Změna č. 7 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou

Opatření obecné povahy

pdf Textová část včetně odůvodnění (pdf, 2 MB)
Grafická část opatření obecné povahy
pdf Výkres základního členění území (pdf, 738 KB)
pdf Hlavní výkres (pdf, 1 MB)
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 1 023 KB)
pdf Zónace ploch (pdf, 729 KB)
Grafická část odůvodnění opatření obecné povahy
pdf Koordinační výkres (pdf, 1 MB)
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 1 003 KB)
pdf Schéma širších územních vztahů (pdf, 4 MB)
Přílohy opatření obecné povahy
pdf Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (pdf, 3 MB)
pdf Vyhodnocení vlivů ÚPD na životní prostředí (pdf, 3 MB)
pdf Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj (pdf, 241 KB)