Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

04. Základní informace k životní situaci

Pozemky (osoby, stavby a zařízení, které se na nich nacházejí), které sousedí nebo se nacházejí v blízkosti pozemků určených k plnění funkcí lesa, mohou být ohroženy zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů zastíněním a lavinami z těchto pozemků. V takovém případě může příslušný orgán státní správy určit rozhodnutím na základě žádosti rozsah a způsob nezbytně nutných zabezpečovacích opatření. Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou povinni provedení opatření strpět.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastníci ohrožených nemovitostí, nebo investoři ohrožených staveb a zařízení.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti, která musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování,

u právnické osoby:
a) název firmy,
b) identifikační číslo,
c) adresa, případně jiná adresa pro doručování,

2. datum a podpis žadatele, případně žadatelů,
3. doklad o vlastnictví ohrožené nemovitosti,
4. identifikaci pozemků určených k plnění funkcí lesa,
5. situaci ohroženého pozemku včetně zákresu ohrožených staveb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není předepsán.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci ohroženého pozemku a všichni spoluvlastníci pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účast na místním ohledání, které svolá na základě žádosti příslušný orgán státní správy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu v Novém Jičíně, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Realizaci zabezpečovacích opatření určených orgánem státní správy lesa, provede žadatel na svůj náklad, vytěžené dříví náleží vlastníku pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace