Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání rozhodnutí podle § 54 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) – osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči.

04. Základní informace k životní situaci

Orgán ochrany přírody vydává rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči. Osvědčení je veřejnou listinou, kterou držitel jedince při kontrole původu prokazuje, že se nejedná o volně žijícího živočicha. Na živočicha odchovaného v lidské péči se nevztahují zákazy uvedené v zákoně o ochraně přírody a  krajiny.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává nejpozději do 30 dnů po narození živočicha ten, kdo odchoval jedince odchovaného v lidské péči a nezaměnitelně a trvale jej označil, nebo ten, kdo získal označeného živočicha do držení v souladu s platnými právními předpisy (§ 54 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Náležitosti žádosti o vydání rozhodnutí podle § 54 odst. 4 zákona jsou uvedeny ve formuláři.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání rozhodnutí podle § 54 odst. 4 zákona.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným orgánem ochrany přírody je obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

U odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti, s příslušnými pracovníky, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Čísla kroužků odchovaných nebo získaných jedinců, doklady o tom, že rodiče jedince jsou živočichy odchovanými v lidské péči.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o posouzení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k ochraně krajinného rázu je k dispozici přímo na odboru životního prostředí.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není předepsán správní ani jiný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany přírody vydá osvědčení pro živočicha odchovaného v lidské péči do 30 dnů ode dne podání žádosti, pokud nemá důvodné pochybnosti o zákonném původu jedince.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obec, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění), § 5 odst. 4.
18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení je oprávněn podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osobě lze v případě, že nesplní povinnost nezaměnitelného označení jedince, nepožádá ve stanovené lhůtě o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené lhůtě neodevzdá orgánu ochrany přírody, uložit sankci pokutou až do výše 10.000,- Kč. Pokud neprokáže předepsaným způsobem původ jedince, může být výše pokuty až 100.000,- Kč. U právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti činí výše pokuty do 2.000.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytnou pracovníci u odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

26. Kontaktní osoba

Ing. Hana Schillerová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14.08.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

14.08.2012

29. Datum konce platnosti popisu

V závislosti na platnosti použitých právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace