Odbor finanční

(1) Členění odboru:

1.    Oddělení účtárny
2.    Oddělení rozpočtů
3.    Úsek pohledávek

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení:
1.      sestavuje návrh rozpočtu města, kontroluje a vyhodnocuje čerpání schváleného (upraveného) rozpočtu města v souladu se skutečným čerpáním,
2.      navrhuje rozpočtová opatření, po schválení orgány města zajišťuje jejich rozpis, vede chronologicky evidenci schválených rozpočtových opatření,
3.      sestavuje návrh závěrečného účtu města,
4.      sestavuje návrh střednědobého výhledu města jako nástroje pro střednědobé finanční plánování,
5.      sestavuje návrh pravidel rozpočtového provizoria v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
6.      připravuje veškeré materiály týkající se finančního hospodaření města k projednání v orgánech města (ZM, RM, finanční výbor ZM),
7.      řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků,
8.      zpracovává podklady pro přijetí nebo poskytnutí úvěrů a půjček,
9.      zajišťuje plnění finančních závazků města vyplývajících z uzavřených smluv o půjčce či o úvěru,
10.   předkládá návrh a organizačně zajišťuje přezkoumání hospodaření města,
11.   prověřuje správnost a náležitosti účetních dokladů z hlediska vnitřních norem,
12.   poskytuje součinnost a předkládá požadované výstupy ze své činnosti internímu auditu,
13.   pro vyvěšení písemností z činnosti Odboru finančního na úřední desku města fyzicky předává podklady na Kancelář úřadu a zároveň zajišťuje zveřejňování písemností daných zákonem na elektronické úřední desce města,
14.   usměrňuje po odborné stránce a metodicky řídí hospodaření s finančními prostředky a majetkem města,
15.   zajišťuje, spravuje a vypořádává veřejné sbírky finančního charakteru otevřené městem dle zákona č. 117/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu jejich konání.

Oddělení rozpočtů a oddělení účtárny – společné a navzájem propojené úkoly:
16.   provádí rozpis schváleného rozpočtu města, vyhodnocuje skutečné čerpání rozpočtu,
17.   provádí metodickou činnost v oblasti rozpočtování i účetnictví,
18.   podává podněty a návrhy úprav rozpočtu, po rozpisu rozpočtových opatření zajišťuje jejich zaúčtování,
19.   zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem, s rozpočty územních samosprávných celků a ostatními poskytovateli transferů městu,
20.   sleduje a zajišťuje splácení úvěrů a půjček včetně úroků,
21.   zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování a rušení účtů,
22.   zabezpečuje veškerý platební styk, zavádí došlé úhrady plateb do informačního systému T-WIST,
23.   zabezpečuje pokladní službu pro úřad, provádí kontrolní činnost vedlejších pokladních míst úřadu,
24.   spravuje finanční majetek města,
25.   centrálně vede evidenci přijatých a vydaných faktur i evidenci platebních poukazů, vede evidenci pohledávek dle knihy vydaných faktur,
26.   sleduje a aktualizuje podpisové vzory,
27.   zpracovává daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob za Město, k dani z přidané hodnoty a k dani z převodu nemovitostí města,
28.   provádí likvidaci cestovních příkazů při zahraničních a tuzemských pracovních cestách, vede evidenci cestovních příkazů,
29.   vydává stravenky zaměstnancům města včetně organizačních složek i uvolněným funkcionářům, koriguje nárok všech v závislosti na uskutečněných pracovních cestách a nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, apod. (dle podkladů dodaných odborem organizačním),
30.   zabezpečuje nákup, výdej, vyúčtování a inventarizaci pokutových bloků,
31.   vede účetnictví o hospodaření města podle celostátně platné účtové osnovy,
32.   zpracovává účetní výkazy dle platné legislativy, zajišťuje jejich odeslání do Centrálního systému účetních informací státu a archivaci dat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
33.   vede účty nesvéprávných osob, u nichž je město stanoveno soudem v pozici opatrovníka,
34.   spolupracuje na finančních vypořádáních a sestavování závěrečného účtu města,
35.   spolupracuje při sledování a zajišťování splácení úvěrů a půjček včetně úroků,
36.   vede operativní evidenci pohledávek a závazků podle druhů a organizačních jednotek – ORJ,
37.   vede účetnictví vybraným společenstvím vlastníků jednotek, se kterými má město uzavřenou smlouvu,
38.   vede evidenci movitého a nemovitého majetku města včetně jeho organizačních složek a Městské policie,
39.   vede evidenci Nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a měsíčně informuje odbory o jeho aktuálním stavu,
40.   zajišťuje na základě požadavků sepsání a evidenci dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování,
41.   zabezpečuje zástup při zajišťování pokladní služby pro úřad,
42.   provádí kontrolní činnost na úseku hospodaření s majetkem města,
43.   zabezpečuje roční porovnání stavu majetku a závazků města dle řádné periodické inventarizace se stavy v účetnictví a zpracovává zprávu o provedení inventarizace pro orgány města,
44.   zajišťuje činnosti spojené se jmenováním likvidační komise.

