Vydání závazného stanoviska k zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání závazného stanoviska k zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů.

04. Základní informace k životní situaci

K zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb. (v platném znění).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vlastník pozemku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska jsou uvedeny ve formuláři, viz bod č. 11.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání závazného stanoviska.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným orgánem ochrany přírody je místně příslušný pověřený obecní úřad s rozšířenou působností. V Novém Jičíně tedy na Městském úřadě, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Parcelní číslo, katastrální území a situační plánek k lokalizaci dotčeného pozemku (např. geometrický plán), konkretizaci záměru (např. projekt zalesnění nebo návrh druhové skladby).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o vydání závazného stanoviska – formulář žádosti je k dispozici na odboru životního prostředí.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není předepsán správní ani jiný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti dostačující k posouzení věci.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obec, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

elektronická podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
datová schránka ID DS: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)
18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení je oprávněn podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u odboru ŽP Městského úřadu Nový Jičín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Je-li posouzení zásahu vydáváno formou závazného stanoviska, které není samostatným rozhodnutím, lze jeho obsah napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného správního orgánu v navazujícím správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provedení škodlivého zásahu do obecně či zvláště chráněných částí přírody a krajiny bez souhlasu orgánu ochrany přírody je přestupkem nebo správním deliktem podle zákona o ochraně přírody a krajiny s možností uložení sankce pokutou až do výše 100.000,- Kč fyzické osobě a do výše 2 000 000,- Kč právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovnice odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je vyžadováno jako jeden z podkladů pro rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení a orgánu státní správy lesů při prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu.

26. Kontaktní osoba

Ing. Hana Schillerová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.10.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.10.2011

29. Datum konce platnosti popisu

V závislosti na platnosti použitých právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace