Odbor bytový

(1) Členění odboru:

 1. Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností
 2. Oddělení technických a ekonomických činností
 3. Úsek energetika

 

(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení (úseku):

 1. připravuje podklady a zpracovává předlohy pro projednání v orgánech města o nájmech, pronájmech a výpůjčkách na úseku své působnosti,
 2. zabezpečuje v součinnosti s ostatními odbory a úseky úřadu pronájmy, prodeje, dražby, privatizace, výpůjčky a věcná břemena bytů a nebytových prostor v majetku města, exekuce a vystěhování,
 3. zabezpečuje dodávky služeb (el. energie, voda, plyn, servis výtahů atd.) souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, vede evidenci nákladů a přijatých záloh na služby, provádí vyúčtování těchto služeb nájemníkům dle platných zákonů a vyhlášek,
 4. vypracovává předpis plateb pro SVJ, provádí vyúčtování 1x ročně, eviduje přeplatky a nedoplatky jednotlivým vlastníkům,
 5. zajišťuje převod příspěvku spolkům Basketbalového klubu Nový Jičín, z.s. jako provozovateli krytého bazénu a Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s. jako provozovateli zimního stadionu a provádí administrativní kontrolu vyúčtování těchto příspěvků,
 6. vede evidenci cen výkonů, služeb aj. (např. topení, nájemného) stanovených městem a provádí cenovou kontrolu podle zvláštního zákona (zákona č. 526/1990 Sb., o cenách),
 7. vede evidenci nemovitého majetku města ve správě odboru a zajišťuje jeho inventarizaci; při správě majetku města spolupracuje s dalšími příslušnými správci majetku a rozpočtu města,
 8. provádí kontrolu nakládání, neoprávněného užívání s bytovými a nebytovými prostory v majetku města,
 9. vede sklad pro věci vyklizené při výkonech rozhodnutí v bytové oblasti,
 10. vypracovává návrhy koncepce, rozbory, statistické přehledy a návrhy řešení na úseku bytové politiky, podílí se na jejich zpracování.

 Oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností:

 1. vede agendu bytového fondu (evidence bytů a bytových jednotek a jejich obsazení, výběr a evidence příjmů, zajištění plateb a evidence výdajů, evidence žádostí o byty, kontrola užívání bytů a řešení porušování zákonných podmínek, zajištění přípravy podkladů pro vymáhání pohledávek od dlužníků, apod.),
 2. zajišťuje zúčastněnou osobu za město při exekucích,
 3. vede evidenci žádostí o byt a zajišťuje jejich vyřizování ve smyslu příslušné směrnice rady města o hospodaření s bytovým fondem,
 4. vede agendu související s nakládáním s bytovým fondem v majetku města dle příslušné směrnice města,
 5. spolupracuje s odborem sociálních věcí při zajišťování sociálního bydlení,
 6. přijímá žádosti o přidělení bytů v domech s byty zvláštního určení a v domě pro seniory, k tomu vede příslušnou agendu, sestavuje seznamy čekatelů na přidělení, vyhotovuje podklad pro vystavení nájemní smlouvy ve spolupráci s odborem sociálních věcí a dohody o ukončení nájmu,
 7. vede účetnictví spojené se správou SVJ, zpracovává rozvahy a výkazy zisků a ztrát pro SVJ, sestavuje účetní závěrky, včetně jejich zasílání do obchodního rejstříku,
 8. zabezpečuje změnu podpisových vzorů v bance pro statutární orgány SVJ,
 9. projednává se statutárními zástupci SVJ inventarizaci majetku, závazků, zůstatků účtů jednotlivých SVJ,
 10. plní další úkoly dle uzavřených mandátních/příkazních smluv,
 11. zajišťuje převod příspěvku města provozovateli (tj. TSM) na provoz veřejných WC.

 Oddělení technických a ekonomických činností:

 1. zajišťuje styk s nájemci při řešení oprav v bytech a nebytových prostorech, vede jejich evidenci,
 2. zajišťuje identifikaci nemovitého majetku na úseku své působnosti,
 3. kontroluje, eviduje a vyhodnocuje technický stav bytů a nebytových prostor, ověřuje potřebu a rozsah oprav požadovaných nájemci bytů a nebytových prostor,
 4. zpracovává podklady pro plán investic a oprav,
 5. zajišťuje deratizaci, dezinsekci a desinfekci budov v majetku města,
 6. zajišťuje opravy neinvestiční povahy při udržování bytových a nebytových prostor,
 7. zajišťuje výběr dodavatele na opravy, údržbu a havárie v souladu s vnitřním předpisem k zadávání a realizaci veřejných zakázek,
 8. zajišťuje potřebné revize a drobné opravy a údržbu; informace o potřebě investic a rekonstrukcí předává oddělení investic, poskytuje součinnost při jejich přípravě a realizaci,
 9. zajišťuje údržbu a opravy nebytových prostor v majetku města včetně objektu kryté garáže v části obce Loučka,
 10. vede a archivuje technickou dokumentaci k bytovým a nebytovým prostorům v majetku města,
 11. na základě vyžádání ze strany SVJ zabezpečuje potřebné revize, drobné opravy a údržbu nemovitého majetku,
 12. zpracovává faktury za provedené opravy, investice, dodávky energií a služeb,
 13. provádí přípravu pro vyúčtování energií a služeb pro objekty v majetku města a SVJ
 14. vede záznamy o provedených revizích.

Úsek energetika:

 1. vede energetické hospodářství města (tepelné hospodářství, nákup energií, zajištění zpracování energetických štítků budov v majetku města, apod.),
 2. zajišťuje přípravu podkladů a dokumentace pro vyhlášení veřejných zakázek na dodavatele elektřiny, plynu a provozovatele tepelného hospodářství v majetku Města Nový Jičín,
 3. plní funkci výkonného orgánu RM ke společnosti VEOLIA ENERGIE ČR, a.s, pro byty a nebytové prostory,
 4. prostřednictvím nájemce (provozovatele) tepelného hospodářství zajišťuje u schválených akcí realizaci investičních záměrů, rekonstrukce a údržbu teplené sítě na území města, řeší záležitosti vyplývající ze smluvních podmínek a vztahů s dodavatelem tepla, včetně sledování a kontroly dodržování smluvních ujednání,
 5. zajišťuje inventarizaci tepelných zařízení (kotelen, předávacích stanic apod.),
 6. sleduje a zajišťuje plynulé zásobování budov v majetku organizace (budov úřadu, bytových a nebytových prostor apod.), zejména všemi druhy energie (elektřina, plyn, voda),
 7. zajišťuje komplexní služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) – dodávky energií (el. energie, teplo, voda, plyn),
 8. zabezpečuje hospodárné využívání energií, včetně kontroly kvality dodávek těchto energií,
 9. projednává podmínky odběru energií s příslušnými orgány včetně odpovědnosti za jejich dodržování,
 10. provádí prohlídky energetických zařízení, zajišťuje zadávání požadavků na provádění údržby a všech druhů oprav těchto zařízení, včetně komunikace s dodavateli oprav,
 11. zajišťuje zpracování energetických štítků budov v majetku města a jejich zmapování, aktualizaci pasportu energií, tj. evidence energetické náročnosti budov.

 

(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k organizačním složkám města:

 • zajišťuje činnosti ve vztahu k objektům s byty pro seniory a s byty zvláštního určení ve spolupráci s ProSenior Nový Jičín,
 • spolupracuje v oblasti energetické koncepce a výběru dodavatelů energií.

 

(4) Úkoly ve vztahu k výborům a komisím města:

 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností bytové komise,
 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise pro správu majetku města.

 

(5) Vztah k rozpočtu města:

 1. zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 37,
 2. zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 37 svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 3. pověřené osoby plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 37.

 

(6) Úkoly v přenesené působnosti:

 • nevykonává.

 

(7) Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

 

(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

 

(10) Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.