Odbor finanční

(1)  Členění odboru:

 • Oddělení účtárny
 • Oddělení rozpočtů
 • Úsek pohledávek

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení:

 • sestavuje návrh rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnosti města,
 • navrhuje rozpočtová opatření, po schválení orgány města zajišťuje jejich rozpis, vede chronologicky evidenci schválených rozpočtových opatření,
 • sestavuje návrh závěrečného účtu města,
 • sestavuje návrh rozpočtového výhledu jako nástroje pro střednědobé finanční plánování,
 • sestavuje návrh pravidel rozpočtového provizoria v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • připravuje veškeré materiály týkající se finančního hospodaření města k projednání v orgánech města (ZM, RM, finanční výbor zastupitelstva města),
 • řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků,
 • navrhuje použití přebytku hospodaření, resp. způsob úhrady ztráty ve výsledku hospodaření,
 • zpracovává podklady pro přijetí nebo poskytnutí úvěrů a půjček,
 • zajišťuje plnění finančních závazků města vyplývajících z uzavřených smluv o půjčce či o úvěru,
 • předkládá návrh a organizačně zajišťuje přezkum hospodaření města,
 • prověřuje správnost a náležitosti účetních dokladů z hlediska vnitřních norem,
 • poskytuje součinnost a předkládá požadované výstupy ze své činnosti internímu auditu,
 • pro vyvěšení písemností z činnosti Odboru finančního na úřední desku města fyzicky předává podklady na Kancelář úřadu a zároveň zajišťuje zveřejňování písemností daných zákonem na elektronické úřední desce města,
 • usměrňuje po odborné stránce a metodicky řídí hospodaření s finančními prostředky a majetkem města,
 • zajišťuje, spravuje a vypořádává veřejné sbírky finančního charakteru otevřené městem dle zákona č. 117/2001 Sb., po celou dobu jejich konání.

Oddělení rozpočtů a oddělení účtárny – společné a navzájem propojené úkoly:

 • provádí rozpis schváleného rozpočtu města, vyhodnocuje skutečné čerpání rozpočtu, provádí metodickou činnost v oblasti rozpočtování,
 • podává podněty a návrhy úprav rozpočtu, po rozpisu rozpočtových opatření zajišťuje jejich zaúčtování,
 • zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem, s rozpočty územních samosprávných celků a ostatními poskytovateli transferů městu,
 • sleduje a zajišťuje splácení úvěrů a půjček včetně úroků,
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování a rušení účtů,
 • zabezpečuje veškerý platební styk, zavádí došlé úhrady plateb do informačního systému T-WIST,
 • zabezpečuje pokladní službu pro úřad, provádí kontrolní činnost vedlejších pokladních míst úřadu,
 • spravuje finanční majetek města (cenné papíry, akcie apod.), účasti v obchodních společnostech,
 • centrálně vede evidenci přijatých a vydaných faktur i evidenci platebních poukazů, vede evidenci pohledávek dle knihy vydaných faktur,
 • sleduje a aktualizuje podpisové vzory,
 • zpracovává daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob za Město, k dani z přidané hodnoty a k daním z převodu nemovitostí města,
 • provádí likvidaci cestovních příkazů při zahraničních a tuzemských pracovních cestách, vede evidenci cestovních příkazů,
 • vydává stravenky zaměstnancům města včetně organizačních složek i uvolněným funkcionářům, koriguje nárok všech v závislosti na uskutečněných pracovních cestách a nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti, popř. čerpání dovolené (dle podkladů dodaných organizačním odborem),
 • zabezpečuje nákup, výdej, vyúčtování a inventarizaci pokutových bloků,
 • vede účetnictví o hospodaření města podle celostátně platné účtové osnovy a zajišťuje metodické vedení v oblasti účetnictví,
 • zpracovává účetní výkazy dle platné legislativy, zajišťuje jejich odeslání do Centrálního systému účetních informací státu a archivaci dat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
 • vede účty nesvéprávných osob, u nichž je město stanoveno soudem v pozici opatrovníka,
 • spolupracuje na finančních vypořádáních a sestavování závěrečného účtu města,
 • spolupracuje při sledování a zajišťování splácení úvěrů a půjček včetně úroků,
 • vede operativní evidenci pohledávek a závazků podle druhů a organizačních jednotek – ORJ,
 • vede účetnictví vybraným společenstvím vlastníků jednotek, se kterými má město uzavřenou smlouvu,
 • vede evidenci movitého a nemovitého majetku města včetně jeho organizačních složek a MP,
 • vede evidenci Nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a měsíčně informuje odbory o jeho aktuálním stavu,
 • zajišťuje na základě požadavků sepsání a evidenci dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování,
 • zabezpečuje zástup při zajišťování pokladní služby pro úřad,
 • provádí kontrolní činnost na úseku hospodaření s majetkem města,
 • zabezpečuje roční porovnání stavu majetku a závazků města dle řádné periodické inventarizace se stavy v účetnictví a zpracovává zprávu o provedení inventarizace pro orgány města,
 • zajišťuje činnosti spojené se jmenováním likvidační komise.

