Udělení souhlasu k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

3. Pojmenování (název) životní situace:

Udělení souhlasu k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

4. Základní informace k životní situaci (uvede se jako popisná textová informace):

Základní informace k životní situaci (uvede se jako popisná textová informace):

Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen zemědělská půda) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF (§ 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF), který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít (dále jen žadatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti o souhlas k dočasnému odnětí půdy a předložení příslušných dokladů dle § 9 odst. 5 zákona o ochraně ZPF.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním žádosti a podáním osobně u příslušného orgánu ochrany ZPF, českou poštou nebo e-mailovou poštou s eletronickým podpisem.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na Ministerstvu životního prostředí (má-li být odnímána zemědělská půda o výměře nad 10 ha), krajském úřadě (má-li být odnímána zemědělská půda o výměře od 1 do 10 ha) nebo obecním úřadě s rozšířenou působností, má-li být odnímána zemědělská půda o výměře do 1 ha). Návrh na vydání souhlasu se podává vždy u pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, který má být příslušným návrhem dotčen.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, Odbor životního prostředí – Ing. Danuše Rybářová a Ing. Vlasta Stanislavová pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Jičín, který je vymezen územím obcí Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Žádost o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF, kde se uvede účel zamýšleného odnětí a zdůvodní, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější.
 • Údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze ZPF, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence.
 • Výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům.
 • Vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí.
 • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF.
 • Plán rekultivace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není podmínkou, ale je vytvořen pod názvem „Žádost o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF“ a lze jej získat na MěÚ Nový Jičín, Odboru životního prostředí, nebo na webových stránkách Města Nového Jičína.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máme uhradit:

Správní poplatek za vyřízení žádostí není žádný.

Jiné poplatky:

 • Poplatky u katastrálního úřadu za kopii katastrální mapy a výpisy nebo informace o parcelách.
 • Finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF. V souhlase k dočasnému odnětí půdy ze ZPF orgán ochrany ZPF vymezí orientačně, v jaké výši budou předepsány odvody za dočasné odnětí půdy ze ZPF. O výši odvodů potom rozhodne orgán ochrany ZPF podle přílohy k zákonu o ochraně ZPF v návaznosti na rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů (stavební zákon, aj.). Odvod uhradí ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF. Odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF se platí každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu. Odvody vybírá a vymáhá celní úřad.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou dané § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníci řízení jsou žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy, není-li žadatelem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • telefonní kontakt,
 • e-mailová adresa.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@novyjicin-town.cz, IDDS: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 • Vyhl. č. 153/2016 o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy
 • Vyhl. č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška
 • Vyhl. č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
 • Zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas s odnětím formou závazného stanoviska:
Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé. Podle § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. V daném případě je nadřízeným správním orgánem městského úřadu krajský úřad.

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF rozhodnutím:
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním učiněným u Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se vystavuje postihu pokutou do výše 1. mil. Kč za odnětí půdy ze ZPF bez souhlasu orgánu ochrany ZPF.
Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se vystavuje postihu pokutou do výše 10 mil. Kč za odnětí půdy ze ZPF bez souhlasu orgánu ochrany ZPF.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Otázka: Jak vysoký bude finanční odvod za dočasné odnětí půdy?
Odpověď: Vyplyne až z výpočtu odvodu, který se zpracovává dle přílohy k zákonu o ochraně ZPF (v závislosti na bonitě půdy, třídě ochrany a dotčených faktorech životního prostředí).

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Dále se můžete obrátit na:

 • Ministerstvo životního prostředí, Krajské úřady, Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • webové stránky.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Souhlasy s odnětím půdy ze ZPF jsou podkladem pro vydání povolení záměru u stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, aj.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Danuše Rybářová, tel.: 556 768 278, e-mail: rybarova@novyjicin-town.cz
Ing. Vlasta Stanislavová, tel.: 556 768 278, e-mail: vstanislavova@novyjicin-town.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

10.12.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

V současné době není známo. Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice ochrany zemědělského půdního fondu.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: