Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon) k zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry

03. Pojmenování (název) životní situace

Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon) k zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

04. Základní informace k životní situaci

Souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon) je třeba:

  • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
  • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
  • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích,
  • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
  • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
  • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu10b),
  • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda,
  • k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur,
  • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba, v jejichž prospěch má být souhlas vydán nebo zástupce na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Právnické osoby musí vlastnit IČO, DIČ.
Podnikající fyzické osoby živnostenský list.
Fyzická osoba se způsobilostí k právním úkonům.

Pokud nastane situace popsaná v bodu 04, musí žadatel zajistit dokumentaci a podat žádost o souhlas – závazné stanovisko příslušný vodoprávní úřad.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání žádosti na vzorovém formuláři podle přílohy č. 11 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb. v platném znění o souhlas.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými referenty vodoprávního úřadu a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti  pro vydání souhlasu jsou uvedeny ve vzorovém formuláři vodoprávního úřadu – viz příloha č. 11 vyhlášky č. 183/2018/Sb. v platném znění (mezi povinné doklady mj. patří dokumentace stavby, kopie katastrální mapy a stanovisko správce toku, stanovisko správce povodí).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře lze vyžádat osobně na Městském úřadu Nový Jičín, odboru ŽP nebo formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecná lhůta pro vydání souhlasu, který se vydává závazným stanoviskem, je 30 dnů a v případě, že se vydává rozhodnutí ve věci nejdéle do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Souhlas závazným stanoviskem se nevydává ve správním řízení, proto se okruh účastníků nevymezuje. Pokud bude souhlas konečným stanoviskem, tj. nebude podkladem pro další řízení, vydává se souhlas rozhodnutím. Účastníkem je ten, jehož práva a právem chráněné zájmy mohou být dotčeny, příslušná obec, správce toku, pokud se činnost dotýká vodního toku.
Vodoprávní úřad může k vodoprávnímu řízení přizvat i jiné osoby, zejména projektanta nebo zpracovatele odborného posudku, ti však nejsou účastníky řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě neúplných podkladů pro vydání souhlasu  bude žadatel vyzván k doplnění.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít i elektronickou poštu, takové podání je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, nebo opatřit elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění – správní řád
Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění – stavební zákon

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Mze ČR  č. 183/2018 Sb. v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti souhlasu vydaného závazným stanoviskem se nelze samostatně odvolat. Nesouhlas se závazným stanoviskem lze uplatnit u příslušného stavebního úřadu, který vydává rozhodnutí ve věci.

Proti souhlasu, který je vydán rozhodnutím vodoprávního úřadu, mají účastníci řízení právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za přestupek pokuta podle § 125a až 125k zák. č. 254/2001Sb. v platném znění. Fyzickým osobám se ukládá za přestupek pokuta podle § 116 až 125 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Souhlas – závazné stanovisko musí být vydáno před vydáním povolení obecného stavebního úřadu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

Ing. Marek Blahuš
Mgr. Martin Petrusek
Ing. Lenka Piškulová
Bc. Josef Černoch

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace