Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání povolení k záměrnému rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny.

04. Základní informace k životní situaci

Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody, přičemž krajinou se rozumí část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, která je tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů s civilizačními prvky. Povolení není třeba, když se jedná o nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.

Při posuzování záměru může orgán ochrany přírody zjistit, že záměrem mohou být dotčeny další zájmy chráněné výše uvedeným zákonem (např. krajinný ráz, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, dřeviny rostoucí mimo les, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, územní systém ekologické stability aj.). V této souvislosti doporučí žadateli další postup, např. jej odkáže na příslušný správní orgán.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vlastník pozemku nebo ten, kdo provedení zásahu do krajinného rázu zamýšlí, se zplnomocněním k zastupování na základě písemné plné moci ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Náležitosti žádosti o vydání povolení k záměrnému rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny jsou uvedeny ve formuláři.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání povolení k záměrnému rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným orgánem ochrany přírody je obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

U odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti, s příslušnými pracovníky, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Parcelní číslo, katastrální území, situační plánek se zaznačením rozsahu plánovaného záměru, zdůvodnění žádosti, specifikaci záměru, případně zpracovanou projektovou dokumentaci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o posouzení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k záměrnému rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je k dispozici přímo na odboru životního prostředí. Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není předepsán správní ani jiný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti dostačující k posouzení věci.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obec, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít
  • elektronická podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
  • datová schránka ID DS: ywmb4nc
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění), § 5 odst. 5.
18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení je oprávněn podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušení zákona o ochraně přírody a krajiny je přestupkem nebo správním deliktem s možností uložení sankce pokutou až do výše 100 000,- Kč fyzické osobě a do výše 2 000 000,- Kč právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytnou pracovníci u odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

26. Kontaktní osoba

Ing. Hana Schillerová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14.08.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

14.08.2012

29. Datum konce platnosti popisu

V závislosti na platnosti použitých právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace