Odbor bytový

(1)  Členění odboru:

  • Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností
  • Oddělení technických a ekonomických činností
  • Úsek energetika

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení (úseku):

  • připravuje podklady a zpracovává předlohy pro projednání v orgánech města o nájmech, pronájmech a výpůjčkách na úseku své působnosti,
  • zabezpečuje v součinnosti s ostatními odbory a úseky úřadu pronájmy, prodeje, dražby, privatizace, výpůjčky a věcná břemena bytů a nebytových prostor v majetku města, exekuce a vystěhování,
  • zabezpečuje dodávky služeb (el. energie, voda, plyn, servis výtahů atd.) souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, vede evidenci nákladů a přijatých záloh na služby, provádí vyúčtování těchto služeb nájemníkům dle platných zákonů a vyhlášek,
  • vypracovává předpis plateb pro SVJ, provádí vyúčtování 1x ročně, eviduje přeplatky a nedoplatky jednotlivým vlastníkům,
  • zajišťuje převod příspěvku spolkům Basketbalového klubu Nový Jičín, z.s. jako provozovateli krytého bazénu a Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s. jako provozovateli zimního stadionu a provádí administrativní kontrolu vyúčtování těchto příspěvků,
  • vede evidenci cen výkonů, služeb aj. (např. topení, nájemného) stanovených městem a provádí cenovou kontrolu podle zvláštního zákona (zákona č. 526/1990 Sb., o cenách),
  • vede evidenci nemovitého majetku města ve správě odboru a zajišťuje jeho inventarizaci; při správě majetku města spolupracuje s dalšími příslušnými správci majetku a rozpočtu města,
  • provádí kontrolu nakládání, neoprávněného užívání s bytovými a nebytovými prostory v majetku města,
  • vede sklad pro věci vyklizené při výkonech rozhodnutí v bytové oblasti,
  • vypracovává návrhy koncepce, rozbory, statistické přehledy a návrhy řešení na úseku bytové politiky, podílí se na jejich zpracování.

Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností:

  • vede agendu bytového fondu (evidence bytů a bytových jednotek a jejich obsazení, výběr a evidence příjmů, zajištění plateb a evidence výdajů, evidence žádostí o byty, kontrola užívání bytů a řešení porušování zákonných podmínek, zajištění přípravy podkladů pro vymáhání pohledávek od dlužníků, apod.),
  • zajišťuje zúčastněnou osobu za město při exekucích,
  • vede evidenci žádostí o byt a zajišťuje jejich vyřizování ve smyslu příslušné směrnice rady města o hospodaření s bytovým fondem,
  • vede agendu související s nakládáním s bytovým fondem v majetku města dle příslušné směrnice města,
  • spolupracuje s odborem sociálních věcí při zajišťování sociálního bydlení,
  • přijímá žádosti o přidělení bytů v domech s byty zvláštního určení a v domě pro seniory, k tomu vede příslušnou agendu, sestavuje seznamy čekatelů na přidělení, vyhotovuje podklad pro vystavení nájemní smlouvy ve spolupráci s odborem sociálních věcí a dohody o ukončení nájmu,
  • vede účetnictví spojené se správou SVJ, zpracovává rozvahy a výkazy zisků a ztrát pro SVJ, sestavuje účetní závěrky, včetně jejich zasílání do obchodního rejstříku,
  • zabezpečuje změnu podpisových vzorů v bance pro statutární orgány SVJ,
  • projednává se statutárními zástupci SVJ inventarizaci majetku, závazků, zůstatků účtů jednotlivých SVJ,
  • plní další úkoly dle uzavřených mandátních/příkazních smluv,
  • zajišťuje převod příspěvku města provozovateli (tj. TSM) na provoz veřejných WC.

Oddělení technických a ekonomických činností:

  • zajišťuje styk s nájemci při řešení oprav v bytech a nebytových prostorech, vede jejich evidenci,
  • zajišťuje identifikaci nemovitého majetku na úseku své působnosti,
  • kontroluje, eviduje a vyhodnocuje technický stav bytů a nebytových prostor, ověřuje potřebu a rozsah oprav požadovaných nájemci bytů a nebytových prostor,
  • zpracovává podklady pro plán investic a oprav,
  • zajišťuje deratizaci,  dezinsekci a desinfekci budov v majetku města,
  • zajišťuje opravy neinvestiční povahy při udržování bytových a nebytových prostor,
  • zajišťuje výběr dodavatele na opravy, údržbu a havárie v souladu s OŘA k zadávání a realizaci veřejných zakázek,
  • zajišťuje potřebné revize a drobné opravy a údržbu; informace o potřebě investic a rekonstrukcí předává oddělení investic, poskytuje součinnost při jejich přípravě a realizaci,
  • zajišťuje údržbu a opravy nebytových prostor v majetku města včetně objektu kryté garáže v části obce Loučka,
  • vede a archivuje technickou dokumentaci k bytovým a nebytovým prostorům v majetku města,
  • na základě vyžádání ze strany SVJ zabezpečuje potřebné revize, drobné opravy a údržbu nemovitého majetku,
  • zpracovává faktury za provedené opravy, investice, dodávky energií a služeb,
  • provádí přípravu pro vyúčtování energií a služeb pro objekty v majetku města a SVJ,
  • vede záznamy o provedených revizích.

Úsek energetika:

  • vede energetické hospodářství města (tepelné hospodářství, nákup energií, zajištění zpracování energetických štítků budov v majetku města, apod.),
  • zajišťuje přípravu podkladů a dokumentace pro vyhlášení veřejných zakázek na dodavatele elektřiny, plynu a provozovatele tepelného hospodářství v majetku Města Nový Jičín,
  • plní funkci výkonného orgánu RM ke společnosti VEOLIA ENERGIE ČR, a.s, pro byty a nebytové prostory,
  • prostřednictvím nájemce (provozovatele) tepelného hospodářství zajišťuje u schválených akcí realizaci investičních záměrů, rekonstrukce a údržbu teplené sítě na území města, řeší záležitosti vyplývající ze smluvních podmínek a vztahů s dodavatelem tepla, včetně sledování a kontroly dodržování smluvních ujednání,
  • zajišťuje inventarizaci tepelných zařízení (kotelen, předávacích stanic apod.),
  • sleduje a zajišťuje plynulé zásobování budov v majetku organizace (budov úřadu, bytových a nebytových prostor apod.), zejména všemi druhy energie (elektřina, plyn, voda),
  • zajišťuje komplexní služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) – dodávky energií (el. energie, teplo, voda, plyn),
  • zabezpečuje hospodárné využívání energií, včetně kontroly kvality dodávek těchto energií,
  • projednává podmínky odběru energií s příslušnými orgány včetně odpovědnosti za jejich dodržování,
  • provádí prohlídky energetických zařízení, zajišťuje zadávání požadavků na provádění údržby a všech druhů oprav těchto zařízení, včetně komunikace s dodavateli oprav,
  • zajišťuje zpracování energetických štítků budov v majetku města a jejich zmapování, aktualizaci pasportu energií, tj. evidence energetické náročnosti budov.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k organizačním složkám města:

  • zajišťuje činnosti ve vztahu k objektům s byty pro seniory a s byty zvláštního určení ve spolupráci s ProSenior Nový Jičín,
  • spolupracuje v oblasti energetické koncepce a výběru dodavatelů energií.

 (4)  Úkoly ve vztahu k výborům a odborným komisím města:

  • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností bytové komise,
  • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise pro správu majetku města.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

  • zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 37,
  • zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 37 svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
  • pověřené osoby plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 37.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

  • nevykonává.

(7)  Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

  • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

  • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

  • neprojednává.

(10)  Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

  • neprojednává.