Městské kulturní středisko,
 • navrhuje zřizovací listiny včetně jejich změn a dodatků na úseku kultury,
 • metodicky a finančně zajišťuje požadavky kulturních zařízení, které se zapojily do vyhlašovaných výzev ROP, KÚ a různými ministerstvy,
 • vede operativní evidenci platebních poukazů, provádí fakturaci a likvidaci faktur v rámci OŠKS v oblasti kultury,
 • zpracovává stanoviska k investičním záměrům kulturních zařízení jejichž zřizovatelem je město,
 • připravuje a zpracovává podklady pro RM k vyřazení majetku kulturních PO dle platné zřizovací listiny,
 • provádí vyhodnocení dokončených staveb a s tím související změnu stavu účtu 042 – nedokončené investice,
 • spolupracuje s kulturními zařízeními města a podílí se na přípravě kulturních akcí pořádaných městem a jeho místních částí; pořadatelská a organizační činnost při pořádání městských slavností, kulturního léta, vítání občánků a řady dalších kulturních akcí,
 • zajišťuje a organizuje společenské akce Města na úseku kultury (Vyhodnocení kulturních osobností města Nový Jičín, Dny evropského dědictví), zpracovává harmonogram kulturních a společenských akcí na území města Nový Jičín a podílí se na přípravě Kalendáře akcí města,
 • navrhuje, zajišťuje distribuci plakátů na kulturní akce pořádané městem,
 • provádí výběrové řízení v souladu s OŘA k zadávání a realizaci veřejných zakázek a uzavírá smlouvy (příp. objednávky) s dodavateli (zhotoviteli),
 • podílí se na zadání a zajištění tisku kroniky města, spolupracuje s kronikáři města za účelem zajištění edičních úkolů spojených se zákonnou povinností města vést městskou kroniku,
 • vede evidenci a provádí inventarizaci nemovitého majetku kulturních organizací zřizovaných městem, dále movitého majetku ve vlastnictví města u Osvětové besedy Straník,
 • při významných životních jubileích a výročích zajišťuje blahopřání občanům, u občanů nad 80 let osobní gratulace každých 5 let a předání daru v místě jejich bydliště a na žádost občanů pořádá zlaté svatby,
 • vytipovává akce pro zveřejnění na webových stránkách města Nového Jičína, Facebooku a do Novojičínského zpravodaje, včetně informací o kulturních akcí formou infokanálu (SMS),
 • při nahlášení akcí, které nejsou začleněny do kulturního kalendáře, zasílá oznámení o konání akce na TSM, MP, OŽP, OŽÚ, vedení města,
 • předkládá RM návrh odměn ředitelů kulturních zařízení,
 • podílí se společně s personalistou úřadu na organizaci konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele kulturních zařízení, jejichž zřizovatelem je město,
 • podílí se na povinnosti zajistit rovný přístup všem knihovnickým informačním službám a dalším službám poskytovaných knihovnou dle zákona č. 257/2001 Sb., § 4, bodu 6,
 • provádí administrativní kontrolu na úseku kultury a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory v oblasti kultury, dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • zajišťuje dotační řízení města Nový Jičín, týkající se oblasti kultury,
 • vyhlašuje dotační řízení, podílí se na zpracování směrnice o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín a zpracovává podklady pro vyhlášení Programů Města týkající oblasti kultury včetně přípravy formulářů,
 • zveřejňuje Programy Města k poskytování dotací z rozpočtu města týkající se oblasti kultury na úřední desce, na webových stránkách města,
 • spolupracuje a zajišťuje metodickou pomoc žadatelům o dotaci, především při rozčleňování do jednotlivých Programů a Podprogramů a objasňování účelovosti použití přidělených finančních prostředků, upozorňuje všechny žadatele o dotaci  na možnost čerpání dotací v rámci Moravskoslezského kraje,
 • eviduje a zpracovává došlé žádosti o dotaci z oblasti kultury, kontroluje náležitosti, rozhoduje o formální a věcné správnosti,
 • s žadateli, kterým byla schválena dotace nebo dar na ORJ 441 v oblasti kultury uzavírá smlouvy, v průběhu roku uzavírá dodatky ke smlouvám, sleduje správnost a účelovost využití poskytnutých finančních prostředků, sestavuje platební kalendáře.

V oblasti péče o památky:

 • vede evidenci a provádí inventarizaci nemovitého majetku ve vlastnictví města na úseku péče o památky,
 • plní povinnosti vlastníka kulturních památek ve vlastnictví města, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek; úkol zabezpečuje v úzké součinnosti s ostatními odbory,
 • vede seznamy kulturních památek v územním obvodu města Nový Jičín včetně fotodokumentace a aktualizace,
 • vede seznamy kulturních památek ve vlastnictví města v územním obvodu města Nový Jičín včetně fotodokumentace a aktualizace,
 • u zapsaných kulturních památek a památek ve vlastnictví města vedených v evidenci majetku OŠKS:
  • vyřizuje žádosti o závazné stanovisko včetně podkladů u orgánu státní památkové péče,
  • vyřizuje stavební povolení, příp. ohlášení na MěÚ, stavebnímu úřadu,
  • provádí výběrové řízení v souladu s OŘA k zadávání a realizaci veřejných zakázek a uzavírá smlouvy (příp. objednávky) s dodavateli (zhotoviteli),
  • provádí organizační zabezpečení stavebních prací (jednání s dodavatelem, vyřízení podmínek uvedených ve smlouvě, např. zabezpečení přístupu k vodě, el. připojení, souhlasy se vstupem na pozemek vlastníků sousedních pozemků apod.) a dozor nad prováděnými stavebními pracemi,
 • u kulturních památek ve vlastnictví města, jejichž obnova je financovaná z dotačních titulů se účastní řízení vedených ve věci MěÚ, stavebním úřadem (např. kontrolní dny na stavbě, kolaudační řízení, zápisy o převzetí, apod.),
 • zajišťuje program regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón,
 • zajišťuje činnost pracovní komise Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón (komise péče o památky), zejména výběr objektů (kulturních památek) vhodných pro zařazení do tohoto programu, včetně zpracování anketních dotazníků,
 • eviduje a vyřizuje žádosti vlastníků kulturní památek o příspěvek z Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón na příslušný kalendářní rok,
 • stanovuje příslušné finanční podíly žadatelů o dotaci z Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón a zajišťuje jejich schválení orgány města,
 • zajišťuje projednání a potvrzení žádostí (souhrnných přehledů) do Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón a jejich příloh dotčenými orgány a odbornou organizací státní památkové péče,
 • zasílá souhrnné přehledy (žádostí o finanční příspěvek) včetně požadovaných podkladů na Ministerstvo kultury ČR,
 • zajišťuje rozdělení přidělené dotace z Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón ministerstvem kultury,
 • uzavírá smlouvy s příjemci dotace ze státního rozpočtu,
 • vyhodnocuje a kontroluje vyúčtování dotací z Programu ministerstva kultury,
 • eviduje a vyřizuje žádost města jako vlastníka kulturních památek o příspěvek z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP na příslušný kalendářní rok,
 • v případě získání dotace z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP zajišťuje administraci a realizaci dotace,
 • zajišťuje projednání a potvrzení žádosti do Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP a jejich příloh,
 • spolupracuje při uzavírání smlouvy o dílo s dodavatelem, účastní se kontrolních dnů a přebírá hotové dílo,
 • provádí (veřejnosprávní) administrativní kontrolu na úseku péče o památky a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory v působnosti odboru, dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • zajišťuje dotační řízení města Nový Jičín, týkající se péče o památky,
 • vyhlašuje dotační řízení, podílí se na zpracování směrnice o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín a zpracovává podklady pro vyhlášení Programů Města týkající se péče o památky včetně přípravy formulářů,
 • zveřejňuje Programy Města k poskytování dotací z rozpočtu města týkající se péče o památky na úřední desce, na webových stránkách města,
 • eviduje a zpracovává došlé žádosti o dotaci v oblasti péče o památky, kontroluje náležitosti, rozhoduje o formální a věcné správnosti,
 • zasílá finanční prostředky příjemcům dotací formou platebních poukazů,
 • s žadateli, kterým byl schválena dotace nebo dar na ORJ 441 a dotace na ORJ 416 (péče o památky) uzavírá smlouvy, v průběhu roku uzavírá dodatky ke smlouvám, sleduje správnost a účelovost využití poskytnutých finančních prostředků, sestavuje platební kalendáře.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • plní funkci odvětvového odboru a usměrňuje po stránce odborné a po stránce věcně obsahové vynakládání finančních prostředků u těchto PO:
  • Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o.
  • Beskydské divadlo Nový Jičín, p.o.
  • Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
  • Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o.
  • Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, p.o.
  • Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o.
  • Mateřská škola SADY Nový Jičín, Revoluční 52, p.o.
  • Mateřská škola TROJLÍSTEK Nový Jičín, Máchova 62, p.o.
  • Mateřská škola MÁJ Nový Jičín, K.Čapka 6, p.o.
  • Středisko volného času FOKUS, Nový Jičín, p.o.
 • zasílá příspěvky na provoz školským a kulturním PO formou platebních poukazů,
 • dle skutečně provedených prací zasílá operativně příspěvky na investice a údržbu majetku města formou platebních poukazů,
 • provádí pololetní rozbory hospodaření základních a mateřských škol, SVČ, MěKS a  Beskydského divadla, jejichž zřizovatelem je město, zprávu o rozborech města předkládá orgánům města,
 • zabezpečuje hospodářský provoz a údržbu mateřských škol, základních škol, SVČ, MěKS a Beskydského divadla.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zabezpečuje organizačně technické  a administrativní práce související s činností komise pro výchovu, vzdělávaní a volný čas, kulturní komise, komise péče o památky a sportovní komise,
 • shromažďuje připomínky občanů a zařízení pro komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas, pro kulturní komisi, komisi péče o památky a sportovní komisi,
 • vykonává funkci tajemníka a plní s tím související úkoly.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • připravuje rozpočet provozních a investičních nákladů pro základní školy, mateřské školy, SVČ, kulturních zařízení a péče o památky,
 • zabezpečuje dodržování rozpočtové kázně a hospodárné vynakládání finančních prostředků v rámci své působnosti, dodržování platné rozpočtové skladby, vede operativní evidenci platebních poukazů,
 • rozepisuje dílčí rozpočty, kontroluje rozpočtové změny a spolupracuje s finančním odborem MěÚ, sleduje účelovost čerpání finančních prostředků,
 • pověřené osoby plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 414, 416 a 441.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

 • Úsek školství:
  • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 8 školského zákona v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 170 písm. c) školského zákona č. 561/2004 Sb., a krajskými normativy a předává je KÚ,
  • dle požadavků KÚ provádí sumarizaci požadovaných údajů a zpracovává je dle daných kritérií,
  • zajišťuje zpracování, sumarizaci a kontrolu sběru dat podle § 28 odst. 5 zákona
   č. 561/2004 Sb.,
  • zajišťuje další činností vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Úsek kultury a sportu:
  • nevykonává.

(7)  Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

(10)  Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.