Kontakt

z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Položka osnovyPopis položky
Název úkonuZávazné stanovisko k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
V jakém případě ve věci jednatPříslušným orgánem ochrany ovzduší je místně příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Novém Jičíně tudíž Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1.
Charakteristika úkonuVydání závazného stanoviska k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Výsledek úkonuZávazné stanovisko potřebuje investor stavby dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, pokud je součástí stavby stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (např. kotel o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, krbová kamna či krbová vložka o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, čistička odpadních vod apod.). Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, která znečišťuje nebo by mohla znečišťovat ovzduší.
Kdy věc řešitPodání písemné žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo závazného stanoviska na odbor životního prostředí.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyŽádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo závazného stanoviska. Přesný popis a technickou specifikaci stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. U spalovacích zdrojů (kotlů, krbových kamen, krbových vložek) výrobní typ spalovacího zdroje, jmenovitý tepelný příkon a palivo. U čističek odpadních vod výrobní typ, projektovanou kapacitu a způsob svedení přečištěných odpadních vod. U ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. chovů hospodářských zvířat, zpracování dřeva, přestříkávání vozidel, lakování, odmašťování a čištění povrchů, svařování, obrábění kovů apod.) název a popis zdroje, popis technologie, roční spotřeba materiálu popř. projektovaná spotřeba nebo kapacita.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPísemná žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo závazného stanoviska. Přesný popis a technickou specifikaci stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. U spalovacích zdrojů (kotlů, krbových kamen, krbových vložek) výrobní typ spalovacího zdroje, jmenovitý tepelný příkon a palivo. U čističek odpadních vod výrobní typ, projektovanou kapacitu a způsob svedení přečištěných odpadních vod. U ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. chovů hospodářských zvířat, zpracování dřeva, přestříkávání vozidel, lakování, odmašťování a čištění povrchů, svařování, obrábění kovů apod.) název a popis zdroje, popis technologie, roční spotřeba materiálu popř. projektovaná spotřeba nebo kapacita.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyPodáním žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo závazného stanoviska do datové schránky Městského úřadu Nový Jičín.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodáním písemné žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo závazného stanoviska na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, v oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyZávazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší se vydává bez poplatků.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyZávazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší se vydává bez poplatků.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuDávky ani plnění nejsou předmětem úkonu.
Opravné prostředkyProti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Nesouhlas se závazným stanoviskem lze uplatnit u příslušného stavebního úřadu, který vydává rozhodnutí v předmětné věci. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno.
Časté dotazy
SankcePokud fyzická osoba (provozovatel stacionárního zdroje) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, dopustí se přestupku dle § 23 odst. 1 písm. b), za který jí bude uložena pokuta do 50 000 Kč. Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (provozovatel stacionárního zdroje) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem, dopustí se správního deliktu dle § 25 odst. 1 písm. g), za který jí bude uložena pokuta do 50 000 Kč.
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblastživotní prostředí – ochrana ovzduší
Klíčová slovaživotní prostředí, ochrana ovzduší
Počátek platnosti popisu úkonu12.04.2021
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonu veden v interní spisové službě.