Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuUdělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
V jakém případě ve věci jednatŽadatelem je ten, v jehož zájmu má k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dojít.
Charakteristika úkonuZemědělský půdní fond (dále jen ZPF) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF (§ 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF). Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 zákona o ochraně ZPF.
Výsledek úkonuJe souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (závazné stanovisko nebo rozhodnutí), který slouží jako podklad pro řízení podle zvláštních předpisů, např. stavebního zákona nebo pro zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí.  
Kdy věc řešitPodáním žádosti o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a předložení příslušných dokladů dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti připojí:
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k   dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodnění a závlahách,
i) údaje o protierozních opatřeních,
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,
k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
l) vyjádření podle § 7 odst 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah na vodních cest a jejich součástí,
m) plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zaržení vody v krajině.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyStejné podklady jako v předchozím bodě
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyadresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuJednorázový úkon
Opravné prostředkyZávazné stanovisko lze ve smyslu § 149 správního řadu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Nadřízeným správním orgánem městského úřadu je krajský úřad.
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí.
Časté dotazy1. Je odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zpoplatněno ? Ano, až na výjimky, kdy se souhlasu není třeba (§ 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF) a u trvalého odnětí až na výjimky dle § 11a zákona o ochraně ZPF. 
SankceZa odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu je sankce dle § 20 u fyzické osoby do výše 1.000.000 Kč a dle § 20a u právnické osoby do výše 10.000.000 Kč. 
PůsobnostJedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti. Odnětí zemědělské půdy do 1 ha je v kompetenci Městského úřadu Nový Jičín, od 1 do 10 ha krajského úřadu a nad 10 ha Ministerstva životního prostředí. 
OblastOchrana zemědělského půdního fondu 
Klíčová slovaZemědělská půda, zemědělský půdní fond, odnětí půdy, odnímaná plocha, druh pozemku, atd.. 
Počátek platnosti popisu úkonu30.05.2023
Konec platnosti popisu úkonupo dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede ve vnitřním informačním systému městského úřadu 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.