Odbor bytový

(1)  Členění odboru:

 • Oddělení nájmů a ekonomických činností
 • Úsek technický

(2)  Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:

Úkoly společné nebo vykonávané zaměstnanci nezařazenými do oddělení (úseku):

 • připravuje podklady a zpracovává předlohy pro projednání v orgánech města o nájmech, pronájmech a výpůjčkách na úseku své působnosti,
 • zabezpečuje v součinnosti s OMI pronájmy, prodeje, dražby, privatizace, výpůjčky a věcná břemena bytů a nebytových prostor v majetku města, exekuce a vystěhování,
 • zabezpečuje dodávky služeb (el. energie, voda, plyn, servis výtahů atd.) souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, vede evidenci nákladů a přijatých záloh na služby, provádí vyúčtování těchto služeb nájemníkům dle platných zákonů a vyhlášek,
 • vypracovává předpis plateb pro SVJ, provádí vyúčtování 1x ročně, eviduje přeplatky a nedoplatky jednotlivým vlastníkům,
 • zajišťuje převod příspěvku spolkům Basketbalového klubu Nový Jičín, z.s. jako provozovateli krytého bazénu a Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s. jako provozovateli zimního stadionu a provádí administrativní kontrolu vyúčtování tohoto příspěvku,
 • vede evidenci cen výkonů, služeb aj. (např. topení, nájemného) stanovených městem a provádí cenovou kontrolu podle zvláštního zákona (zákona č. 526/1990 Sb., o cenách),
 • vede evidenci nemovitého majetku města ve správě odboru a zajišťuje jeho inventarizaci; při dispozici s majetkem města spolupracuje s dalšími příslušnými správci majetku a rozpočtu města,
 • provádí kontrolu nakládání s byty a neoprávněného užívání bytů v majetku města,
 • vede sklad pro věci vyklizené při výkonech rozhodnutí v bytové oblasti.

Oddělení nájmů a ekonomických činností:

 • vede agendu bytového fondu (evidence bytů a bytových jednotek a jejich obsazení, výběr a evidence příjmů, zajištění plateb a evidence výdajů, evidence žádostí o byty, kontrola užívání bytů a řešení porušování zákonných podmínek, zajištění přípravy podkladů pro vymáhání pohledávek od dlužníků, apod.),
 • zajišťuje zúčastněnou osobu za město při exekucích,
 • vede evidenci žádostí o byt a zajišťuje jejich vyřizování ve smyslu příslušné směrnice rady města o hospodaření s bytovým fondem,
 • vede agendu související s nakládáním s bytovým fondem v majetku města dle příslušné směrnice města,
 • spolupracuje s odborem sociálních věcí při zajišťování sociálního bydlení,
 • přijímá žádosti o přidělení bytů v domech s byty zvláštního určení a v domě pro seniory, k tomu vede příslušnou agendu, sestavuje seznamy čekatelů na přidělení, vyhotovuje podklad pro vystavení nájemní smlouvy ve spolupráci s odborem sociálních věcí a dohody o ukončení nájmu,
 • vede účetnictví spojené se správou SVJ, zpracovává rozvahy a výkazy zisků a ztrát pro SVJ, sestavuje účetní závěrky, včetně jejich zasílání do obchodního rejstříku,
 • zabezpečuje změnu podpisových vzorů v bance pro statutární orgány SVJ,
 • projednává se statutárními zástupci SVJ inventarizaci majetku, závazků, zůstatků účtů jednotlivých SVJ,
 • plní další úkoly dle uzavřených mandátních smluv,
 • vypracovává návrhy koncepce, rozbory, statistické přehledy a návrhy řešení na úseku bytové politiky, podílí se na jejich zpracování,
 • zajišťuje převod příspěvku města na provoz veřejných WC s výjimkou WC na městských hřbitovech provozovateli TSM.

Úsek technický:

 • zajišťuje styk s nájemci při řešení oprav v bytech, vede jejich evidenci,
 • zajišťuje identifikaci nemovitého majetku na úseku své působnosti,
 • kontroluje, eviduje a vyhodnocuje technický stav bytů a nebytových prostor, ověřuje potřebu a rozsah oprav požadovaných nájemci bytů a nebytových prostor,
 • zpracovává podklady pro plán investic a rekonstrukcí,
 • zajišťuje deratizaci budov v majetku města,
 • zajišťuje opravy a udržování bytového fondu a nebytových prostor neinvestiční povahy,
 • zajišťuje výběr dodavatele na opravy, údržbu a havárie v souladu s OŘA k zadávání a realizaci veřejných zakázek,
 • zajišťuje potřebné revize a drobné opravy a údržbu; informace o potřebě investic a rekonstrukcí předává oddělení investic, poskytuje součinnost při jejich přípravě a realizaci,
 • zajišťuje údržbu a opravy nebytových prostor v majetku města včetně objektu kryté garáže v části obce Loučka,
 • vede a archivuje technickou dokumentaci k bytovým a nebytovým prostorům v majetku města,
 • zabezpečuje potřebné revize, drobné opravy a údržbu nemovitého majetku SVJ,
 • vede záznamy o provedených revizích.

(3)  Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k organizačním složkám města:

 • zajišťuje činnosti ve vztahu k objektům s byty pro seniory a s byty zvláštního určení ve spolupráci s ProSenior Nový Jičín.

 (4)  Úkoly ve vztahu k výborům a odborným komisím města:

 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností bytové komise,
 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise pro správu majetku města.

(5)  Vztah k rozpočtu města:

 • zabezpečení podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 37,
 • zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 37 svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok,
 • pověřené osoby plní úkoly příkazce a správce rozpočtu ORJ 37,
 • zajišťuje finanční výdaje spojené s provozem úseku energetika.

(6)  Úkoly v přenesené působnosti:

 • nevykonává.

(7)  Činnosti, které  odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec:

 • nevykonává.

(8)  Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:

 • nevykonává.

(9)  Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:

 • neprojednává.

(10)  Věci, ve kterých  je odbor  odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků:

 • neprojednává.