Odbor přestupkových agend

(1) Členění odboru:

 • nečlení se.

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

 • nevykonává.

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám města:

 • nevykonává.

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • nevykonává.

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 2. zabezpečuje pro rozpočet města rozpis příjmů z pokut, nákladů řízení a poplatků obcí územního správního celku na základě veřejnoprávních smluv na příslušný rok, kontroluje a podává zprávu na rozbory hospodaření 2x ročně,
 3. vystavuje 1x ročně faktury obcím spadajícím do území ORP Nový Jičín za plnění veřejnoprávních smluv při výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků a kontroluje jejich úhradu,
 4. pověřené osoby odboru plní úkoly správce rozpočtu a příkazce operace pro ORJ 313,
 5. vede evidenci o uložených pokutách a nákladech řízení v IS města, provádí předpisy sankcí (pokut) a nákladů řízení v IS města pro odbor finanční a sleduje jejich uhrazování, připravuje podklady pro vymáhání pohledávek,
 6. vystavuje předpisy k úhradě faktur za znalecké posudky, pro výplatu svědečného, refundace, aj.

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

1.   vykonává státní správu na úseku projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, uvedené ve zvláštních právních předpisech, zejména podle

  • zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
  • zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
  • zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
  • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
  • zákona č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
  • zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
  • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
  • zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně dalších zákonů
  • zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
  • zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
   a dále projednává přestupky v rozsahu daném příslušnými právními předpisy, je-li k jejich projednání příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a nejsou svěřeny tímto organizačním řádem jiným věcně příslušným odborům Městského úřadu Nový Jičín.

2.   vyzývá provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vede a zpracovává spisový materiál s tímto správním institutem související,
3.   vyhotovuje odpovědi ve věcech posudků a zpráv o pověstech občanů pro soudy, útvary Policie ČR a jiné správní orgány,
4.   oznamuje orgánům činným v trestním řízení podezření ze spáchání trestného činu nebo přečinu, které vyplývá z oznámeného přestupku,
5.   vypracovává podklady pro činnost zdravotních pojišťoven o výsledcích správních řízení pro účely regresního řízení,
6.   sděluje pojistiteli nebo České kanceláři pojistitelů údaje ve věci týkající se škodné události způsobené provozem vozidla,
7.   uvědomuje a spolupracuje s orgány vykonávajícími sociálně právní ochranu,
8.   oznamuje do registru řidičů pravomocná rozhodnutí o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana,
9.   na vyžádání poskytuje komerčním pojišťovnám pravomocná rozhodnutí o přestupku,
10. zapisuje údaje do evidence přestupků, opatřuje opisy a vede řízení o námitkách proti údajům zapsaným v evidenci přestupků,
11. v souladu s vnitřním předpisem připravuje podklady finančnímu odboru pro vymáhání pohledávek,
12. zpracovává souhrnný statistický výkaz ve věcech přestupků za všechny odbory městského úřadu.

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 1. odbor přestupkových agend vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv za orgány těchto obcí správního obvodu města Nový Jičín výkon přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, případně jiných právních předpisů,
 2. v souladu s veřejnoprávními smlouvami provádí fakturaci 1x ročně dle evidence přestupků pro příslušné obce.

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 1. viz náplň odboru přestupkových agend.

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 1. provádí přezkumné řízení na žádost účastníka řízení ve smyslu § 95 odst. 2 SŘ,
 2. rozhoduje o obnově řízení ve smyslu § 100 odst. 2 SŘ,
 3. provádí autoremeduru ve smyslu § 87 SŘ.