Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

pdf Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou – opatření obecné povahy (pdf, 65 KB) , jehož nedílnou součástí je:

pdf Textová část změny č. 1 včetně odůvodnění (pdf, 1 MB)

I. Grafická část změny č. 1 – formou průsvitek k původním výkresům
pdf I.2.a Výkres základního členění území (pdf, 556 KB)
pdf I.2.b Hlavní výkres-urbanistická koncepce (pdf, 710 KB)
pdf I.2.c Koncepce dopravní infrastruktury (pdf, 1 MB)
pdf I.2.d Koncepce vodního hospodářství (pdf, 754 KB)
pdf I.2.e Koncepce energetiky a spojů (pdf, 823 KB)
pdf I.2.f Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 670 KB)
II. Grafická část odůvodnění změny č. 1
pdf II.2.a Koordinační výkres (pdf, 1 MB) – formou průsvitek k původnímu výkresu
pdf II.2.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 169 KB)
Příloha odůvodnění
pdf Text s vyznačením změn (pdf, 202 KB)