Úsek pohledávek:
45.   provádí veškerou správu místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
46.   zpracovává a zodpovídá za aktualizaci OZV o místních poplatcích u těch poplatků, kde provádí veškerou správu,
47.   poskytuje informace o stavu osobního daňového účtu poplatníka a vystavuje o tom potvrzení v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
48.   zajišťuje vymáhání pohledávek města po lhůtě splatnosti, předaných Úseku pohledávek k vymáhání, které vznikly při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, a to v rozsahu vymezeném právními předpisy, popřípadě ve spolupráci na základě smluvních vztahů se soudními exekutory a advokátními kancelářemi,
49.   rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtu Města Nový Jičín,
50.   na základě žádosti OB zajišťuje prostřednictvím soudu a soudního exekutora vyklizení bytů,
51.   zastupuje zájmy města při soudních a exekučních řízeních při vymáhání pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti a v řízeních o vyklizení bytů,
52.   podává přihlášky pohledávek města předaných Úseku pohledávek k vymáhání, které vznikly při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti, do dědického a insolvenčního řízení a do likvidace,
53.   zajišťuje a vede komunikaci s dlužníky, peněžními ústavy, plátci mezd a jiných příjmů, obecným správcem daně, zdravotními pojišťovnami a exekutory,
54.   při vymáhání pohledávek úzce spolupracuje s ostatními odbory MěÚ, organizačními složkami města a MP,
55.   povoluje posečkání úhrady nedoplatku, popřípadě jeho úhradu ve splátkách u pohledávek města vzniklých v přenesené působnosti, popřípadě zpracovává podklady pro povolení splátek u pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti,
56.   zpracovává podklady pro prominutí nebo vyřazení pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti pro orgány města,
57.   sestavuje soupisy pohledávek vzniklých při výkonu přenesené působnosti navržených k odpisu a vyřazení,
58.   eviduje pohledávky města předané Úseku pohledávek k vymáhání vzniklé při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti,
59.   provádí každoročně vždy k 31.12. inventarizaci místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a inventarizaci pohledávek města předaných Úseku pohledávek k vymáhání vzniklých při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti,
60.   spolupracuje při vymáhání veškerých pohledávek města po lhůtě splatnosti, které vznikly při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti – především formou místního šetření,
61.   realizuje denní kontakt s dlužníky včetně osobních návštěv v domácnostech za účelem získání informací o dlužníkovi, včetně zjištění příčin vzniku jeho dluhu a schopnosti tento dluh splácet, zpracovávání a vyhodnocování získaných informací s cílem nastavit opatření dalšího postupu vzniklé situace,
62.   poskytuje poradenství a konzultace lidem v nepříznivé sociální situaci – zejména řešení dluhového zatížení, orientace v pohledávkách od věřitelů, asistence při zpracování konsolidace úvěrů až po celkovou stabilizaci sociální situace, tzn. nasměrování k vyřešení jeho zadluženosti a zodpovědnému hospodaření s finančními prostředky občana apod.,
63.   jedná s dlužníkem za účelem smírného řešení jeho dluhu; pro tyto účely provádí šetření ke zjištění kontaktní adresy, telefonu a dalších kontaktů dlužníka.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO města:

1.    plní úkoly uložené ZM, RM, tajemnicí a tímto organizačním řádem a zásadami vztahů k PO v oblasti odpisových plánů a odvodů do rozpočtu zřizovatele dle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech,
2.    eviduje zřizovací listiny PO zřízených městem včetně jejich změn, posuzuje předložené dokumenty a návrhy pro orgány města,
3.    metodicky řídí tvorbu rozpočtu a finanční hospodaření PO a stanovuje pro ně závazné ukazatele,
4.    provádí kontrolu účetních výkazů PO před jejich odesláním do Centrálního systému účetních informací státu, příp. KÚ MSK,
5.    provádí finanční vypořádání města se zřízenými PO,
6.    řídí rozborovou činnost u PO a předkládá plnění stanovených ukazatelů za tyto organizace k zapracování do zpráv o hospodaření města jako celku.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:

 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností finančního výboru ZM.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

1.    zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 741,
2.    zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 741 svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
3.    pověřené osoby plní úkoly příkazce a správce rozpočtu pro Odbor finanční,
4.    pověřené osoby plní úkoly hlavní účetní pro všechny odbory MěÚ.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

1.    zabezpečuje činnosti příslušející MěÚ, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:

 • provádí správu místních poplatků:
  • ze psů,
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů,
  • ve spolupráci s Odborem majetku a investic a Odborem životního prostředí i správu poplatku za užívání veřejného prostranství,

2.    poskytuje informace z jednotného registru dlužníků a vystavuje potvrzení o bezdlužnosti,
3.    ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace),
4.    vymáhá přeplatky neoprávněně vyplacených dávek, dluhy a pohledávky,
5.     zajišťuje a provádí činnosti při výkonu rozhodnutí v rozsahu vymezeném právními předpisy.

 

(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s Moravskoslezským krajem:

 • sleduje finanční plnění smlouvy o dopravní obslužnosti uzavřené mezi městem a Moravskoslezským krajem, provádí platby za výkon městské hromadné dopravy v Novém Jičíně příslušnému dopravci.

 

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtu Města Nový Jičín.

 

(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.