Udělení souhlasu s návrhem trasy vedení dle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

3. Pojmenování (název) životní situace:

Udělení vyjádření k návrhům trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 b. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

4. Základní informace k životní situaci (uvede se jako popisná textová informace):

K návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, je-li dotčen zemědělský půdní fond, se vyjádřuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu, přičemž ve svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Pojem zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba podnikající,… (ten, v jehož zájmu je záměr).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vyjádření není třeba:

a) má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem nebo jsou-li podmínky pro umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí stanoveny regulačním plánem,
b) jedná-li se o návrh úpravy tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, nebo
c) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním žádosti a podáním osobně u příslušného orgánu ochrany ZPF, českou poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ministerstvo životního prostředí:
Uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a více krajů.

Krajský úřad:
Uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c) zákona o ochraně ZPF.

Obec s rozšířenou působností obce:
Uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, Odbor životního prostředí – Ing. Danuše Rybářová a Ing. Vlasta Stanislavová pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Jičín, který je vymezen územím obcí Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Vyplněnou žádost
 • Přílohy k žádosti

Žádost o vyjádření podle § 7 odst. 4 musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat:

a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu podle katastrálních území,
b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, a
e) stručné údaje o technickém řešení stavby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je vytvořen pod názvem „Žádost o vyjádření k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 4 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)“.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máme uhradit:

Správní poplatek za vyřízení žádostí není žádný.

Jiné poplatky: poplatky u katastrálního úřadu za kopii katastrální mapy a výpisy nebo informace o parcelách.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od data, kdy žádost došla správnímu orgánu příslušnému věc vyřídit. Ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • telefonní kontakt,
 • e-mailová adresa.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@novyjicin-town.cz, IDDS: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 • Vyhl. č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy
 • Zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Na řízení ve věci udělení vyjádření se vztahuje § 156 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Otázka: Jaké jsou doklady k žádosti.
Odpověď: Popsáno v bodě 10.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Dále se můžete obrátit na:

 • Ministerstvo životního prostředí, Krajské úřady, Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • webové stránky.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vyjádření je podkladem pro vydání povolení dle stavebního zákona, aj.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

Ing. Danuše Rybářová, tel.: 556 768 278, e-mail: rybarova@novyjicin-town.cz
Ing. Vlasta Stanislavová, tel.: 556 768 278, e-mail: vstanislavova@novyjicin-town.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28.06.2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

10.12.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

V současné době není známo. Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice ochrany zemědělského půdního fondu.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Souhlas s návrhem tras vedení lze vydat rovněž v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko.