Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa.

04. Základní informace k životní situaci

Jedná se o případy, kdy pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, ve skutečnosti funkce lesa nikdy neplnil. Orgán státní správy lesů rozhodne, zda pozemek nadále je či není lesním pozemkem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech podává vlastník pozemku.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje vlastníka a doklad o vlastnictví pozemku, stanovisko odborného lesního hospodáře, u části pozemku doložit geometrický plán, výpis z pozemkové knihy, snímek mapy původního pozemkového katastru, identifikaci parcel – srovnávací sestavení parcel.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní kontakt není nutný, žádost s předepsanými náležitostmi (viz bod 6) lze zaslat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa, naleznete ve formulářích nebo na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je nařízeno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu v Novém Jičíně, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejedná se o ukládání povinností.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace