Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (např. odběr povrchové nebo podzemní vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních)

03. Pojmenování (název) životní situace

Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (např. odběr povrchové nebo podzemní vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních).

04. Základní informace k životní situaci

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, je třeba k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami povolení vodoprávního úřadu.

Jedná-li se o nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat povolení k nakládání s vodami jen současně se stavebním nebo společným povolením k takovému vodnímu dílu, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené nebo které bude ve společném územním a stavebním řízení povolovat jiný orgán, než je vodoprávní úřad. Typicky se jedná o domovní čistírny odpadních vod s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, domovní studny nebo vodní nádrže.

V případě, že vodoprávní úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného vodního díla podle § 15a odst. 1 vodního zákona, má se za povolené i nakládání s vodami.

Povolení k nakládání s vodami je třeba:

– jde-li o povrchové vody a nejde přitom o obecné nakládání s nimi:

 • k jejich odběru,
 • k jejich vzdouvání, případně akumulaci,
 • k využívání jejich energetického potenciálu,
 • k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, případně jiných živočichů, za účelem podnikání,
 • k jinému nakládání s nimi,

– jde-li o podzemní vody:

 • k jejich odběru,
 • k jejich akumulaci,
 • k jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny,
 • k umělému obohacování podzemních zdrojů povrchovou vodou,
 • k jinému nakládání s nimi,

– k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

– k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání teplené energie.

Obecným nakládání s povrchovými vodami se rozumí odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu zapotřebí zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo, naháňky a jiné úpravy koryta vodního toku).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí být procesně způsobilý, případně zastoupen na základě zákona o opatrovnictví.

Podání žádosti o povolení k nakládání s vodami.

V případě, že je ve společném řízení povolováno současně s nakládáním vodní dílo, podává se žádost o nakládání s vodami současně s žádostí o stavební nebo společné povolení k vodnímu dílu, případně se použije odpovídající formulář.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, včetně předepsaných příloh.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín jako věcně a místně příslušném vodoprávním úřadě pro správní obvod ORP Nový Jičín (území obcí Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína).

K nakládání s vodami ve větším rozsahu nebo s obsahem zvlášť nebezpečných látek může být věcně a místně příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, v budově Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, třetí patro, kanceláře č. 306 a 307, s pověřenými referenty a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádostí včetně příloh jsou uvedeny ve vzorových formulářích ve vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřad, v platném znění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře  jsou uvedeny v přílohách vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřad, v platném znění:

 • Příloha č. 1 – žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu,
 • Příloha č. 2 – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu,
 • Příloha č. 3 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu,
 • Příloha č. 4 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu,
 • Příloha č. 5 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu,
 • Příloha č. 6 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu,

V případě, že je realizována nová domovní čistírna odpadních vod nebo studna vyžadující nakládání s vodami a stavebník toto vodní dílo hodlá povolit ve stavebním řízení, je možné využít formuláře podle vyhlášky č. 183/2018 Sb, v platném znění:

 • Příloha č. 16 – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému pro takovému odběru,
 • Příloha č. 17 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,
 • Příloha č. 17 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,

V případě, že je realizováno nové vodní dílo vyžadující nakládání s vodami, podává se příslušný formulář žádosti o nakládání s vodami společně s žádostí o společné povolení stavby vodního díla podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nevyměřují se správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoby, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím vodoprávního úřadu přímo dotčena.
Obce, v jejichž správním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřad k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.
Správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.
Občanská sdružení, které  je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních podle vodního zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá a postavení účastníka řízení má, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nebude-li mít žádost předepsané náležitosti nebo bude trpět jinými vadami, pomůže vodoprávní úřad žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň řízení přeruší. Nebudou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, vodoprávní úřad řízení zastaví.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít podání veřejnou datovou sítí bez použití podpisu za podmínky, že je takové podání do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě s podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění  (správní řád)
Zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích)

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 183/2018 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 503/2006 Sb. v platném znění
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění
Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, rozhodnutí o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení a usnesení o zastavení řízení se lze odvolat. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u Městského úřadu Nový Jičín, odbor životního prostřední.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami, že podle § 118 odst. 1 písm. a) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona v rozporu s povolením k nakládání s vodami. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami, že podle § 125c odst. 1 písm. a) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona v rozporu s povolením k nakládání s vodami. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Proč potřebuji nakládání s vodami?
Protože povrchové ani podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví, může je uchopit ten, kdo získá právo k nakládání s vodami od příslušného vodoprávního úřadu.

Proč potřebuji povolení vypouštění odpadních vod (i z čistírny odpadních vod) do vod povrchových nebo podzemních?
Protože předčištěné vody z ČOV jsou vodami odpadními a mají změněnou jakost oproti vodě povrchové nebo podzemní, do které mají být vypouštěny.

22. Další informace

K vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu není třeba povolení vodoprávního úřadu. Podle § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění mohou být do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny odpadní vody v množství a kvalitě stanovené kanalizačním řádem a ve smlouvě o odvádění odpadních vod, kterou je povinen vlastník kanalizace uzavřít s odběratelem (tj. vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci).

Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo zemědělství (www.mze.cz)
Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)
Česká inspekce životního prostředí (www.cizp.cz)
Moravskoslezský kraj (www.msk.cz)
Povodí Odry (www.pod.cz)
www.voda.gov.cz/portal/cz
Vodní hospodářství (www.vodnihospodarstvi.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

V odborné literatuře (např. časopis Vodní hospodářství).

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Podle § 9 odst. 5 vodního zákona  povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu  ve společném  řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené. Povolení k nakládání s vodami lze vydat i jako podklad pro jiný správní orgán, který bude ve společném územním a stavebním řízení povolovat vodní dílo jako stavbu vedlejší při souboru staveb.

V souvislosti s povolením k nakládáním s vodami musí mít žadatel povoleno vodní dílo tj. stavbu, která nakládání s vodami umožňuje (např. studnu, vrt, ČOV, kanalizaci, odběrný objekt na toku) a požádat příslušný vodoprávní úřad, který je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla o povolení stavby současně s žádostí o povolení k nakládání s vodami.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

Ing. Marek Blahuš
Mgr. Martin Petrusek
Ing. Lenka Piškulová
Bc. Josef Černoch

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.11.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace