Stavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami a stavební povolení na stavby vodního díla citovaného v § 55 vodního zákona

03. Pojmenování (název) životní situace

Stavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami a stavební povolení na stavby vodního díla citovaného v § 55 vodního zákona.

04. Základní informace k životní situaci

Stavební povolení je potřeba pro provedení nové stavby vodního díla, která umožní nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami, povolení k vypuštěné odpadních vod. Dále k povolení stavebních úprav vodního díla, kterými se mění vzhled stavby, zasahuje se do nosných konstrukcí stavby, mění se způsob užívání stavby a dalších staveb citovaných v § 55 vodního zákona.

Stavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami, se vydává ve společném řízení s nakládáním s vodami,  pokud  lze nakládat  s podzemními a povrchovými vodami pouze  užíváním vodního díla. Žadatel musí podat obě žádosti společně, viz formuláře podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb. v platném znění.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Právnické osoby musí vlastnit IČO, DIČ.
Podnikající fyzické osoby živnostenský list.
Fyzické osoby se způsobilostí k právním úkonům.

Pokud nastane situace popsaná v bodu 04, musí žadatel zajistit dokumentaci a podat žádost na příslušný vodoprávní úřad.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o stavební povolení vodního díla a pokud stavba souvisí s nakládání s vodami i s žádosti o nakládání s vodami (viz 1. situace). Dnem podání žádosti zpracované v rozsahu vyhlášky č. 183/2018/Sb.v platném znění je zahájeno vodoprávní řízení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými referenty vodoprávního úřadu a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti včetně příloh jsou uvedeny ve vzorovém formuláři č. 8 vyhl. č. 183/2018 Sb. v platném znění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář č. 8. popř. společné formuláře pro stavbu i nakládání s vodami podle vyhl. č. 183/2018 Sb. v platném znění lze vyžádat osobně na Městském úřadu Nový Jičín, odboru ŽP nebo

formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek bude vyměřen stavebníkovi ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle rozsahu a typu stavby a lze ho uhradit složenkou, převodem nebo přímou platbou na pokladně MěÚ Nový Jičín.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad je povinen rozhodnout ve věci do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníci vodoprávního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být povolením přímo dotčena a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává. Vodoprávní úřad může k vodoprávnímu řízení přizvat i jiné osoby, zejména projektanta a zhotovitele stavby, ti však nejsou účastníky řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě neúplných podkladů pro vydání povolení stavby bude žadatel vyzván k doplnění. Pokud je žadatel vyzván k doplnění podání ve stanovené lhůtě a zároveň je přerušeno řízení správní lhůty neběží.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít i elektronickou poštu, takové podání je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, nebo opatřit elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 183/2018/Sb. v platném znění
Vyhláška č. 503/2006 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí vodoprávního úřadu má účastník řízení právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za přestupek pokuta podle § 125a až 125k  zák. č. 254/2001Sb. v platném znění. Fyzickým osobám se ukládá za přestupek pokuta podle § 116 až 125 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Povolení na stavbu vodního díla, která souvisí s nakládáním s vodami, se vydává společně s povolením k nakládání s vodami. O potřebné formuláře k žádosti o povolení k nakládání s vodami a stavební povolení lze požádat osobně na MÚ Nový Jičín, odboru ŽP, vodoprávním úřadu, nebo jsou uvedeny na webových stránkách města, jak výše uvedeno. Pro stavby domovních studní a domovních čistíren odpadních vod lze využít formuláře, ve kterých se žádá o povolení k nakládání s vodami a stavbu na společně  pod názvem „Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru“ a „Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění.“

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

Ing. Marek Blahuš
Mgr. Martin Petrusek
Ing. Lenka Piškulová
Bc. Josef Černoch

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace