Udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

3. Pojmenování (název) životní situace:

Udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

4. Základní informace k životní situaci (uvede se jako popisná textová informace):

Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF (§ 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF). Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 zákona o ochraně ZPF.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít (dále jen žadatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti o souhlas k odnětí půdy a předložení příslušných dokladů dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním žádosti a podáním osobně u příslušného orgánu ochrany ZPF, českou poštou, datovou schránkou nebo e-mailovou poštou s eletronickým podpisem.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ministerstvo životního prostředí (má-li být odnímána zemědělská půda o výměře nad 10 ha), Krajský úřad (má-li být odnímána zemědělská půda o výměře od 1 do 10 ha), Obecní úřad s rozšířenou působností má-li být odnímána zemědělská půda o výměře do 1 ha). Návrh na vydání souhlasu se podává vždy u obecního úřadu s rozšířenou působností obce, v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, Odbor životního prostředí – Ing. Danuše Rybářová a Ing. Vlasta Stanislavová pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Jičín, který je vymezen územím obcí Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti připojí:

a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k   dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodnění a závlahách,
i) údaje o protierozních opatřeních,
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,
k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
l) vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není podmínkou, ale je vytvořen pod názvem „Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“ a lze jej získat na MěÚ Nový Jičín, Odboru životního prostředí, nebo na webových stránkách Města Nového Jičína.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máme uhradit:

Správní poplatek za vyřízení žádostí není žádný.

Jiné poplatky:

 • Poplatky u katastrálního úřadu za kopii katastrální mapy a výpisy nebo informace o parcelách.
 • Finanční odvod za odnětí půdy ze ZPF v případě, že se jedná o odnětí půdy, kdy je finanční odvod předepsán. V souhlasu k odnětí půdy ze ZPF orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze ZPF. O výši odvodů potom rozhodne orgán ochrany ZPF podle přílohy k zákonu o ochraně ZPF po zahájení realizace záměru. Odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF se platí jednorázově a je splatný do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu. Odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF se platí každoročně až do doby ukončení odnětí podle plánu rekultivace. Odvody vybírá a vymáhá celní úřad.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od data, kdy žádost došla správnímu orgánu příslušnému věc vyřídit. Ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníci řízení jsou žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy, není-li žadatelem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • telefonní kontakt,
 • e-mailová adresa.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@novyjicin-town.cz, IDDS: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 • Vyhl. č. 153/2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy
 • Vyhl. č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška
 • Vyhl. č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
 • Zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas s odnětím formou závazného stanoviska:

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řadu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé. Podle § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. V daném případě je nadřízeným správním orgánem městského úřadu krajský úřad.

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF rozhodnutím:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se vystavuje postihu pokutou do výše 1. mil. Kč za odnětí půdy ze ZPF bez souhlasu orgánu ochrany ZPF.
Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se vystavuje postihu pokutou do výše 10 mil. Kč za odnětí půdy ze ZPF bez souhlasu orgánu ochrany ZPF.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Otázka: Jak vysoký bude finanční odvod za trvalé odnětí půdy?
Odpověď: Vyplyne až z výpočtu odvodu, který se zpracovává dle přílohy k zákonu o ochraně ZPF (v závislosti na bonitě půdy, třídě ochrany a dotčených faktorech životního prostředí).

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Dále se můžete obrátit na:

 • Ministerstvo životního prostředí, Krajské úřady, Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • webové stránky.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Souhlasy s odnětím půdy ze ZPF jsou podkladem pro vydání povolení záměru u stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, aj.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Danuše Rybářová, tel.: 556 768 278, e-mail: rybarova@novyjicin-town.cz
Ing. Vlasta Stanislavová, tel.: 556 768 278, e-mail: vstanislavova@novyjicin-town.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

10.12.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

V současné době není známo. Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice ochrany zemědělského půdního fondu.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: