Kontakt

Provozovatelům ubytovacích zařízení, kteří nabídnou nouzové ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, bude stát poskytovat příspěvek na náklady s tím spojené tzv. Kompenzační příspěvek. Musí k tomu doložit evidenci každého ubytovaného a mít řádně uzavřenou smlouvu s příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Nouzové ubytování

Nouzové ubytování se poskytuje ubytovaným osobám bezplatně v zařízeních, která slouží k bydlení nebo ubytování (například hotely, ubytovny, internáty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se bezplatné ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců. Usnesení vlády v případě nouzového ubytování nepočítá s využitím prostor, které k bydlení nebo ubytování nejsou určeny, a neřeší ani případnou přeměnu nebytových prostor na ubytovací kapacity.

K evidenci zajištěných ubytovacích kapacit slouží Databáze ubytování, humanitární pomoci a nabídek dopravy (HUMPO), kde jsou evidovány údaje o jejich kapacitě a kontaktu na kontaktní osobu vlastníka. Každému vlastníkovi, který bude ve svém zařízení připraven ubytovávat uprchlíky z Ukrajiny, bude zřízen přístup do HUMPO pro účely plnění jeho povinností, tj. průběžného vkládání údajů o nástupu k ubytování a ukončení pobytu přidělených osob (vedení řádné evidence nástupů a ukončení ubytování osob bude podmínkou pro poskytnutí úhrady) a hlášení volné ubytovací kapacity, a to denně do 8:00. Registrace v HUMPO a denní aktualizace je podmínkou pro uzavření smlouvy a vyplácení kompenzačního příspěvku.

Při registraci je potřeba uvést tyto údaje:

  • jméno a příjmení, popřípadě název vlastníka objektu,
  • jméno, příjmení, popřípadě název provozovatele,
  • telefonní číslo a e-mailový kontakt na zodpovědnou osobu (této osobě bude zřízen přístup do HUMPO a tato osoba bude zodpovědná za vedení evidence ubytovaných).
  • název a adresa ubytovacího zařízení,
  • kapacita poskytovaná k ubytování, z toho počet volných míst.

O registraci se žádá prostřednictvím webového formuláře nebo e-mailem na adresu: UbytovaniUkrajina@msk.cz

Smlouvu s ubytovatelem bude uzavírat příslušná obec s rozšířenou působností.

Po registraci v HUMPO na základě uvedených dat vyzve město Nový Jičín jako obec s rozšířenou působností pověřená hejtmanem Moravskoslezského kraje vlastníky ubytovacích kapacit (obce a právnické) k uzavření smlouvy o zajištění ubytovacích kapacit mezi vlastníkem a městem. Každá smlouva bude obsahovat na straně vlastníka kapacit závazek poskytnout je pro účely nouzového ubytování  podle usnesení vlády č. 207, na straně města zakládá smlouva závazek poskytnout vlastníkovi kompenzační příspěvek v dohodnuté výši, a to podle počtu skutečně ubytovaných osob a dní, po které byly ubytovány, nejvýše však do smluvené kapacity.

Pro čerpání finanční kompenzace a následné vyúčtování je nutné vést evidenci ubytovaných osob (a to rovněž v sytému HUMPO, do něhož vám budou krajem následně zaslány přístupové údaje) a tyto údaje pak uvádět i do vyúčtování, které bude podkladem pro vyplacení kompenzace.

Kontaktní osoby za město Nový Jičín:
Ing. Lumír Balaryn tel. 724 367 471, e-mail: lumir.balaryn@novyjicin.cz

Marie Rusinská tel. 731 136 431, e-mail: ubytovani.ukrajina@novyjicin.cz

 

Dotazy k poskytování ubytování

Případné dotazy vztahující se k poskytování ubytování může ubytovatel směřovat na krajský e-mail: UbytovaniUkrajina@msk.cz, nebo na telefonní číslo krajského dispečinku: 800 720 210.

Usnesení vlády počítá s těmito typy ubytování a finanční pomoci

  • Dočasné nouzové přístřeší se poskytuje bezplatně v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany). V zařízeních pro poskytnutí dočasného nouzového přístřeší se bezplatné ubytování poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů.
  • Nouzové ubytování se poskytuje bezplatně v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se bezplatné ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců.

Výše kompenzačního příspěvku je stanovena usnesením vlády

U dočasného nouzového přístřeší částkou 200 Kč na osobu a noc.

U nouzového ubytování:

  • ve výši až do částky 250 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních ve vlastnictví ostatních osob.
  • ve výši až do částky 200 Kč na ubytovanou osobu a noc v zařízeních (vč. bytů) ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob nebo na studentských kolejích dle zákona o vysokých školách,

V případě bytů ve vlastnictví právnických osob (včetně obcí) je výše kompenzačního příspěvku omezena na 3000 Kč na osobu a měsíc a maximálně 4 osoby v jednom bytě.

Důležité upozornění: Ubytování v obydlí fyzické osoby se dle usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování, tento druh ubytování je řešen prostřednictvím pracovních úřadů. Otázky a odpovědi k příspěvku pro solidární domácnost si můžete stáhnout z webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.