Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha.

04. Základní informace k životní situaci

K umístění staveb, zařízení a terénním úpravám na lesních pozemcích je nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas, který je možno vázat na podmínky, je závazným stanoviskem podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím). Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas, pro rozhodnutí o povolení stavby nebo terénních úprav.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, v jejímž zájmu má být umístěna stavba na lesním pozemku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném lesním pozemku a zdůvodnění žádosti. Dále je vhodné doložit příslušnou část dokumentace, charakterizující umístění stavby na lesním pozemku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném lesním pozemku a zdůvodnění žádosti. Dále je vhodné doložit příslušnou část dokumentace, charakterizující umístění stavby na lesním pozemku.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Informace o parcele, katastrální mapu, projektovou dokumentaci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, naleznete zde (č. 2 souhlas) nebo na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od doručení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je svoláno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Samostatné odvolání proti závaznému stanovisku není možné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řízení o odnětí nebo omezení pozemků plnění funkcí lesa, územní řízení, stavební řízení.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Bc. Josef Vavřín

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

07.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace