Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

04. Základní informace k životní situaci

Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů na žádost vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastníci lesních pozemků, mladších než 80 let, na kterých je v odůvodněných případech nutné provést mýtní úmyslnou těžbu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti, která musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování,

u právnické osoby:
a) název firmy,
b) identifikační číslo,
c) adresa, případně jiná adresa pro doručování,

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů,
3. datum a podpis žadatele, případně žadatelů,
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území,
5. lesnické označení lesního porostu podle platné lesní hospodářské osnovy,
6. předpokládaná výše těžby (m3) a výměra vzniklé holiny (ha),
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není předepsán.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci lesního pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto údaje předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok (ust. § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu v Novém Jičíně, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 1 000 000,- Kč dle ust. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 55 odst. 1 písm. e))

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace