Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání loveckého lístku

04. Základní informace k životní situaci

Vydání loveckého lístku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že:

a) je starší 16 let,

b) má způsobilost k právním úkonům,

c) složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,

d) je bezúhonný (§ 12 odst. 4),

(4) Orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 3 písm. d) vyžádá podle zvláštního právního předpisu 15) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyly pravomocně uloženy správní tresty za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích 14), ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým správním trestům za přestupky na úseku myslivosti 14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.

e) je pojištěn (§ 48).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti na odboru životního prostředí a zaplacení správního poplatku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním formuláře žádosti o vydání loveckého lístku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, osvědčení o zkouškách, výpis z rejstříku trestu popř. starý lovecký lístek.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání loveckého lístku.

Fomuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

– na 1 den Kč 30

– na 5 dní Kč 50

– na 30 dní Kč 70

– na 6 měsíců Kč 100

– na 12 měsíců Kč 150

– na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce Kč 75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou Kč 1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev Kč 500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev Kč 200

Předmětem poplatku není Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka: Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou další účastníci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou sankce.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Dotazem na odboru, na internetových stránkách města a prostřednictvím informačního servisu městského úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Neurčitý.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace