Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Posouzení zásahu do významného krajinného prvku.

04. Základní informace k životní situaci

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významných krajinných prvků nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Zda se jedná o zásah, který by mohl výše uvedeným způsobem ovlivnit významný krajinný prvek, je na posouzení orgánu ochrany přírody.

Významné krajinné prvky jsou

  • registrované dle § 6 zákona č. 114/92 Sb. (v platném znění)
  • neregistrované (vyjmenované v § 3 písm. b) uvedeného zákona).

Při posuzování záměru může orgán ochrany přírody zjistit, že záměrem mohou být dotčeny další zájmy chráněné výše uvedeným zákonem (např. krajinný ráz, dřeviny rostoucí mimo les, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů aj.). V této souvislosti doporučí žadateli další postup, např. jej odkáže na příslušný správní orgán.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vlastník pozemku nebo ten, kdo provedení zásahu do významného krajinného prvku zamýšlí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Náležitosti žádosti o posouzení zásahu do významného krajinného prvku jsou uvedeny ve formuláři, viz bod č. 11.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o posouzení zásahu do významného krajinného prvku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným orgánem ochrany přírody je místně příslušný pověřený obecní s rozšířenou působností, u registrovaných významných krajinných prvků je to pověřený obecní úřad. V Novém Jičíně tedy na Městském úřadě, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, v oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti, s příslušnými pracovníky a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Parcelní číslo, katastrální území, situační plánek k lokalizaci dotčeného pozemku (např. geometrický plán), zdůvodnění žádosti, specifikaci záměru, zakreslení záměru v přiložené situaci, případně předložení zpracované projektové dokumentace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti o posouzení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k významným krajinným prvkům je k dispozici přímo na odboru životního prostředí.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není předepsán správní ani jiný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti dostačující k posouzení věci.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obec, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)
18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení je oprávněn podat proti rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u odboru ŽP Městského úřadu Nový Jičín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Je-li posouzení zásahu vydáváno formou závazného stanoviska, které není samostatným rozhodnutím, lze jeho obsah napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného správního orgánu v navazujícím správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provedení škodlivého zásahu do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody nebo jeho závažné poškození či zničení je přestupkem nebo správním deliktem podle zákona o ochraně přírody a krajiny s možností uložení sankce pokutou až do výše 20 000,- Kč fyzické osobě, až do výše 1 000 000,- Kč právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, v případě závažného poškození nebo zničení významného krajinného prvku až do výše 2 000 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

Co vše je považováno za zásah do významného krajinného prvku?
Je to realizace záměrů a činností, které mohou ovlivnit ekologickou stabilitu přírodního a krajinného prostředí a negativně změnit ekologickou, geomorfologickou či estetickou podstatu významných krajinných prvků, mj. umísťování staveb, změna využití území, změna kultury, oplocení pozemků, pozemkové úpravy, úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování pozemků, těžba nerostů, činnosti v lesích, remízech, lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mokřadech, údolních nivách, břehových porostech, zalesňování a odlesňování aj. Posouzení zásahu závisí na příslušném orgánu ochrany přírody.

22. Další informace

Poskytnou pracovníci přímo na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je vyžadováno jako jeden z podkladů pro rozhodnutí stavebního úřadu v územním nebo stavebním řízení, popřípadě pro řízení vedené jiným správním orgánem (např. vodoprávní úřad, orgán státní správy lesů, při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les).

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

26. Kontaktní osoba

Ing. Hana Schillerová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.10.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

31.10.2011

29. Datum konce platnosti popisu

V závislosti na platnosti použitých právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace