Odbor přestupkových agend

(1) Členění odboru:

 • nečlení se.

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 1. vede řízení o uložení pokuty za porušení povinností ve věcech samostatné působnosti obce dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích /usnesení RM č. 813/41/2012 ze dne 15.08.2012/.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 2. zabezpečuje pro rozpočet města rozpis příjmů z pokut, nákladů řízení a poplatků obcí územního správního celku na základě veřejnoprávních smluv na příslušný rok, kontroluje a podává zprávu na rozbory hospodaření 2x ročně,
 3. vystavuje 1x ročně faktury obcím spadajícím do území ORP Nový Jičín za plnění veřejnoprávních smluv při výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků a kontroluje jejich úhradu,
 4. pověřené osoby odboru plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 313.
 5. vede evidenci o uložených pokutách a nákladech řízení v IS města, provádí předpisy sankcí (pokut) a nákladů řízení v IS města pro odbor finanční a sleduje jejich uhrazování, připravuje podklady pro vymáhání pohledávek,
 6. vystavuje předpisy k úhradě faktur za znalecké posudky, pro výplatu svědečného, refundace, aj.

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

 1. podle ustanovení § 109 odst. 3 zákona o obcích odbor vykonává přenesenou působnost dle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích na úseku projednávání přestupků, a to podle § 60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve věcech, které jsou mu svěřeny, a dále projednává přestupky podle § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve věcech, které spravuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to konkrétně § 2 – 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a dále projednává přestupky dle některých zvláštních zákonů (zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech aj.), pokud tyto nejsou v kompetenci jiných správních orgánů a nebo nejsou svěřeny tímto organizačním řádem jiným věcně příslušným odborům Městského úřadu Nový Jičín (např. stavební zákon aj.),
 2. projednává přestupky podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále dle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podle § 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
 3. projednává přestupky podle § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podle § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a je dopravním úřadem ve věcech projednávání přestupků podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 4. projednává přestupky podle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob.
 5. vypracovává zprávy pro Úřad práce ve věcech přestupků na úseku zákona o sociálně právní ochraně dětí,
 6. provádí zápisy do celostátní evidence přestupků ISEP,
 7. odbor je příslušný k projednávání přestupků dle zákona č. 379/2005 Sb., a dále přestupků dle zákona č. 183/2017 Sb., ke kterým je věcně příslušné,
 8. vede evidenci správních řízení o přestupcích, které projednává, vede evidenci o uložených pokutách a nákladech řízení v IS města, provádí předpisy pokut a nákladů řízení v IS města pro odbor finanční a sleduje jejich uhrazování,
 9. v souladu s vnitřním předpisem připravuje podklady finančnímu odboru pro vymáhání pohledávek,
 10. posuzuje a provádí právní kvalifikaci došlých oznámení, připravuje podklady pro zahájení správních řízení, provádí šetření při zjišťování a zajišťování důkazních prostředků, včetně místního šetření (tj. ohledání místa činu v terénu),
 11. zajišťuje součinnost se státními orgány, orgány policie a orgány obcí před i v průběhu správního řízení,
 12. na základě pokynu oprávněné úřední osoby nařizuje ústní jednání, předvolává účastníky řízení a svědky, ověřuje jejich totožnost a protokoluje jejich výpovědi, vyrozumívá o správních řízeních mladistvých osob (OSPOD příslušných úřadů obcí s rozšířenou působností podle místa bydliště) a dále spolupracuje s  orgány vykonávajícími sociálně právní ochranu,
 13. statisticky vyhodnocuje přestupky a podává zprávy KÚ MSK a informativně orgánům města,
 14. statisticky vyhodnocuje výskyt „domácího násilí“ ve spolupráci s PČR podává zprávu KÚ MSK,
 15. 1x ročně provádí analýzu správních řízení za uplynulé období, provádí rozbor odvolacích řízení a vyvozuje z nich důsledky pro další práci,
 16. zpracovává zprávy o pověsti (výpis z evidence přestupků) pro okresní a krajské soudy, orgány činné v trestním řízení, ministerstva a orgány vojenské a celní správy na občany z  místní evidence obyvatel v rozsahu ORP na základě podaných žádostí, a dále na občany, kteří prokazatelně po určitou dobu pobývali v rozsahu ORP nebo zde měli prokazatelně pracovní či jiný vztah,
 17. vypracovává podklady pro činnost zdravotních pojišťoven o výsledcích správních řízení pro účely regresního řízení,
 18. zpracovává stanoviska na základě výpisu z evidence přestupků pro udělování státního občanství cizincům,
 19. dává státnímu zastupitelství nebo orgánům policie ČR podněty k zahájení trestního stíhání, pokud zjistí k tomuto skutečnosti vyplývající ze spisového materiálu nebo z vedeného správního řízení,
 20. dává podněty sociálním odborům příslušných úřadů k řešení problémových situací v rodinách s dětmi nebo s postiženými osobami.

 

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 1. podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odbor přestupkových agend vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv za orgány těchto obcí správního obvodu města Nový Jičín část výkonu přenesené působnosti podle § 60 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb., a § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a g) a § 36 odst. 2 až 9 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., vyjma přestupků, jejichž projednávání je na základě zákona svěřeno orgánům jen některých obcí,
 2. vede správní řízení o přestupcích a zajišťuje jejich evidenci,
 3. v souladu s veřejnoprávními smlouvami provádí fakturaci 1x ročně dle evidence přestupků pro příslušné obce,
 4. viz dále body v části „Úkoly v přenesené působnosti“, které jsou totožné.

 

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 1. viz předcházející body „Úkoly v přenesené působnosti“ – veškerá náplň odboru přestupkových agend.

 

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 1. provádí přezkumné řízení na žádost účastníka řízení ve smyslu § 95 odst. 2 SŘ,
 2. rozhoduje o obnově řízení ve smyslu § 100 odst. 2 SŘ,
 3. provádí autoremeduru ve smyslu § 87 SŘ.