Kontakt
Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Koordinované závazné stanovisko
V jakém případě ve věci jednat Projektant, investor, občan – záměr stavby, terénní úpravy, stavební úpravy……
Charakteristika úkonu Posouzení záměru nebo činnosti podle § 4 zák.č. 183/2006 Sb.
Výsledek úkonu Vydání koordinovaného závazného staviska k zamýšlenému záměru
Kdy věc řešit Podáním žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Vyplněná žádost, kompletní projektová dokumentace, v případě zastupování plná moc
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Vyplněná žádost, kompletní projektová dokumentace, v případě zastupování plná moc
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky adresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Osobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Bez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Bez poplatku
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Bez poplatku
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí (stavebního úřadu), které bylo závazným stanoviskem podmíněno.
Časté dotazy Co je třeba doložit k žádosti – viz bod 7 a 8
Sankce Bez sankcí
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti (§ 4, odst.2 a 7 stavebního zákona)
Oblast Posouzení záměru z hlediska zájmů ochrany ovzduší, odpadů, zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, lesa, památkové péče, dopravy na pozemních komunikacích, vodoprávního úřadu, myslivosti, územního plánování
Klíčová slova závazné stanovisko, stavební zákon, dotčený orgán
Počátek platnosti popisu úkonu 12.04.2021
Konec platnosti popisu úkonu po dobu platnosti legislativy
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Úkon se vede v agendovém informačním systému městského úřadu