Výzva k podávání žádostí pro aktualizaci Sítě sociálních služeb

Rada města Nový Jičín vyzývá v souladu s čl. 2 bodem 1.2. Zásad pro aktualizaci Sítě sociálních služeb (schválených usnesením zastupitelstvem města č. 487/21/2018 ze dne 08.03.2018 a následně usnesením č. 181/9Z/2020 ze dne 09.03.2020 (dále jen „Zásady“) zájemce o poskytování služby–pečovatelská služba, v terénní formě, dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a o zařazení do Sítě sociálních služeb (dále jen „Síť“) k podání žádosti o zařazení do této Sítě. Podané žádosti budou posouzeny dle kritérií uvedených v Zásadách a o zařazení či nezařazení rozhodne zastupitelstvo města.

Více informací naleznete v přílohách níže.

Přílohy:
pdf Výzva PS (pdf, 658 KB)
xlsx Formulář aktualizace sítě – část 1 (xlsx, 16 KB)
xlsx Formulář aktualizace sítě – část 2 (xlsx, 31 KB)