Změna č. 1 Územního plánu Sedlnice

pdf Textová část změny územního plánu včetně odůvodnění (pdf, 2 MB)

Grafická část změny územního plánu (výrok) – formou průsvitek k původním výkresům
pdf Výkres základního členění území (pdf, 4 MB)
pdf Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 5 MB)
pdf Hlavní výkres – koncepce dopravy a technické infrastruktury (pdf, 4 MB)
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 3 MB)

Grafická část odůvodnění změny územního plánu – formou průsvitek k původním výkresům
pdf Koordinační výkres (pdf, 7 MB)
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 3 MB)
pdf Výkres dopravy (pdf, 5 MB)
pdf Výkres vodního hospodářství (pdf, 5 MB)

Příloha odůvodnění
pdf Text s vyznačením změn (pdf, 1 MB)