Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení těžby – změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.

04. Základní informace k životní situaci

Žádost o povolení těžby – změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy, žádá vlastník lesního pozemku, pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám podmínek, vyvolávajícím nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z hlediska ochrany lesa nebo z hlediska zajištění plnění funkcí lesa.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastníci lesních pozemků.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Má-li těžba překročit výši závazného ustanovení těžby dříví dle platné lesní hospodářské osnovy, musí vlastník lesa požádat příslušný orgán státní správy lesa o změnu závazného ustanovení těžby dříví.

Žádost musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:
a) jméno a příjmení
b) datum narození
c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

u právnické osoby:
a) název firmy
b) identifikační číslo
c) adresa, případně jiná adresa pro doručování

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů
3. datum a podpis žadatele, příp. žadatelů
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území
5. lesnické označení lesního pozemku podle platné lesní hospodářské osnovy
6. předpokládaná výše těžby (m3) a její důvod
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář naleznete zde, (č. 8 změna) nebo na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci lesního pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto údaje předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok (ust. § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 1 000 000,- Kč dle ust. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace