Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

04. Základní informace k životní situaci

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění,

v souladu s § 16, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech může původce nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této životní situaci je původcem odpadů: právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, vlastník podnikatelského oprávnění či jiné zřizovací listiny.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení osobně, DS, elektronicky s el. podpisem nebo poštou u příslušného odboru životního prostředí.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Tuto životní situaci můžete vyřešit na všech obecních úřadech obce s rozšířenou působností a jím příslušných odborech životního prostředí, v jehož obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. V Novém Jičíně tedy na Městském úřadě, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Tuto životní situaci lze řešit na MěÚ Nový Jičín pouze v případě, že je podnikatelská činnost provozována na území obce s rozšířenou působností – Nový Jičín. Pokud činnost splňuje podmínku, pak je správním orgánem Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí a jeho oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, kde životní situaci řešíme s kompetentními pracovnicemi v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost k nakládání s nebezpečnými odpady, která obsahuje

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu; bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
  • identifikační číslo žadatele, bylo li přiděleno,
  • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
  • kopii podnikatelského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
  • seznam odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi
  • provozní řád skladu nebezpečných odpadů.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady – formulář žádosti je k dispozici na odboru životního prostředí, v oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu.

Fomuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a fomuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Souhlas k NNO je oproštěn od správních poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle § 71 odst. 2 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb. je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle však do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Bez dalších účastníků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Z hlediska odboru životního prostředí bez dalších požadavků.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších právních předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů v platném znění
  • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nemá-li žádost veškeré náležitosti, vydá správní orgán Usnesení pro doplnění požadovaných dokladů. Pokud žadatel v průběhu řízení žádost doplní o požadované údaje a orgán zjistí, že jsou splněny podmínky pro vydání rozhodnutí – řízení ukončí a požadované rozhodnutí vydá.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nesplnění povinností stanovené zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisů, týkajících se žádosti k nakládání s nebezpečnými odpady orgán rozhodnutí nevydá. Původce odpadů bez vydaného souhlasu věcně a místně příslušného orgánu nakládá s nebezpečnými odpady v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za výše uvedené porušení mu může být uložena sankce až do výše 1 000 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

Bez dotazu, neboť jednotlivé body žádosti jsou přesně stanoveny.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Nejvíce informací získáte osobně přímo u pracovníků na odboru životního prostředí.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Bez dalších souvisejících životních situací.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, Ministerstvo životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Marta Kiššová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.03.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.03.2016

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez upřesnění.

Přílohy