Úsek pohledávek:

 • provádí veškerou správu místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • zpracovává a zodpovídá za aktualizaci OZV o místních poplatcích u těch poplatků, kde provádí veškerou správu,
 • poskytuje informace o stavu osobního daňového účtu poplatníka a vystavuje o tom potvrzení v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
 • zajišťuje vymáhání pohledávek města po lhůtě splatnosti, předaných Úseku pohledávek k vymáhání, které vznikly při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném právními předpisy, popřípadě ve spolupráci na základě smluvních vztahů se soudními exekutory a advokátními kancelářemi,
 • rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtu Města Nový Jičín,
 • na základě žádosti OB zajišťuje prostřednictvím soudu a soudního exekutora vyklizení bytů,
 • zastupuje zájmy města při soudních a exekučních řízeních při vymáhání pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti a v řízeních o vyklizení bytů,
 • podává přihlášky pohledávek města předaných Úseku pohledávek k vymáhání, které vznikly při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, do dědického a insolvenčního řízení a do likvidace,
 • zajišťuje a vede komunikaci s dlužníky, peněžními ústavy, plátci mezd a jiných příjmů, obecným správcem daně, zdravotními pojišťovnami a exekutory,
 • při vymáhání pohledávek úzce spolupracuje s ostatními odbory MěÚ, organizačními složkami města a MP,
 • povoluje posečkání úhrady nedoplatku, popřípadě jeho úhradu ve splátkách u pohledávek města vzniklých v přenesené působnosti, popřípadě zpracovává podklady pro povolení splátek u pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti,
 • zpracovává podklady pro prominutí nebo vyřazení pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti pro orgány města,
 • sestavuje soupisy pohledávek vzniklých při výkonu přenesené působnosti navržených k odpisu a vyřazení,
 • eviduje pohledávky města předané Úseku pohledávek k vymáhání vzniklé při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti,
 • provádí každoročně vždy k 31. 12. inventarizaci místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a inventarizaci pohledávek města předaných Úseku pohledávek k vymáhání vzniklých při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti,
 • spolupracuje při vymáhání veškerých pohledávek města po lhůtě splatnosti, které vznikly při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti – především formou místního šetření,
 • realizuje denní kontakt s dlužníky včetně osobních návštěv v domácnostech za účelem získání informací o dlužníkovi, včetně zjištění příčin vzniku jeho dluhu a schopnosti tento dluh splácet, zpracovávání a vyhodnocování získaných informací s cílem nastavit opatření dalšího postupu vzniklé situace,
 • poskytuje poradenství a konzultace lidem v nepříznivé sociální situaci – zejména řešení dluhového zatížení, orientace v pohledávkách od věřitelů, asistence při zpracování konsolidace úvěrů až po celkovou stabilizaci sociální situace, tzn. nasměrování k vyřešení jeho zadluženosti a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky občana apod.,
 • jedná s dlužníkem za účelem smírného řešení jeho dluhu; pro tyto účely provádí šetření ke zjištění kontaktní adresy, telefonu a dalších kontaktů dlužníka.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO města:

 • plní úkoly uložené ZM, RM, tajemnicí a tímto organizačním řádem a zásadami vztahů k PO v oblasti odpisových plánů a odvodů do rozpočtu zřizovatele dle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech,
 • eviduje zřizovací listiny PO zřízených městem včetně jejich změn, posuzuje předložené dokumenty a návrhy pro orgány města,
 • metodicky řídí tvorbu rozpočtu a finanční hospodaření PO a stanovuje pro ně závazné ukazatele,
 • provádí kontrolu účetních výkazů PO před jejich odesláním do Centrálního systému účetních informací státu, příp. KÚ MSK,
 • provádí finanční vypořádání města se zřízenými PO,
 • řídí rozborovou činnost u PO a předkládá plnění stanovených ukazatelů za tyto organizace k zapracování do zpráv o hospodaření města jako celku.

(4)  Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností finančního výboru zastupitelstva města.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • pověřené osoby plní úkoly příkazce a správce rozpočtu pro OF,
 • pověřené osoby plní úkoly hlavní účetní pro všechny odbory MěÚ.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

 • Zabezpečuje činnosti příslušející MěÚ, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:
  • provádí správu místních poplatků:
   1. ze psů,
   2. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů,
   3. ve spolupráci s OMI a OŽP i správu poplatku za užívání veřejného prostranství,
  • poskytuje informace z jednotného registru dlužníků a vystavuje potvrzení o bezdlužnosti,
  • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace),
  • vymáhá přeplatky neoprávněně vyplacených dávek, dluhy a pohledávky,
  • zajišťuje a provádí činnosti při výkonu rozhodnutí v rozsahu vymezeném právními předpisy.

(7)  Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • sleduje finanční plnění smluv o dopravní obslužnosti a provádí platby dopravcům souhrnně za všechny sdružené obce, účtuje o dopravní obslužnosti na účtu sdružených prostředků.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtu Města Nový Jičín.

(10)  Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.